Ministerieel Besluit van 23 december 1998
gepubliceerd op 12 februari 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1999 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022872
pub.
12/02/1999
prom.
23/12/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


23 DECEMBER 1998. - Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1999 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op artikel 14 van de wet van 23 juli 1932 tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de octrooien, de fabrieks- en handelsmerken, de nijverheidstekeningen en modellen, en de nijverheidseigendom in het algemeen gewijzigd bij artikel 53 van de wet van 20 juli 1991, Besluit : Enig artikel. De kosten die in 1999 voor de Regering voortvloeien uit het toezicht op en de controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en uit de werkzaamheden die nodig zijn voor het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen belopen F 28 400 000.

Ze worden omgeslagen tussen de gemachtigde verzekeringsinstellingen voor de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, ten belope van 1,158799 per duizend van de sommen die ze in 1997 voor de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen betaald hebben.

Brussel, 23 december 1998.

Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^