Ministerieel Besluit van 23 december 1998
gepubliceerd op 14 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de werving van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten

bron
ministerie van justitie
numac
1998010101
pub.
14/01/1999
prom.
23/12/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 1998. - Ministerieel besluit betreffende de werving van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 7 april 1919 tot instelling van rechterlijke officieren en agenten bij de parketten, gewijzigd bij de wetten van 21 augustus 1948, 27 maart 1969, 2 december 1982, 18 juli 1991, bij het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 en bij de wet van 5 augustus 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende de werving en de stage van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten;

Gelet op het advies van de raad van overleg van de gerechtelijke politie, gegeven op 18 december 1998;

Gelet op het protocol nr 189 van 22 december 1998 van Sectorcomité III-Justitie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de reserve voor de werving in de graad van laboratoriuminspecteur is uitgeput en deze voor de werving in de graad van gerechtelijk inspecteur onvoldoende is voor de in 1999 vrijkomende betrekkingen; dat het bijgevolg dringend noodzakelijk is, ten einde in 1999 te kunnen werven, de nodige selectieproeven voor de werving van gerechtelijke agenten zonder uitstel te organiseren;

Overwegende dat het, ten einde de selectieproeven voor deze wervingen te kunnen opstarten, dringend noodzakelijk is de regels betreffende de werving en de stage van de gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten vast te stellen, Besluit : TITEL I. - Werving van gerechtelijke agenten HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Telkens wanneer de wervingsbehoeften dit vereisen, worden met betrekking tot de werving van gerechtelijke agenten, in deze volgorde, psychotechnische tests en een vergelijkend wervingsexamen georganiseerd.

Zij worden aangekondigd door middel van een bericht, dat ten minste twee maanden voor de opening van de zittijd in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Dit bericht vermeldt onder meer de graad waarvoor de proeven georganiseerd worden, de wedde verbonden aan de graad, de wervingsvereisten en deelnemingsvoorwaarden en de datum waarop ze vervuld moeten zijn, de nadere regels van inschrijving en de uiterste inschrijvingsdatum.

Art. 2.De gegadigden moeten tijdens de inschrijvingstermijn hun aanvraag tot deelneming per ter post aangetekende brief toezenden aan het Ministerie van Justitie - Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie - Dienst Personeelszaken gerechtelijke politie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, onder bijvoeging van de volgende stukken : 1° een uittreksel uit de geboorteakte;2° een nationaliteitsbewijs;3° een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, minder dan zes maanden oud.

Art. 3.De tot de selectieproeven toegelaten gegadigden worden hiertoe minstens zeven dagen vooraf uitgenodigd.

Art. 4.De geslaagden voor de psychotechnische tests en het vergelijkend wervingsexamen vormen een wervingsreserve. HOOFDSTUK II. - Psychotechnische tests

Art. 5.De psychotechnische tests voor de werving van gerechtelijke agenten zijn een computergestuurde proef, gequoteerd op 20 punten, die wordt georganiseerd door het Vast Wervingssecretariaat.

Met een testbatterij worden geschiktheden, die vereist zijn voor de functie, geëvalueerd.

Worden tot deelname toegelaten, zij die : 1° voldoen aan de algemene vereisten, opgenomen in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 4°, van het koninlijk besluit van 23 december 1998 betreffende de werving en de stage van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten;2° voor de eerste of hoogstens voor de tweede maal deelnemen.

Art. 6.Om te slagen dient de gegadigde, op straffe van uitsluiting, ten minste 12 punten op de 20 te behalen.

Een selectieadviseur van het Vast Wervingssecretariaat beoordeelt de tests.

Aan de gegadigde wordt de uitslag door het Vast Wervingssecretariaat medegedeeld.

Art. 7.De reserve van geslaagden voor de psychotechnische tests blijft onbeperkt geldig, tenzij de minister van Justitie overgaat tot hertekening van het gezochte profiel.

In dit geval wordt dat uitdrukkelijk opgenomen in het in artikel 1, tweede lid, bedoelde bericht. HOOFDSTUK III. - Vergelijkend wervingsexamen Afdeling 1. - Schriftelijk examen

Onderafdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 8.Het schriftelijk examengedeelte van het vergelijkend examen voor de werving van gerechtelijke agenten wordt georganiseerd door het commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie bij de parketten in samenwerking met het ministerie van Justitie.

Het schriftelijk examen bestaat uit de bespreking van een praktijkgeval, gequoteerd op 100 punten.

Dit examen moet het mogelijk maken de opmerkingsgeest, de maturiteit, het begrips-en redeneringsvermogen en de rapporteervaardigheid van de gegadigde na te gaan.

Worden tot deelname toegelaten, zij die : 1° voldoen aan de algemene vereisten, opgenomen in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 4° van het koninlijk besluit van 23 december 1998 betreffende de werving en de stage van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten;2° geslaagd zijn voor de psychotechnische tests, vereist voor de werving van gerechtelijke agenten.

Art. 9.Om te slagen voor het schriftelijk examen dient de gegadigde, op straffe van uitsluiting, ten minste 60 punten op de 100 te behalen.

Art. 10.Niemand kan van het schriftelijk examen worden vrijgesteld.

Onderafdeling 2. - Examencommissie van het schriftelijk examen

Art. 11.De examencommissie van het schriftelijk examen houdt toezicht op de organisatie van het examen.

De examencommissie wordt voorgezeten door een magistraat van een parket bij een hof van beroep die blijk heeft gegeven van de kennis van het Nederlands en het Frans. Ze bestaat uit een Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige afdeling.

Iedere afdeling bestaat, naast de voorzitter, uit : 1° een magistraat van een parket van de procureur des Konings;2° twee gerechtelijke officieren, bekleed met één van de graden vermeld in de artikelen 38, 3° tot 5°, 79, 1° en 2° en 87, § 3, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten;3° een secretaris met raadgevende stem. De voorzitter, de leden en de secretaris hebben elk een plaatsvervanger.

De minister van Justitie duidt de voorzitter, de leden, de secretaris en hun plaatsvervangers aan.

In de Duitstalige afdeling van de examencommissie moeten ten minste twee van de leden bedoeld in het derde lid, 1° en 2°, blijk hebben gegeven van de kennis van het Duits.

Art. 12.De examencommissie duidt twee van haar leden aan, die het examen verbeteren.

Zij keurt de criteria voor de beoordeling van het examen goed, kijkt de resultaten van het examen na en beraadslaagt erover.

De examencommissie beraadslaagt bij meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De examencommissie bepaalt de andere regels voor haar werking. Afdeling 2. - Psychologisch geschiktheidsonderzoek

Onderafdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 13.Het psychologisch geschiktheidsonderzoek voor de werving van gerechtelijke agenten wordt georganiseerd door het Vast Wervingssecretariaat.

Het psychologisch geschiktheidsonderzoek is een mondelinge proef, gequoteerd op 20 punten, bestaande uit een interview dat moet toelaten de persoonlijkheidskenmerken vereist voor de functie, de geschiktheid voor mondelinge communicatie, de motivatie voor het beroep en de algemene cultuur van de gegadigde te evalueren.

Worden tot deelname toegelaten, zij die geslaagd zijn voor de psychotechnische tests en het schriftelijk examen.

Art. 14.Om te slagen voor het psychologisch geschiktheidsonderzoek dient de gegadigde ten minste 12 punten op de 20 te behalen.

Aan de gegadigde wordt de uitslag door het Vast Wervingssecretariaat medegedeeld.

Onderafdeling 2 Examencommissie van het psychologisch geschiktheidsonderzoek

Art. 15.De examencommissie bestaat uit : 1° een selectieadviseur van het Vast Wervingssecretariaat;2° een magistraat van het parket van de procureur des Konings;3° twee gerechtelijke officieren, bekleed met één van de graden vermeld in de artikelen 38, 3° tot 5°, 79, 1° en 2° en 87, § 3, 1° en 2° van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten. In de Duitstalige examencommissie moeten ten minste twee van de leden bedoeld in het derde lid, 2° en 3° blijk hebben gegeven van de kennis van het Duits.

Art. 16.Inzake de werking van de examencommissie is de reglementering die geldt voor het Vast Wervingssecretariaat van toepassing.

TITEL II. - Werving van gerechtelijke officieren HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Art. 17.Telkens wanneer de wervingsbehoeften dit vereisen worden met betrekking tot de werving van gerechtelijke officieren, in deze volgorde, psychotechnische tests en een vergelijkend wervingsexamen georganiseerd.

Art. 18.De artikelen 1, tweede en derde lid, 2 en 3 zijn van toepassing op de werving van gerechtelijke officieren.

Art. 19.De geslaagden voor de psychotechnische tests en het vergelijkend wervingsexamen vormen een wervingsreserve. HOOFDSTUK II. - Psychotechnische tests

Art. 20.De psychotechnische tests voor de werving van gerechtelijke officieren zijn een computergestuurde proef, gequoteerd op 20 punten, die wordt georganiseerd door het Vast Wervingssecretariaat.

Met een testbatterij worden geschiktheden, vereist voor de functie, geëvalueerd.

Worden tot deelname toegelaten, zij die : 1° voldoen aan de algemene vereisten, opgenomen in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 4°, van het koninlijk besluit van 23 december 1998betreffende de werving en de stage van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten;2° voor de eerste of hoogstens voor de tweede maal deelnemen.

Art. 21.Om te slagen dient de gegadigde, op straffe van uitsluiting, ten minste 12 punten op de 20 te behalen.

Een selectieadviseur van het Vast Wervingssecretariaat beoordeelt de tests.

Aan de gegadigde wordt de uitslag door het Vast Wervingssecretariaat medegedeeld.

Art. 22.De reserve van geslaagden voor de psychotechnische tests blijft onbeperkt geldig, tenzij de minister van Justitie overgaat tot hertekening van het gezochte profiel.

In dit geval wordt dat uitdrukkelijk opgenomen in het in artikel 1, tweede lid, bedoelde bericht. HOOFDSTUK III. - Vergelijkend wervingsexamen Afdeling 1. - Schriftelijk examen

Onderafdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 23.Het schriftelijk examengedeelte van het vergelijkend examen voor de werving van gerechtelijke officieren wordt georganiseerd door het commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie bij de parketten in samenwerking met het ministerie van Justitie.

Het schriftelijk examen is een examen in overeenstemming met de functie van gerechtelijk commissaris, laboratoriumcommissaris of commissaris van de dienst telecommunicatie, dat een evaluatie moet mogelijk maken van de bekwaamheden van de gegadigde op het vlak van analyse van een probleem, maken van beslissingen, leiding geven, communicatie en organisatie.

Worden tot deelname toegelaten, zij die : 1° voldoen aan de algemene vereisten, opgenomen in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 4°, van het koninlijk besluit van 23 december 1998 betreffende de werving en de stage van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten;2° geslaagd zijn voor de psychotechnische tests.

Art. 24.Om te slagen voor het schriftelijk examen dient de gegadigde, op straffe van uitsluiting, ten minste 60 punten op de 100 te behalen.

Onderafdeling 2. - Examencommissie van het schriftelijk examen

Art. 25.De examencommissie van het schriftelijk examen houdt toezicht op de organisatie van het examen.

De examencommissie wordt voorgezeten door een magistraat van een parket bij een hof van beroep die blijk heeft gegeven van de kennis van het Nederlands en het Frans. Ze bestaat uit een Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige afdeling.

Iedere afdeling bestaat, naast de voorzitter, uit : 1° een magistraat van een parket van de procureur des Konings;2° twee gerechtelijke officieren, bekleed met één van de graden vermeld in de artikelen 38, 3° tot 5° en 79, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten;3° een secretaris met raadgevende stem. De voorzitter, de leden en de secretaris hebben elk een plaatsvervanger.

De minister van Justitie duidt de voorzitter, de leden, de secretaris en hun plaatsvervangers aan.

In de Duitstalige afdeling van de examencommissie moeten ten minste twee van de leden bedoeld in het derde lid, 1° en 2° blijk hebben gegeven van de kennis van het Duits.

Art. 26.De examencommissie duidt twee leden aan die het schriftelijk examen verbeteren.

Zij keurt de beoordelingscriteria van het schriftelijk examen goed, kijkt de resultaten na en beraadslaagt erover.

De examencommissie beraadslaagt bij meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De examencommissie bepaalt de andere regels voor haar werking. Afdeling 2. - Psychologisch geschiktheidsonderzoek

Onderafdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 27.Het psychologisch geschiktheidsonderzoek is een persoonlijkheidsinterview, gehouden na afname van persoonlijkheidsvragenlijsten, gequoteerd op 20 punten, dat wordt georganiseerd door het Vast Wervingssecretariaat.

Art. 28.Door middel van het persoonlijkheidsinterview worden : 1° de persoonlijkheidskenmerken, vereist voor de uitoefening van de functie, geëvalueerd;2° de motivatie van de gegadigde voor de functie nagegaan. Worden tot deelname toegelaten, zij die : 1° voldoen aan de algemene vereisten, opgenomen in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 4° van het koninlijk besluit van 23 december 1998 betreffende de werving en de stage van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten;2° geslaagd zijn voor de psychotechnische tests en het schriftelijk examen.

Art. 29.Om te slagen dient de gegadigde ten minste 12 punten op de 20 te behalen.

Aan de gegadigde wordt de uitslag door het Vast Wervingssecretariaat medegedeeld.

Onderafdeling 2 Examencommissie van het psychologisch geschiktheidsonderzoek

Art. 30.De examencommissie bestaat uit : 1° een selectieadviseur van het Vast Wervingssecretariaat;2° een magistraat van een parket van de procureur des Konings;3° twee gerechtelijke officieren, bekleed met één van de graden vermeld in de artikelen 38, 3° tot 5° en 79, 1° en 2° van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten. In de Duitstalige examencommissie moeten ten minste twee van de leden bedoeld in het derde lid, 2° en 3° blijk hebben gegeven van de kennis van het Duits.

Art. 31.Inzake de werking van de examencommissie is de reglementering die geldt voor het Vast Wervingssecretariaat van toepassing.

TITEL III. - Opheffings- en slotbepaling

Art. 32.Het ministerieel besluit van 4 augustus 1993 betreffende de werving van gerechtelijke agenten bij de parketten wordt opgeheven.

Art. 33.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 23 december 1998.

T. VAN PARYS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^