Ministerieel Besluit van 23 december 2010
gepubliceerd op 22 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011027043
pub.
22/02/2011
prom.
23/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010


De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 10 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het decreet van 6 oktober 2010 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op de overschatting van de bij het overdrachtsbesluit nr. 2010/42 van 5 juli 2010 overgedragen ordonnanceringskredieten op basisallocatie 73.06, programma 11 van organisatieafdeling 14 : Gewestelijke Concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van de ontwikkelingspolen;

Titel: Multimodaal platform van Luik Trilogiport;

Project: Weg- en spoorverbinding tussen Luik "Trilogiport" en de site van Chertal;

Operator : SPW - Directie Waterwegen Luik;

Basisallocatie : 73.06.11;

Vastleggingskredieten : 562.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1159 C;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.17 van programma 03 van organisatieafdeling 16, naar basisallocatie 33.02 van programma 02 van organisatieafdeling 16 en naar basisallocatie 40.04 van programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 24 juli 2008, 25 september 2008 en 15 juli 2010 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma Gewestelijke Concurrentiekracht en Werkgelegenheid en Interreg III B en IV A, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Gewestelijke Concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.1 Sanering en herbestemming van verlaten industrieterreinen en braakliggende stadsgronden;

Titel : « Ans en actions »;

Project: Rehabilitatie van het gebied van het kistenfabriek;

Operator : Gemeentebestuur van Ans;

Basisallocatie : 63.17.03;

Vastleggingskredieten : 501.600,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 301000 1244 B;

Interreg III B Programma Noordwestelijk Europa;

Titel: Proholz-Probois;

Operator : VZW Valbos RN;

Basisallocatie : 33.02.02;

Vastleggingskredieten : 18.750,00 EUR;

Codificatie van het project : E INB 1 40200 ID01 B;

Titel: Proholz-Probois;

Operator : VZW FNS;

Basisallocatie : 33.02.02;

Vastleggingskredieten : 15.437,00 EUR;

Codificatie van het project : E INB 1 40200 ID01 B;

Interreg IV A Programma Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 2 : Natuur en Leefmilieu, Energie, Natuurlijke Hulpbronnen en Mobiliteit;

Maatregel 2.1: Natuur- en Landschapsbehoud;

Titel: "HABITAT";

Operator : Gemeente Oupeye;

Basisallocatie : 40.04.02;

Vastleggingskredieten : 24.438,73 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 20100 2007 B, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 502 duizend EUR overgedragen van programma 11 van organisatieafdeling 14 naar programma 03 van organisatieafdeling 16.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 35 duizend EUR overgedragen van programma 11 van organisatieafdeling 14 naar programma 02 van organisatieafdeling 16.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 25 duizend EUR overgedragen van programma 11 van organisatieafdeling 14 naar programma 02 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro )

Basisallocatie

Initieel krediet na de eerste aanpassing G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 14 73.06.11

2.193

254

- 562

-

1.631

254

OA 16 63.17.03

0

456

+ 502

-

502

456

OA 16 33.02.02

269

429

+ 35

-

304

429

OA 15 40.04.02

194

626

+ 25

-

219

626


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 23 december 2010.

Ph. HENRY B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^