Ministerieel Besluit van 23 december 2010
gepubliceerd op 22 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 11 en 12 van organisatieafdelingen 13, 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011027045
pub.
22/02/2011
prom.
23/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 11 en 12 van organisatieafdelingen 13, 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010


De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 10 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op artikel 37;

Gelet op het decreet van 6 oktober 2010 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 december 2010;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.11 en 34.02, programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, met het oog op de uitbetaling van dringende uitgaven in het kader van de oplossing van de geschillen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 905 duizend EUR overgedragen van programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 naar programma 02 van dezelfde organisatieafdeling.

Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 1.360 duizend EUR overgedragen van programma 12 van organisatieafdeling 15 naar programma 02 van organisatieafdeling 13.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 02, 11 en 12 van organisatieafdelingen 13, 14 en 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na de eerste aanpassing G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 13 12.11.02

750

750

+ 25

+ 110

775

860

OA 13 34.02.02

3.400

3.100

+ 880

+ 1.250

4.280

4.350

OA 14 73.01.11

3.000

1.300

- 532

-

2.468

1.300

OA 14 73.03.11

13.013

9.500

- 63

-

12.950

9.500

OA 14 14.04.12

2.315

1.787

- 310

-

2.005

1.787

OA 15 63.01.12

1.240

2.231

-

- 1.042

1.240

1.189

OA 15 63.06.12

18.000

12.000

-

- 318

18.000

11.682


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 december 2010.

A. ANTOINE B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^