Ministerieel Besluit van 22 november 2001
gepubliceerd op 28 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022905
pub.
28/12/2001
prom.
22/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven


De Minister van Maatschappelijke Integratie, Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 11, § 2, vervangen bij de wet van 9 juli 1971;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 december 1996 en de ministeriële besluiten van 2 februari 1999 en van 29 november 1999;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 oktober 2001;

Gelet op het de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 oktober 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat bij ministerieel besluit van 30 januari 1995 werd bepaald dat de Staat tussenkomt in de kosten van de maatschappelijke dienstverlening die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan behoeftige asielzoekers in een opvanginitiatief in de vorm van materiële hulp; dat hiertoe een forfaitair bedrag per dag en per bezette opvangplaats werd vastgelegd; dat de uitgebreide en specifieke omkadering voor opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers in een opvanginitiatief meerkosten voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inhoudt; dat het derhalve dringend noodzakelijk is de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die aan alleenstaande minderjarige asielzoekers in een opvanginitiatief maatschappelijke dienstverlening verstrekken in de vorm van materiële hulp, hiervoor op passende wijze te vergoeden door het bij hoger vermeld koninklijk besluit van 30 januari 1995 bepaald bedrag aan de meerkosten aan te passen;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 6 november 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6 van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven, opnieuw opgenomen bij ministerieel besluit van 29 november 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden « 1 110 BEF » vervangen door de woorden « 28,63 EUR »;2° tussen het tweede en het derde lid wordt het volgende lid ingevoegd : « Mits een bijzondere overeenkomst tussen het OCMW en de Staat bestaat de tussenkomst voor iedere alleenstaande minderjarige asielzoeker die in een opvanginitiatief wordt opgevangen, in afwijking van wat bepaald is in voorgaand lid, uit een forfaitair bedrag van 33,37 EUR per dag per bezette opvangplaats.»; 3° het derde lid, dat het vierde lid wordt, wordt vervangen door volgende bepaling : « De bedragen van 28,63 EUR en 33,37 EUR zijn gekoppeld aan de spilindex 103,14 (basis 1996 = 100) en worden éénmaal per jaar, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.»; 4° voor het laatste lid wordt het volgende lid ingevoegd : « Voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot 31 december 2001 dienen de bedragen van 28,63 EUR en 33,37 EUR respectievelijk als 1 155 BEF en 1 346 BEF gelezen te worden.»

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 oktober 2001.

Brussel, 22 november 2001.

J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^