Ministerieel Besluit van 22 november 2001
gepubliceerd op 16 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de terbeschikkingstelling van sommige personeelsleden van de Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Stralingen van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu aan het Federaal Agenschap voor Nucleair

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022754
pub.
16/10/2002
prom.
22/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2001. - Ministerieel besluit betreffende de terbeschikkingstelling van sommige personeelsleden van de Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Stralingen van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu aan het Federaal Agenschap voor Nucleaire Controle


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, laatst gewijzigd bij de wet van 10 februari 2000, inzonderheid op artikel 46bis, ingevoegd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden met betrekking tot het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, inzonderheid artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 tot inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Gelet op de oproep tot de kandidaten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 mei 1999;

Gelet op het akkoord van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 29 juni 1999 en 30 augustus 2000 met de ingediende kandidaturen;

Besluit :

Artikel 1.De personeelsleden van de Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Stralingen van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, waarvan de namen worden vermeld in de bijlage van dit besluit, worden ter beschikking gesteld van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Art. 2.Dit besluit zal aan belanghebbende worden medegedeeld en een afschrift ervan zal voor kennisgeving aan het Rekenhof worden toegezonden.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001.

Brussel, 22 november 2001.

A. DUQUESNE

Bijlage Bijlage bij het ministerieel besluit van 22 november 2001 betreffende de terbeschikkingstelling van sommige personeelsleden van de Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Stralingen van het Ministerie van Sociale Zaken, Voklsgezondheid en Leefmilieu aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. 1. Statutair Franstalig personeel : Lambotte, Jean-Marie, adviseur Smeesters, Patrick, geneesheer Van Nuffelen, Dominique, adjunct-adviseur Desmedt, Michel, industrieel ingenieur Rousseau, Chantal, klerk Van Laere, Emilia, klerk 2.Statutair Nederlandstalig personeel : Cottens, Erik, nucleair inspecteur-directeur De Neef, Jan, nucleair inspecteur Van Bladel, Lodewijk, geneesheer Vreys, Herman, ingenieur Jadoul, Ludo, industrieel ingenieur Tempels, Marleen, adjunct-adviseur Vanmechelen, Nadia, bestuursassistent Vandevelde, Sonia, klerk.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 november 2001.

De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^