Ministerieel Besluit van 23 december 2010
gepubliceerd op 01 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011201494
pub.
01/04/2011
prom.
23/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer


De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980, tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993 inzonderheid op artikel 6, § 1, X;

Gelet op de wet over de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 en de wijzigingswetten;

Gelet op de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en op de koninklijke wijzigingsbesluiten, inzonderheid op artikel 21.7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot regeling van de werking van de Regering, inzonderheid op artikel 13, 9°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2010, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en op de wijzigingsbesluiten;

Gelet op de partnerschapsovereenkomst Waals Gewest - federale Politie van 5 mei 2009;

Overwegende dat de voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken, waarvan de massa in beladen toestand of de maximaal toegelaten massa hoger is dan 7,5 ton, in geval van besneeuwde of beijzelde weg het gevaar lopen om hun baanvastheid te verliezen en het autowegverkeer te belemmeren en om een snelle tussenkomst van de sneeuwbestrijdingsdiensten moeilijk te maken;

Overwegende dat de weersomstandigheden (veralgemeende sneeuw en ijzel) en de inlichtingen van de Wegpolitie wijzen op de belangrijke verkeersmoeilijkheden voor de vrachtwagens;

Overwegende dat de verkeersveiligheid en het behoud van het gewestelijk openbaar wegendomein gewaarborgd moeten worden en dat de sneeuwbestrijdingsdiensten hun werk moeten kunnen voortzetten;

Overwegende dat er dus reden is om het verkeer van de voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken waarvan de massa in beladen toestand of de maximaal toegelaten massa hoger is dan 7,5 ton, vanaf deze donderdag 23 december 2010, om 6 uur, op de voornaamste verkeersassen van Wallonië te verbieden totdat de situatie hersteld wordt; dat een nieuw ministerieel besluit dan aangenomen zal worden om dat verbod op te heffen, Besluit :

Artikel 1.Het verkeer van de voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken waarvan de massa in beladen toestand of de maximaal toegelaten massa hoger is dan 7,5 ton, is verboden vanaf deze donderdag 23 december 2010, om 6 uur, op de gedeelten van de gewestelijke wegen en autosnelwegen die het structurerend netwerk vormen in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures".

Art. 2.De uitvoering van die verbodmaatregel wordt waargenomen door de Waalse Overheidsdienst in samenwerking met de federale Politie.

Art. 3.In afwijking van artikel 1 betreft het verbod niet de vrachtwagens van de hulp- en takeldiensten, noch de vrachtwagens bestemd voor de lading of de ontlading van materieel voor de ziekenhuizen of voor de levering van dooizout.

De directeur van het Gewestelijk Crisiscentrum wordt ertoe gemachtigd om andere bijzondere afwijkingen te verlenen voor zover het om een gebiedende behoefte van openbaar nut gaat.

Art. 4.Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de griffies van de bevoegde rechtbanken van eerste aanleg en politierechtbanken.

Namen, 23 december 2010.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^