Ministerieel Besluit van 22 november 2017
gepubliceerd op 18 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2016 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2017040867
pub.
18/12/2017
prom.
22/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040867

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


22 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016007022 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 8 juni 1976 tot oprichting van het Nationaal Geografisch Instituut, artikel 5, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 234 van 22 december 1983 en de wet van 15 december 2011 tot omzetting van de Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE);

Gelet op het ministerieel besluit nr. 94125 van 18 januari 2016 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut;

Gelet op de brief van 10 november 2017 van de heer Kris PEETERS, Vice-Eerste minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Besluit :

Artikel 1.Wordt uit zijn mandaat als lid van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut ontheven: - de heer Erik STERCKX, vertegenwoordiger van de Vice-Eerste minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel.

Art. 2.Wordt als lid van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut benoemd: - de heer Geert DE POORTER, Directeur-Generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, als vertegenwoordiger van de Vice-Eerste minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, die het mandaat van de heer Erik STERCKX zal voltooien.

Art. 3.Dit besluit zal aan de betrokkenen worden medegedeeld en een afschrift ervan zal tot kennisgeving aan het Rekenhof worden toegezonden.

Brussel, 22 november 2017.

S. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^