Ministerieel Besluit van 23 december 1998
gepubliceerd op 09 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1998 betreffende de bekwaamheidsproeven voor verhoging in weddeschaal bij de gerechtelijke politie bij de parketten

bron
ministerie van justitie
numac
1998010102
pub.
09/01/1999
prom.
23/12/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/1998 pub. 07/08/1998 numac 1998009637 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de bekwaamheidsproeven voor verhoging in weddeschaal bij de gerechtelijke politie bij de parketten sluiten betreffende de bekwaamheidsproeven voor verhoging in weddeschaal bij de gerechtelijke politie bij de parketten


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 7 april 1919 tot instelling van rechterlijke officieren en agenten bij de parketten, gewijzigd bij de wetten van 21 augustus 1948, 27 maart 1969, 2 december 1982, 18 juli 1991, bij het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 en bij de wet van 5 augustus 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten, inzonderheid op artikel 114;

Gelet op het advies van de raad van overleg van de gerechtelijke politie, gegeven op 18 december 1998;

Gelet op het protocol nr. 186 van 22 december 1998 van Sectorcomité III - Justitie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten een nieuwe loopbaan hebben sedert 1 januari 1998;

Overwegende dat de procedures voor de bevorderingen tot een afdelingsgraad die ingaan vanaf 1 januari 1998 nog niet zijn afgerond;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is de bekwaamheidsproeven voor de bevordering tot de D-weddeschalen te kunnen organiseren; dat het daarvoor noodzakelijk is om zonder uitstel het bericht met betrekking tot de organisatie van de bevordering tot de D-weddeschalen ter kennis te brengen van de gerechtelijke officieren en agenten;

Overwegende dat het daarom dringend noodzakelijk is, ten einde de personeelsleden die ingevolge de voormelde procedures zullen bevorderd worden tot de afdelingsgraad de mogelijkheid te geven aan de bekwaamheidsproeven deel te nemen, de toelatingsvoorwaarden tot deze proeven te wijzigen, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 juli 1998 betreffende de bekwaamheidsproeven voor verhoging in weddeschaal bij de gerechtelijke politie bij de parketten wordt vervangen door de volgende bepaling : « Om toegelaten te worden tot het schriftelijk gedeelte van de bekwaamheidsproef voor de bevordering tot weddeschaal 1D in de graad van gerechtelijk afdelingscommissaris, laboratoriumafdelingscommissaris of afdelingscommissaris van de dienst telecommunicatie, moet de gegadigde op de datum vermeld in het in artikel 4, eerste lid bedoelde bericht, gerechtelijk officier zijn en een totale graadanciënniteit van ten minste elf jaar hebben in de graden van zijn loopbaan van gerechtelijk officier.

Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte van de bekwaamheidsproef voor de bevordering tot weddeschaal 1D in de graad van gerechtelijk afdelingscommissaris, laboratoriumafdelingscommissaris of afdelingscommissaris van de dienst telecommunicatie, moet de gegadigde op de datum vermeld in het in artikel 4, eerste lid bedoelde bericht, bekleed zijn met die graad. »

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « Om toegelaten te worden tot het schriftelijk gedeelte van de bekwaamheidsproef voor de bevordering tot weddeschaal 2D in de graad van gerechtelijk afdelingsinspecteur, laboratoriumafdelingsinspecteur, afdelingsinspecteur-elektrotechnicus of afdelingsinspecteur voor gerechtelijke identificatie, moet de gegadigde op de datum vermeld in het in artikel 4, eerste lid bedoelde bericht, gerechtelijk agent zijn en een totale graadanciënniteit van ten minste elf jaar hebben in de graden van zijn loopbaan van gerechtelijk agent.

Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte van de bekwaamheidsproef voor de bevordering tot weddeschaal 2D in de graad van gerechtelijk afdelingsinspecteur, laboratoriumafdelingsinspecteur, afdelingsinspecteur-elektrotechnicus of afdelingsinspecteur voor gerechtelijke identificatie, moet de gegadigde op de datum vermeld in het in artikel 4, eerste lid bedoelde bericht, bekleed zijn met die graad. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 23 december 1998.

T. VAN PARYS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^