Ministerieel Besluit van 22 november 2018
gepubliceerd op 04 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019010582
pub.
04/02/2019
prom.
22/11/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010582

WAALSE OVERHEIDSDIENST


22 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017203882 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017203881 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering en betreffende de toekenning van subsidies aan de operatoren in alternerende opleiding


De Minister bevoegd voor Vorming, Gelet op het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017203882 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017203881 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie sluiten tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering en betreffende de toekenning van subsidies aan de operatoren in alternerende opleiding, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017012974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 30 oktober 2018;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 16 november 2018;

Overwegende dat de bepalingen van uitvoering van het kaderakkoord tot samenwerking van 24 oktober 2008 betreffende de alternerende opleiding in werking zijn getreden sinds 1 september 2016;

Overwegende dat er in het kader van dit samenwerkingsakkoord door zowel het Waalse Gewest als de "Fédération Wallonie-Bruxelles" tegelijk een regeringsbesluit is genomen, met name om te voorzien in de nadere subsidietoekenningsregels voor de verschillende opleidingenverstrekkers;

Overwegende dat de bepalingen betreffende deze nadere regels eveneens op 1 september 2016 in werking zijn getreden ;

Overwegende dat evenwel reeds snel, na het uitvoeren van de verrichtingen voor de periode 2016-2017, is gebleken dat, krachtens artikel 6 van voornoemd regeringsbesluit, verduidelijking nodig is voor de nadere vereffeningsregels betreffende de in artikel 5 van bedoeld besluit bedoelde subsidie ten bate van de verschillende opleidingenverstrekkers, Besluit :

Artikel 1.De subsidie bepaald in artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering en betreffende de toekenning van subsidies aan de operatoren in alternerende opleiding, hierna "het besluit", wordt forfaitair vereffend op basis van een formulier voor de aanvraag tot vereffening van de subsidie zoals vervat in de bijlage bij dit besluit.

Dat formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door elke betrokken opleidingenverstrekker, en vervolgens bekrachtigd te worden door het "Office francophone de la Formation en alternance", op grond van een lijst waarin geïdentificeerd worden: 1° nominatief, elke leerling onder alternerend contract of stageovereenkomst in voorbereidend jaar met minstens 270 al dan niet opeenvolgende dagen tijdens het vormingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft;2° de referentiepersonen voor elke leerling bedoeld onder 1°. In de zin van dit artikel wordt onder "referentiepersoon" de persoon verstaan, zoals omschreven in artikel 1, § 1, 5°, van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 1 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 2.Het formulier voor de aanvraag tot vereffening van de subsidie, ingevuld en ondertekend, evenals de lijst bedoeld in artikel 1, worden door elke opleidingenverstrekker overgemaakt aan het "Office francophone de la Formation en alternance" uiterlijk op 15 oktober volgend op het betrokken vormingsjaar.

Uiterlijk 15 november volgend op het betrokken vormingsjaar wordt het formulier voor de aanvraag tot vereffening van de subsidie, ingevuld en ondertekend, door het "Office francophone de la Formation en alternance" overgemaakt aan de Directie Overkoepelend Gewest/Gemeenschapsbeleid van het Departement Tewerkstelling en Beroepsvorming van de Waalse Overheidsdienst.

In de zin van dit artikel wordt onder "vormingsjaar", onder verwijzing naar de begripsomschrijving van artikel 4, 8°, van het besluit : "de periode die op 1 september begint en die op 31 augustus eindigt" verstaan.

Art. 3.De subsidie wordt in één enkele schijf vereffend, uiterlijk op 31 december van het voltooide vormingsjaar enerzijds aan IFAPME en anderzijds voor wat betreft de "CEFA" aan de Algemene Directie Verplicht Onderwijs. Laatstgenoemde wordt ermee belast, het aldus vereffende subsidiebedrag in ontvangst te nemen in opdracht en op basis van een uitdrukkelijk mandaat gegeven voor elk "CEFA".

Het aldus aan de Algemene Directie Verplicht Onderwijs vereffende bedrag wordt vervolgens aan de "CEFA" gestort.

Art. 4.Het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst, het "Office francophone de la Formation en alternance" en het Directoraat-generaal Verplicht Onderwijs kunnen in het kader van een samenwerkingsprotocol de nadere regels bepalen voor de vereffening van de subsidies ten behoeve van de "CEFA", evenals de wijze waarop de controles van aanwending ervan verricht worden.

Art. 5.Elk voorschot, toegekend aan een opleidingenverstrekker voor het vormingsjaar 2017-2018, wordt uiterlijk op 31 december 2018 afgetrokken van het vereffende subsidiebedrag.

Art. 6.Voor het vormingsjaar 2017-2018 worden de datums, bepaald in artikel 2, leden 1 en 2, respectievelijk vastgesteld op 15 november 2018 en 1 december 2018.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 22 november 2018.

Namen, 22 november 2018.

P.-Y. JEHOLET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^