Ministerieel Besluit van 22 november 2001
gepubliceerd op 08 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenf

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022883
pub.
08/12/2001
prom.
22/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen die vrijwillig zijn toegetreden tot deze dienst voor de andere geneeskundige verstrekkingen dan die voorzien bij de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging welke op hen van toepassing zijn


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, inzonderheid op artikel 27bis, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, inzonderheid op artikel 3, § 6;

Gelet op het advies van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, uitgebracht op 19 november 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 22 november 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen pas vervangt;

Overwegende dat bij gebreke aan uitbetaling van de rijkstoelagen in de komende dagen, rekening houdend met de toepasselijke begrotingsregels en de onvermijdelijke administratieve formaliteiten die nog in acht genomen dienen te worden, de kredieten voor het jaar 2000 met betrekking tot de toelagen 2000 geannuleerd worden. Bijgevolg is het werkelijk onmogelijk om aan de afdeling wetgeving van de Raad van State een advies te vragen, zelfs niet op basis van artikel 84, lid 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.De termen S1 en S2, bedoeld in artikel 3, § 6, van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, voor de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000, worden bepaald in de volgende tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De termen corm, nm, en Mm, bedoeld in artikel 3, § 6, van het voornoemd koninklijk besluit van 29 oktober 2001, voor de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000, worden afgeleid uit de tabel in bijlage.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 22 november 2001.

F. VANDENBROUCKE

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 november 2001.

De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^