Ministerieel Besluit van 23 april 2018
gepubliceerd op 22 oktober 2018

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018205262
pub.
22/10/2018
prom.
23/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205262

WAALSE OVERHEIDSDIENST


23 APRIL 2018. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018


De Minister-President, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 30.03, programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 10 september 2015, 17 december 2015, 20 en 27 oktober 2016 en 27 december 2016 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma Interreg V A, namelijk de volgende dossiers : Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Titel : Technische bijstand;

Operator : Technisch team Interreg FWVL;

Basisallocatie : 30.03.09;

Vereffeningskredieten : 278.000 EUR;

Titel : Technische bijstand;

Operator : Gemeenschappelijk secretariaat Interreg FWVL;

Basisallocatie : 30.03.09;

Vereffeningskredieten : 144.000 EUR;

Interreg V A Grote Regio;

Titel : Technische bijstand;

Operator : GECT;

Basisallocatie : 30.03.09;

Vereffeningskredieten : 51.000 EUR;

Titel : Technische bijstand;

Operator : Technisch team Grote Regio;

Basisallocatie : 30.03.09;

Vereffeningskredieten : 300.000 EUR;

Interreg V A Euregio Maas-Rijn;

Titel : Gewestelijk technische bijstand;

Operator : Beherende overheid;

Basisallocatie : 30.03.09;

Vereffeningskredieten : 182.000 EUR;

Titel : Gewestelijk technische bijstand;

Operator : Luik Euregio Maas - Rijn;

Basisallocatie : 30.03.09;

Vereffeningskredieten : 264.000 EUR, Besluit :

Artikel 1.Er worden vereffeningskredieten ten belope van 1.219 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 09 van organisatieafdeling 09.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 09 van organisatieafdeling 09 en van programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet En overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 09

0

0

-

+ 1.219

0

1.219

OA 34

75.248

49.121

-

- 1.219

75.248

47.902


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 23 april 2018.

W. BORSUS


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^