Ministerieel Besluit van 23 april 2015
gepubliceerd op 11 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten waaraan aankorrelplaatsen voor wilde zwijnen moeten voldoen

bron
vlaamse overheid
numac
2015035674
pub.
11/06/2015
prom.
23/04/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015035674

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


23 APRIL 2015. - Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten waaraan aankorrelplaatsen voor wilde zwijnen moeten voldoen


DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, artikel 21, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2004 en 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend, artikel 15, tweede lid, 2°, 31, § 2, 2°, en 46, § 2, 2° ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 januari 2015;

Gelet op advies nr. 57.176/1 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, gegeven op 8 mei 2014, de inhoud van voorliggend besluit ondersteunt, Besluit : Enig artikel. Een aankorrelplaats voor wilde zwijnen als gedefinieerd in artikel 2, 13° van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 en als vermeld in artikel 15, tweede lid, 2°, 31, § 2, 2°, en 46, § 2, 2°, van hetzelfde besluit, voldoet aan de volgende voorwaarden: 1° het lokvoeder op de aankorrelplaats bestaat uit een van de volgende producten: granen, maïs, vruchten van inheemse bomen of beukenhoutteer;2° als het lokvoeder op de aankorrelplaats bestaat uit granen, maïs of vruchten van inheemse bomen, mag er op elk moment per aankorrelplaats maximaal één liter van die producten aanwezig zijn;3° als het lokvoeder op de aankorrelplaats bestaat uit granen, maïs of vruchten van inheemse bomen, mag het lokvoeder niet bereikbaar zijn voor ander wild dan wilde zwijnen;4° het aantal aankorrelplaatsen is beperkt tot één per 50 hectare jachtterrein.De afstand tussen twee aankorrelplaatsen bedraagt minimaal 150 meter; 5° op een aankorrelplaats mag het lokvoeder alleen verspreid worden binnen een cirkel met straal van maximaal 25 meter;6° het gebruik van voederautomaten of mechanische middelen om het lokvoerder uit te strooien, is verboden. Brussel, 23 april 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^