Ministerieel Besluit van 22 november 2013
gepubliceerd op 23 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

bron
vlaamse overheid
numac
2013036151
pub.
23/12/2013
prom.
22/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


22 NOVEMBER 2013. - Ministerieel besluit betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw sluiten inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw, artikel 5 en 7;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 10 en 11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw sluiten houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw, artikel 1, tweede lid, 7, achtste lid, 8, tweede en derde lid, 9, tweede lid, 13, tweede lid, 18, tweede, vierde en vijfde lid, 19, tweede lid, 23, tweede lid, 26, derde lid, 29, derde lid, 32, derde lid en 35, derde lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 april 2001 betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsontwikkelingsplannen en bedrijfsbegeleidingen in de biologische landbouw;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 oktober 2012;

Gelet op advies 53.805/1/V van de Raad van State, gegeven op 17 september 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Overwegende dat verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L 358 van 16 december 2006, de mogelijkheid voorziet om steun te verlenen ter dekking van kosten met betrekking tot door derden geleverde adviesdiensten, de kosten van diensten die niet van permanente of periodieke aard zijn en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied of reclame, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw sluiten: het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw sluiten houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw.

Art. 2.Het Departement Landbouw en Visserij wordt aangewezen als bevoegde entiteit. Het hoofd van het departement kan een afdeling van het departement aanwijzen als bevoegde entiteit.

Het hoofd van het Departement Landbouw en Visserij wordt gemachtigd om de beslissingen te nemen over de toekenning van de subsidies voor bedrijfsadvisering in de biologische landbouw. Voor een efficiënte en resultaatgerichte interne organisatie kan het hoofd van het departement deze beslissingsbevoegdheid subdelegeren aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau. HOOFDSTUK 2. - Erkenning van adviesdiensten voor bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

Art. 3.De erkenningsaanvraag, vermeld in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw sluiten, moet minstens de volgende gegevens bevatten: 1° naam centrum;2° adres van zetel of vestigingseenheid met permanent secretariaat in het Vlaamse gewest van het centrum;3° rekeningnummer centrum;4° voornaam en naam verantwoordelijke;5° adres verantwoordelijke;6° telefoon verantwoordelijke;7° e-mail verantwoordelijke;8° type van bedrijfsadvisering waarvoor een erkenning wordt aangevraagd. Aan die erkenningsaanvraag moeten minstens de volgende documenten worden toegevoegd: 1° een kopie van de statuten van het centrum;2° een bewijs waaruit blijkt dat men ten minste één erkende bedrijfsadviseur in dienst heeft of met tenminste één erkende bedrijfsadviseur een overeenkomst voor onderaanneming heeft afgesloten. De bevoegde entiteit stelt een model van erkenningsaanvraag ter beschikking op de website van de Vlaamse overheid: http://lv.vlaanderen.be HOOFDSTUK 3. - Erkenning van een bedrijfsadviseur voor bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

Art. 4.De erkenningsaanvraag, vermeld in artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw sluiten, moet minstens de volgende gegevens bevatten: 1° voornaam en naam bedrijfsadviseur;2° adres van zetel of vestigingseenheid met permanent secretariaat in het Vlaamse Gewest van de bedrijfsadviseur;3° telefoon bedrijfsadviseur;4° e-mail bedrijfsadviseur;5° type van bedrijfsadvisering waarvoor een erkenning wordt aangevraagd;6° sectoren of thema's waarvoor een erkenning wordt aangevraagd. Aan die erkenningsaanvraag moeten minstens de volgende documenten worden toegevoegd: 1° cv waarin onder meer ervaring, persoonsgebonden en specifieke competenties en referenties beschreven staan die aantonen dat de bedrijfsadviseur kwaliteitsvolle bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw kan aanbieden;2° een bewijs van ervaring of studie in de biologische landbouw;3° in voorkomend geval een kopie van een overeenkomst met een erkend centrum. De bevoegde entiteit stelt een model van erkenningsaanvraag ter beschikking op de website van de Vlaamse overheid: http://lv.vlaanderen.be

Art. 5.De competenties, vermeld in artikel 18, eerste lid, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw sluiten, zijn de volgende: 1° gemotiveerd, oplossingsgericht, goed georganiseerd, klantgericht, communicatief, flexibel en, betrouwbaar zijn;2° kwalitatieve informatie op een duidelijke manier kunnen brengen;3° prioritaire zaken op het gebied van bedrijfsmanagement kunnen identificeren en oplossingen kunnen formuleren;4° de sterktes/zwaktes van een landbouwbedrijf ten volle kunnen vaststellen, inschatten en begrijpen met respect voor biologische landbouwvoering;5° mogelijke strategieën en een plan van aanpak kunnen ontwikkelen om de bedrijfsprestatie te verhogen;6° de financiële impact van een gegeven advies kennen;7° over een grondige kennis beschikken over onder meer biologische landbouw, normen, wetgeving, financiële implicaties, subsidies, agromilieumaatregelen;8° nieuwe ontwikkelingen bio opvolgen;9° minstens een jaar ervaring in praktijkgerichte biologische landbouw;10° kennis van de betrokken sectoren of thema's waarvoor een aanvraag wordt gedaan;11° voor nieuwe bedrijfsvoorlichters: ervaring in biologische landbouw kunnen aantonen en een verder inloop- en opleidingstraject kunnen voorleggen.

Art. 6.De proef, vermeld in artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw sluiten, bestaat uit een casestudie en een evaluatiegesprek.

De proef, vermeld in artikel 18 van het voormelde besluit, wordt georganiseerd door de bevoegde entiteit en dit eenmaal per kwartaal, na het ontvangen van een erkenningsaanvraag als vermeld in artikel 19 van het voormelde besluit.

Art. 7.De beoordelingscommissie, vermeld in artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw sluiten, wordt bijeengeroepen door de bevoegde entiteit en is als volgt samengesteld: 1° een expert competentiemanagement;2° een expert bedrijfsadministratie;3° twee experten voorlichting;4° een expert wetgeving biologische productie. HOOFDSTUK 4. - Inhoud omschakelingsadvies

Art. 8.Bij de aanvang van het omschakelingsadvies moet de erkende adviesdienst duidelijk met de gangbare landbouwer, kandidaat-biologische landbouwer of de land- en tuinbouwschool zonder biologische productiemethode afspreken hoe het traject zal verlopen.

In het contract wordt vastgelegd welke elementen gedurende het traject aan bod zullen komen.

Art. 9.Het omschakelingsadvies moet minimaal drie van de volgende elementen bevatten: 1° noodzakelijke stappen bij omschakeling;2° te verwachte bedrijfsvoering;3° beschrijving arbeidsbehoefte;4° eerste bedrijfseconomische berekening;5° steunmaatregelen;6° huidige regelgeving;7° afzetmogelijkheden. De bevoegde entiteit stelt een modelcontract omschakelingsadvies ter beschikking op de website van de Vlaamse overheid: http://lv.vlaanderen.be HOOFDSTUK 5. - Inhoud biobedrijfsplan

Art. 10.Bij de aanvang van de opmaak van een biobedrijfsplan moet de erkende adviesdienst duidelijk met de landbouwer, kandidaat-biologische landbouwer of de land- en tuinbouwschool afspreken hoe het traject zal verlopen. In het contract wordt vastgelegd welke elementen gedurende het traject aan bod zullen komen.

Art. 11.Het biobedrijfsplan bevat minimaal de volgende elementen: 1° huidige bedrijfsvoering;2° kansen en knelpunten van het bedrijf;3° te verwachten bedrijfsvoering;4° noodzakelijke stappen bij omschakeling;5° teeltplan, beschrijving teelten;6° beschrijving arbeidsbehoefte;7° bedrijfseconomische berekening;8° nodige investeringen;9° steunmaatregelen;10° afzetmogelijkheden. De bevoegde entiteit stelt een modelcontract biobedrijfsplan ter beschikking op de website van de Vlaamse overheid: http://lv.vlaanderen.be.

Art. 12.Het biobedrijfsplan moet opgemaakt worden binnen twaalf maanden na ondertekening van het contract tussen de erkende bedrijfsadviseur en de landbouwer, kandidaat-biologische landbouwer of de land- en tuinbouwschool, vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw sluiten. HOOFDSTUK 6. - Inhoud startersadvies

Art. 13.Bij de aanvang van het startersadvies moet de erkende adviesdienst duidelijk met de startende biologische landbouwer of de startende land- en tuinbouwschool afspreken hoe het traject zal verlopen. In het contract wordt vastgelegd welke elementen gedurende het traject aan bod zullen komen.

Art. 14.Het startersadvies moet minstens één van de volgende elementen bevatten: 1° onkruidbestrijding;2° gewasbescherming;3° bemesting;4° verwerven van nieuwe technieken of vaardigheden;5° nieuwe teelten, beschrijving teelten;6° bedrijfseconomie, kostprijsberekening;7° huidige regelgeving;8° steunmaatregelen;9° marktperspectieven;10° bodemvruchtbaarheid. De bevoegde entiteit stelt een modelcontract startersadvies ter beschikking op de website van de Vlaamse overheid: http://lv.vlaanderen.be HOOFDSTUK 7. - Inhoud bedrijfsadvies

Art. 15.Bij de aanvang van het bedrijfsadvies moet de erkende adviesdienst duidelijk met de biologische landbouwer of de land- en tuinbouwschool met een biologische productiemethode afspreken hoe het traject zal verlopen. In het contract wordt vastgelegd welke elementen gedurende het traject aan bod zullen komen.

Art. 16.Het bedrijfsadvies moet minstens één van de volgende elementen bevatten: 1° onkruidbestrijding;2° gewasbescherming;3° bemesting;4° verwerven van nieuwe technieken of vaardigheden;5° nieuwe teelten, beschrijving teelten;6° bedrijfseconomie, kostprijsberekening;7° huidige regelgeving;8° steunmaatregelen;9° marktperspectieven;10° bodemvruchtbaarheid. De bevoegde entiteit stelt een modelcontract bedrijfsadvies ter beschikking op de website van de Vlaamse overheid: http://lv.vlaanderen.be HOOFDSTUK 8. - Evaluatie

Art. 17.De evaluatie, vermeld in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw sluiten, moet uiterlijk veertien werkdagen na het laatste bedrijfsbezoek ingediend worden.

De bevoegde entiteit stelt een evaluatieformulier ter beschikking op de website van de Vlaamse overheid: http://lv.vlaanderen.be HOOFDSTUK 9. - Administratieve procedure

Art. 18.De uitbetalingsaanvraag, vermeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw sluiten, moet uiterlijk zes maanden na het laatste bedrijfsbezoek ingediend worden en moet minstens de volgende gegevens bevatten: 1° naam erkende adviesdienst;2° adviesprijs per type uitgevoerde bedrijfsadvisering;3° subsidiebedrag per type uitgevoerde bedrijfsadvisering;4° totaal bedrag adviesprijzen;5° totaal subsidiebedrag. Aan die uitbetalingsaanvraag moeten minstens de volgende documenten worden toegevoegd: 1° een kopie van de factuur.De facturen bevatten ten minste de volgende gegevens: a) in welk kader de bedrijfsadvisering uitgevoerd werd;b) de totale advieskosten met een opsplitsing van het percentage van de inbreng van de landbouwer, kandidaat-biologische landbouwer of de land- en tuinbouwschool en het percentage van de subsidie;c) de bedrijfsadviseur of bedrijfsadviseurs;d) de adviesperiode en de data van de adviezen;2° het biobedrijfsplan. De bevoegde entiteit stelt een model van uitbetalingsaanvraag ter beschikking op de website van de Vlaamse overheid: http://lv.vlaanderen.be

Art. 19.Na de administratieve, inhoudelijke en steekproefsgewijze controles wordt de subsidie berekend en uitbetaald.

Art. 20.De bevoegde entiteit bezorgt alle biologische landbouwers jaarlijks een overzicht van de nog beschikbare subsidiebedragen voor de bedrijfsadvisering. HOOFDSTUK 1 0. - Slotbepalingen

Art. 21.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2014, met uitzondering van artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, die in werking treden de tiende dag na bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 22 november 2013.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^