Ministerieel Besluit van 23 december 2014
gepubliceerd op 30 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2013-2014 voor de Pensioendienst voor de overheidssector

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022586
pub.
30/12/2014
prom.
23/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2013-2014 voor de Pensioendienst voor de overheidssector


De Minister van Pensioenen, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid de artikelen 1 en 11, § 2;

Gelet op de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de "Pensioendienst voor de overheidssector";

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 2007 houdende toekenning van de managementfuncties in de Pensioendienst voor de overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de overnamedatum van de CDVU-Pensioenen door de Pensioendienst voor de overheidssector, alsook de nadere regels inzake overdracht van het personeel;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009022086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit dat delegaties van bevoegdheden en handtekeningen toekent binnen de Pensioendienst voor de Overheidssector sluiten dat delegaties van bevoegdheden en handtekeningen toekent binnen de Pensioendienst voor de overheidssector;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Pensioendienst voor de overheidssector van 9 september 2013;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van de Pensioendienst voor de overheidssector van 29 september 2013;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 21 december 2014, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van de Pensioendienst voor de overheidssector wordt vastgesteld overeenkomstig onderstaande tabellen :

Mandaatfuncties

Fonctions de mandat

2013

2014


Administrateur-generaal

1

1

Administrateur général

Adjunct-administrateur-generaal

1

1

Administrateur général adjoint

Totaal

2

2

Total


Niveau A

2013

2014

Niveau A

Klasse A4 - Auditeur-generaal van financiën (bijzondere titel)

4

4

Classe A4 - Auditeur général des finances (titre particulier)

Klasse A3 - Directeur (bijzondere titel) of - Adviseur

22

22

Classe A3 - Directeur (titre particulier) ou - Conseiller

Klasse A2 - Eerste attaché van financiën of

18

23

Classe A2 - Premier attaché des finances ou

- Eerstaanwezend adjunct-adviseur (bijzondere titels)

- Conseiller adjoint principal (titres particuliers)

Klasse A1 - Attaché van financiën (bijzondere titel) of

46

46

Classe A1 - Attaché des finances (titre particulier) ou

- Adjunct-adviseur (afgeschafte titel)

- Conseiller adjoint (titre supprimé)

Totaal A

90

95

Total A


Niveau B

2013

2014

Niveau B

Financieel en ICT-deskundige (afgeschafte graad)

4

6

Expert financier et ICT (grade supprimé)

Financieel en administratief deskundige (afgeschafte graad)

48

55

Expert financier et administratif (grade supprimé)

ICT-deskundige

4

6

Expert ICT

Financieel deskundige, Technisch deskundige of administratief deskundige

92

100

Expert financier, expert technique ou expert administratif

Totaal B

148

167

Total B


Niveau C

2013

2014

Niveau C

Bestuurschef (geschrapte graad)

2

2

Chef administratif (grade rayé)

Administratief assistent

103

116

Assistant administratif

Adjunct-financieel assistent (afgeschafte graad)

11

16

Assistant financier adjoint (grade supprimé)

Financieel assistent (bijzondere graad)

74

80

Assistant financier (grade particulier)

Totaal C

190

214

Total C


Niveau D

2013

2014

Niveau D

Administratief medewerker

24

26

Collaborateur administratif

Technisch medewerker

14

14

Collaborateur technique

Financieel medewerker

21

23

Collaborateur financier

Assistent bij financiën (afgeschafte graad)

2

-

Assistant des finances (grade supprimé)

Totaal D

61

63

Total D

Algemeen totaal (met de mandaten)

491

541

Total général (avec les mandats)


Art. 2.De aanwervingen en de bevorderingen die uit het personeelsplan voortvloeien, zullen slechts doorgevoerd worden rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden.

Art. 3.Binnen de budgettaire enveloppe mogen tijdelijke afwezige statutaire personeelsleden worden vervangen door contractuele personeelsleden.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Brussel, 23 december 2014.

D. BACQUELAINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^