Ministerieel Besluit van 22 september 2001
gepubliceerd op 29 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 1983 tot vaststelling van de procedure van indiening der aanvragen om inschrijving van rassen in de nationale rassencatalogi voor landbouw- of groentegewassen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016319
pub.
29/11/2001
prom.
22/09/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 1983 tot vaststelling van de procedure van indiening der aanvragen om inschrijving van rassen in de nationale rassencatalogi voor landbouw- of groentegewassen


De Minister belast met Landbouw, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2001 betreffende de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 betreffende de handel in groentezaden, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 29 februari 1984 en van 2 januari 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 1982 tot bepaling van de rechten te betalen inzake de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 februari 1984;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juli 1977 tot bescherming van kweekprodukten, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 18 oktober 1978, 16 juli 1981, 11 december 1981 en 20 december 1984;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 maart 1983 tot vaststelling van de procedure van indiening der aanvragen om inschrijving van rassen in de nationale rassencatalogi voor landbouw- of groentegewassen, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 9 december 1983, 7 september 1984, 24 september 1985 et 27 november 1990;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de data van ontvangst voor de inschrijvingsaanvragen zoals de uiterste data van ontvangst van het voor het onderzoek van rassen van verschillende landbouwsoorten vereiste geslachtelijk of ongeslachtelijk teeltmateriaal, dienen herzien te worden;

Overwegende dat de data van ontvangst voor het onderzoek van de rassen verschillende landbouwsoorten vereiste teeltmateriaal, dienen herzien te worden;

Overwegende dat deze maatregel de continuïteit van de proeven met het oog op de inschrijving in de nationale rassencatalogus moet verzekeren, waardoor hij ten spoedigste dient toegepast te worden, Besluit :

Artikel 1.De tabel van de bijlage 1 behorende bij het ministerieel besluit van 2 maart 1983 tot vaststelling van de procedure van indiening der aanvragen om inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi voor landbouw- of groentegewassen wordt vervangen door de tabel van de bij dit besluit behorende bijlage.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag na zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 22 september 2001.

Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Bijlage Uiterste data van ontvangst Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 september 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 1998 tot vaststelling van de procedure van indiening der aanvragen om inschrijving van rassen in de nationale rassencatalogi voor landbouw- of groentegewassen.

De Minister belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^