Ministerieel Besluit van 23 augustus 2013
gepubliceerd op 18 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029502
pub.
18/09/2013
prom.
23/08/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2013. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad van het gespecialiseerd onderwijs


De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende inrichting van het gespecialiseerd onderwijs, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 180, derde lid;

Overwegende dat de hierna bedoelde leden aan de voorwaarden voldoen die in het voornoemde decreet bepaald werden;

Besluit :

Artikel 1.Aangewezen worden als lid van de Hoge Raad voor het gespecialiseerd onderwijs : 1. als voorzitster : Mevr.Janine GOBIET, adviseur bij de FEDEFOC; 2. als ondervoorzitter : de heer Patrick BEAUFORT, inspecteur van de stad Luik;3. als lid : de personen aangewezen in de bijlage 1 bij dit besluit;4. als bijzitter : de personen aangewezen in de bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 2.Het secretariaat van de Hoge Raad wordt door de Diensten van de Regering waargenomen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Algemene Directie Leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 augustus 2013.

Mevr. M.-M. SCHYNS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^