Ministerieel Besluit van 23 december 2015
gepubliceerd op 04 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 16 en de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest en de aanpassing van de ministe

bron
vlaamse overheid
numac
2016035067
pub.
04/02/2016
prom.
23/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016035067

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


23 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 16 en de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest en de aanpassing van de ministeriële besluiten ecologiepremie en strategische ecologiesteun aan de algemene groepsvrijstellingsverordening


De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Gelet op verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 10, en 14, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, artikel 13, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, artikel 16 en 26, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 61 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 22/11/2013 numac 2013036083 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de subsidiebedragen in diverse ministeriële besluiten voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaamse Intersectoraal Akkoord type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202463 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202461 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202462 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202465 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202464 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202466 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 december 2015;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Europese algemene groepsvrijstellingsverordening op 1 juli 2014 in werking is getreden; dat er in een overgangsperiode is voorzien van zes maanden, en dat deze periode al is verstreken;

Overwegende dat om die reden dit besluit dringend in werking moet treden, Besluit :

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest worden de in aanmerking komende kosten, vermeld in hetzelfde artikel, beperkt tot : 1° de personeelskosten van de opleiders;2° de verplaatsingskosten van de opleiders en degenen die de opleiding volgen, daaronder begrepen de verblijfskosten;3° andere lopende uitgaven voor materiaal en benodigdheden die rechtstreeks met het project verband houden;4° de afschrijving van werktuigen en uitrusting als die uitsluitend voor het opleidingsproject worden gebruikt;5° de kosten van diensten inzake begeleiding en advisering met betrekking tot het opleidingsproject;6° de personeelskosten van degenen die de opleiding volgen en algemene indirecte kosten (administratieve kosten, huur, algemene vaste kosten), voor maximaal het totaal van de overige kosten, vermeld in punt 1° tot en met 5°.Bij de personeelskosten van degenen die de opleiding volgen, mag alleen rekening worden gehouden met de uren die de deelnemers aan de opleiding daadwerkelijk eraan besteden, na aftrek van de door hen gewerkte uren.

Art. 2.De bijlage bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 61 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 22/11/2013 numac 2013036083 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de subsidiebedragen in diverse ministeriële besluiten voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaamse Intersectoraal Akkoord type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202463 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202461 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202462 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202465 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202464 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202466 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten, wordt punt 8° vervangen door wat volgt : "8° milieu-investeringen : de investeringen gericht op milieubescherming als vermeld in artikel 2, punt 101, van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;".

Art. 4.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 22/11/2013 numac 2013036083 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de subsidiebedragen in diverse ministeriële besluiten voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaamse Intersectoraal Akkoord type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202463 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202461 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202462 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202465 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202464 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202466 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest wordt punt 7° vervangen door wat volgt : "7° milieu-investeringen : de investeringen gericht op milieubescherming als vermeld in artikel 2, punt 101, van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;".

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Brussel, 23 december 2015.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

Bijlage Sectoren als vermeld in artikel 11, eerste lid, en artikel 26, eerste lid

Onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor steun voor zover ze niet uitgeoefend worden door overheidsbedrijven.

NACEBEL 2008

Al de hierna vermelde codes zijn aanvaardbaar voor opleidingssteun, zowel voor KMO's als voor grote ondernemingen.

Al de hierna vermelde codes zijn aanvaardbaar voor investeringssteun voor KMO's. Voor grote ondernemingen worden enkele sectoren met een (*) of (**) uitgesloten.

01610

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen (enkel exploitatie van irrigatiesystemen en verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel)

06100

Winning van aardolie

06200

Winning van aardgas

07100

Winning van ijzererts

07210

Winning van uranium- en thoriumerts

07290

Winning van andere non-ferrometaalertsen

08111

Winning van bouw- en siersteen

08112

Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen

08121

Winning van grind

08122

Winning van zand

08123

Winning van klei en kaolien

08910

Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

08920

Winning van turf

08930

Zoutwinning

08990

Overige winning van delfstoffen, n.e.g.

09100

Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning

09900

Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen

10110

Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte

10120

Verwerking en conservering van gevogelte

10130

Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte

10200

Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

10311

Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen

10312

Productie van diepgevroren aardappelbereidingen

10320

Vervaardiging van groente- en fruitsappen

10391

Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten

10392

Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit

10393

Productie van diepgevroren groenten en fruit

10410

Vervaardiging van oliën en vetten

10420

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

10510

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

10520

Vervaardiging van consumptie-ijs

10610

Vervaardiging van maalderijproducten

10620

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

10711

Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10712

Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10720

Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk

10730

Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

10810

Vervaardiging van suiker

10820

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

10830

Verwerking van thee en koffie

10840

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

10850

Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

10860

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

10890

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.

10910

Vervaardiging van veevoeders

10920

Vervaardiging van voeders voor huisdieren

11010

Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen

11020

Vervaardiging van wijn uit druiven

11030

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

11040

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

11050

Vervaardiging van bier

11060

Vervaardiging van mout

11070

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water

12000

Vervaardiging van tabaksproducten

13100

Bewerken en spinnen van textielvezels (*)

13200

Weven van textiel

13300

Textielveredeling

13910

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

13921

Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik

13929

Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding

13930

Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

13940

Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten

13950

Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding

13960

Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel

13990

Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.

14110

Vervaardiging van kleding van leer

14120

Vervaardiging van werkkleding

14130

Vervaardiging van andere bovenkleding

14140

Vervaardiging van onderkleding

14191

Vervaardiging van hoeden en petten

14199

Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g.

14200

Vervaardiging van artikelen van bont

14310

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

14390

Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding

15110

Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont

15120

Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk

15200

Vervaardiging van schoeisel

16100

Zagen en schaven van hout

16210

Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout

16220

Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren

16230

Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk

16240

Vervaardiging van houten emballage

16291

Vervaardiging van andere artikelen van hout

16292

Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk

17110

Vervaardiging van papierpulp

17120

Vervaardiging van papier en karton

17210

Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton

17220

Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren

17230

Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

17240

Vervaardiging van behangpapier

17290

Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton

18110

Krantendrukkerijen

18120

Overige drukkerijen

18130

Prepress- en premediadiensten

18140

Binderijen en aanverwante diensten

18200

Reproductie van opgenomen media

19100

Vervaardiging van cokesovenproducten

19200

Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten

20110

Vervaardiging van industriële gassen

20120

Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten

20130

Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten

20140

Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten

20150

Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

20160

Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen

20170

Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen

20200

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw

20300

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

20411

Vervaardiging van zeep en wasmiddelen

20412

Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen

20420

Vervaardiging van parfums en toiletartikelen

20510

Vervaardiging van kruit en springstoffen

20520

Vervaardiging van lijm

20530

Vervaardiging van etherische oliën

20590

Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.

20600

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels (*)

21100

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

21201

Vervaardiging van geneesmiddelen

21209

Vervaardiging van overige farmaceutische producten

22110

Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing

22190

Vervaardiging van andere producten van rubber

22210

Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof

22220

Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof

22230

Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw

22290

Vervaardiging van andere producten van kunststof

23110

Vervaardiging van vlakglas

23120

Vormen en bewerken van vlakglas

23130

Vervaardiging van holglas

23140

Vervaardiging van glasvezels

23190

Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk)

23200

Vervaardiging van vuurvaste producten

23310

Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

23321

Vervaardiging van bakstenen

23322

Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei

23410

Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk

23420

Vervaardiging van sanitair aardewerk

23430

Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen

23440

Vervaardiging van ander technisch aardewerk

23490

Vervaardiging van andere keramische producten

23510

Vervaardiging van cement

23520

Vervaardiging van kalk en gips

23610

Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw

23620

Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw

23630

Vervaardiging van stortklare beton

23640

Vervaardiging van mortel

23650

Vervaardiging van producten van vezelcement

23690

Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement

23700

Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen

23910

Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

23990

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.

24100

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (**)

24200

Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal (**)

24310

Koudtrekken van staven (**)

24320

Koudwalsen van bandstaal (**)

24330

Koudvervormen of koudfelsen (**)

24340

Koudtrekken van draad (**)

24410

Productie van edelmetalen

24420

Productie van aluminium

24430

Productie van lood, zink en tin

24440

Productie van koper

24450

Productie van andere non-ferrometalen

24460

Bewerking van splijt- en kweekstoffen

24510

Gieten van ijzer (**)

24520

Gieten van staal (**)

24530

Gieten van lichte metalen

24540

Gieten van andere non-ferrometalen

25110

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

25120

Vervaardiging van metalen deuren en vensters

25210

Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming

25290

Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal

25300

Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming

25400

Vervaardiging van wapens en munitie

25501

Smeden van metaal

25502

Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

25610

Oppervlaktebehandeling van metalen

25620

Verspanend bewerken van metalen

25710

Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.

25720

Vervaardiging van hang- en sluitwerk

25731

Vervaardiging van vormkasten en gietvormen

25739

Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen

25910

Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke

25920

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal

25930

Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren

25940

Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren

25991

Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal

25999

Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.

26110

Vervaardiging van elektronische onderdelen

26120

Vervaardiging van elektronische printplaten

26200

Vervaardiging van computers en randapparatuur

26300

Vervaardiging van communicatieapparatuur

26400

Vervaardiging van consumentenelektronica

26510

Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur

26520

Vervaardiging van uurwerken

26600

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

26700

Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur

26800

Vervaardiging van magnetische en optische media

27110

Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren

27120

Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

27200

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

27310

Vervaardiging van kabels van optische vezels

27320

Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels

27330

Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

27401

Vervaardiging van lampen

27402

Vervaardiging van verlichtingsapparaten

27510

Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten

27520

Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten

27900

Vervaardiging van andere elektrische apparatuur

28110

Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen

28120

Vervaardiging van hydraulische apparatuur

28130

Vervaardiging van andere pompen en compressoren

28140

Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen

28150

Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen

28210

Vervaardiging van ovens en branders

28220

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

28230

Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)

28240

Vervaardiging van elektrisch handgereedschap

28250

Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik

28291

Vervaardiging van verpakkingsmachines

28292

Vervaardiging van weegtoestellen

28293

Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder

28294

Vervaardiging van verkoopautomaten

28295

Vervaardiging van filtreertoestellen

28296

Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal

28299

Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.

28300

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw

28410

Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking

28490

Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen

28910

Vervaardiging van machines voor de metallurgie

28920

Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw

28930

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

28940

Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

28950

Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton

28960

Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie

28990

Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.

29100

Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen

29201

Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen

29202

Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers

29310

Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen

29320

Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen

30110

Bouw van schepen en drijvend materieel (*)

30120

Bouw van plezier- en sportvaartuigen

30200

Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen

30300

Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee

30910

Vervaardiging van motorfietsen

30920

Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens

30990

Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.

31010

Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen

31020

Vervaardiging van keukenmeubelen

31030

Vervaardiging van matrassen

31091

Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen

31092

Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen

31099

Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.

32110

Slaan van munten

32121

Bewerken van diamant

32122

Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen

32123

Vervaardiging van sieraden

32124

Vervaardiging van edelsmeedwerk

32129

Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen

32130

Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen

32200

Vervaardiging van muziekinstrumenten

32300

Vervaardiging van sportartikelen

32400

Vervaardiging van spellen en speelgoed

32500

Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden

32910

Vervaardiging van borstelwaren

32990

Overige industrie, n.e.g.

33110

Reparatie van producten van metaal

33120

Reparatie van machines

33130

Reparatie van elektronische en optische apparatuur

33140

Reparatie van elektrische apparatuur

33150

Reparatie en onderhoud van schepen

33160

Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen

33170

Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen

33190

Reparatie van andere apparatuur

33200

Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen

35110

Productie van elektriciteit

35120

Transmissie van elektriciteit

35130

Distributie van elektriciteit

35140

Handel in elektriciteit

35210

Productie van gas

35220

Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen

35230

Handel in gas via leidingen

35300

Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

36000

Winning, behandeling en distributie van water

37000

Afvalwaterafvoer

38110

Inzameling van ongevaarlijk afval

38120

Inzameling van gevaarlijk afval

38211

Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering

38212

Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen

38213

Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen

38219

Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval

38221

Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering

38222

Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval

38310

Sloop van wrakken

38321

Sorteren van ongevaarlijk afval

38322

Terugwinning van metaalafval

38323

Terugwinning van inerte afvalstoffen

38329

Terugwinning van overig gesorteerd afval

39000

Sanering en ander afvalbeheer

41101

Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten

41102

Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten

41201

Algemene bouw van residentiële gebouwen

41202

Algemene bouw van kantoorgebouwen

41203

Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen

42110

Bouw van autowegen en andere wegen

42120

Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen

42130

Bouw van bruggen en tunnels

42211

Bouw van water- en gasdistributienetten

42212

Bouw van rioleringen

42219

Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.

42220

Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie

42911

Baggerwerken

42919

Waterbouw, m.u.v. baggerwerken

42990

Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.

43110

Slopen

43120

Bouwrijp maken van terreinen

43130

Proefboren en boren

43211

Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen

43212

Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen

43221

Loodgieterswerk

43222

Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie

43291

Isolatiewerkzaamheden

43299

Overige bouwinstallatie, n.e.g.

43310

Stukadoorswerk

43320

Schrijnwerk

43331

Plaatsen van vloer- en wandtegels

43332

Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout

43333

Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen

43341

Schilderen van gebouwen

43342

Schilderen van civieltechnische werken

43343

Glaszetten

43390

Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

43910

Dakwerkzaamheden

43991

Waterdichtingswerken van muren

43992

Gevelreiniging

43993

Bouw van sierschouwen en open haarden

43994

Uitvoeren van metsel- en voegwerken

43995

Restaureren van bouwwerken

43996

Chapewerken

43999

Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

45111

Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (? 3,5 ton)

45112

Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (? 3,5 ton)

45113

Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (? 3,5 ton)

45191

Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

45192

Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

45193

Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

45194

Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans

45201

Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (? 3,5 ton)

45202

Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)

45203

Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen

45204

Carrosserieherstelling

45205

Bandenservicebedrijven

45206

Wassen en poetsen van motorvoertuigen

45209

Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.

45310

Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

45320

Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

45401

Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

45402

Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

46110

Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten

46120

Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten

46130

Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen

46140

Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen

46150

Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren

46160

Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren

46170

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

46180

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen

46190

Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment

46211

Groothandel in granen en zaden

46212

Groothandel in veevoeders

46213

Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten

46214

Groothandel in andere akkerbouwproducten

46215

Groothandel in ruwe tabak

46216

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment

46220

Groothandel in bloemen en planten

46231

Groothandel in levend vee

46232

Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee

46240

Groothandel in huiden, vellen en leer

46311

Groothandel in consumptieaardappelen

46319

Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen

46321

Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte

46322

Groothandel in vlees van wild en van gevogelte

46331

Groothandel in zuivelproducten en eieren

46332

Groothandel in spijsoliën en -vetten

46341

Groothandel in wijnen en geestrijke dranken

46349

Groothandel in dranken, algemeen assortiment

46350

Groothandel in tabaksproducten

46360

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

46370

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

46381

Groothandel in vis en schaal- en weekdieren

46382

Groothandel in aardappelproducten

46383

Groothandel in voedsel voor huisdieren

46389

Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.

46391

Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen

46392

Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen

46411

Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren

46412

Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed

46419

Groothandel in overig textiel

46421

Groothandel in werkkleding

46422

Groothandel in onderkleding

46423

Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding

46424

Groothandel in kledingaccessoires

46425

Groothandel in schoeisel

46431

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur

46432

Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers

46433

Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen

46441

Groothandel in porselein en glaswerk

46442

Groothandel in reinigingsmiddelen

46450

Groothandel in parfumerieën en cosmetica

46460

Groothandel in farmaceutische producten

46471

Groothandel in huismeubilair

46472

Groothandel in tapijten

46473

Groothandel in verlichtingsapparatuur

46480

Groothandel in uurwerken en sieraden

46491

Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften

46492

Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden

46493

Groothandel in papier- en kartonwaren

46494

Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen

46495

Groothandel in fietsen

46496

Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen

46497

Groothandel in spellen en speelgoed

46498

Groothandel in lederwaren en reisartikelen

46499

Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.

46510

Groothandel in computers, randapparatuur en software

46520

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan

46610

Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw

46620

Groothandel in gereedschapswerktuigen

46630

Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw

46640

Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines

46650

Groothandel in kantoormeubelen

46660

Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur

46691

Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

46692

Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen

46693

Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal

46694

Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen

46695

Groothandel in pompen en compressoren

46696

Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten

46697

Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik

46699

Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.

46710

Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten

46720

Groothandel in metalen en metaalertsen

46731

Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment

46732

Groothandel in hout

46733

Groothandel in behang, verf en woningtextiel

46734

Groothandel in vlakglas

46735

Groothandel in vloer- en wandtegels

46736

Groothandel in sanitair

46739

Groothandel in overige bouwmaterialen

46741

Groothandel in ijzerwaren

46742

Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming

46751

Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik

46752

Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten

46761

Groothandel in diamant en andere edelstenen

46769

Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g.

46771

Groothandel in autosloopmateriaal

46772

Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen

46779

Groothandel in afval en schroot, n.e.g.

46900

Niet-gespecialiseerde groothandel

47111

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten

47112

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)

47113

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)

47114

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)

47115

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte ? 2500 m²)

47191

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²)

47192

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte. ? 2500 m²)

47210

Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels

47221

Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte

47222

Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels

47230

Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels

47241

Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)

47242

Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels

47251

Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels

47252

Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment

47260

Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels

47291

Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels

47299

Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.

47300

Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels

47410

Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels

47420

Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels

47430

Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels

47511

Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels

47512

Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels

47513

Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels

47519

Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels

47521

Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment

47522

Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels

47523

Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels

47524

Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels

47525

Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels

47526

Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels

47527

Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels

47529

Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels

47530

Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels

47540

Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels

47591

Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels

47592

Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels

47593

Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels

47594

Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels

47599

Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.

47610

Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels

47620

Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels

47630

Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels

47640

Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels

47650

Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels

47711

Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels

47712

Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels

47713

Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels

47714

Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels

47715

Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels

47716

Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)

47721

Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels

47722

Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels

47730

Apotheken

47740

Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels

47750

Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels

47761

Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels

47762

Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels

47770

Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels

47781

Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen

47782

Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels

47784

Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels

47785

Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels

47786

Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels

47787

Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels

47788

Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment)

47789

Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.

47791

Detailhandel in antiquiteiten in winkels

47792

Detailhandel in tweedehandskleding in winkels

47793

Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding

47810

Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen

47820

Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel

47890

Markt- en straathandel in andere artikelen

47910

Detailhandel via postorderbedrijven of via internet

47990

Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel

49100

Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden (*)

49200

Goederenvervoer per spoor (*)

49310

Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden (*)

49320

Exploitatie van taxi's

49390

Overig personenvervoer te land, n.e.g. (*)

49410

Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven (*)

49420

Verhuisbedrijven

49500

Vervoer via pijpleidingen

50100

Personenvervoer over zee- en kustwateren (*)

50200

Goederenvervoer over zee- en kustwateren (*)

50300

Personenvervoer over binnenwateren (*)

50400

Goederenvervoer over binnenwateren (*)

51100

Personenvervoer door de lucht (*)

51210

Goederenvervoer door de lucht (*)

51220

Ruimtevaart

52100

Opslag in koelpakhuizen en overige opslag

52210

Diensten in verband met vervoer te land

52220

Diensten in verband met vervoer over water

52230

Diensten in verband met de luchtvaart

52241

Vrachtbehandeling in zeehavens

52249

Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens

52290

Overige vervoerondersteunende activiteiten

53200

Overige posterijen en koeriers

55100

Hotels en dergelijke accommodatie

55201

Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra

55202

Vakantieparken

55203

Gites, vakantiewoningen en -appartementen

55204

Gastenkamers

55209

Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. (met uitzondering van hoevetoerisme)

55300

Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen

55900

Overige accommodatie

56101

Eetgelegenheden met volledige bediening

56102

Eetgelegenheden met beperkte bediening

56210

Catering

56290

Overige eetgelegenheden

56301

Cafés en bars

56302

Discotheken, dancings en dergelijke

56309

Andere drinkgelegenheden

58110

Uitgeverijen van boeken

58120

Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten

58130

Uitgeverijen van kranten

58140

Uitgeverijen van tijdschriften

58190

Overige uitgeverijen

58210

Uitgeverijen van computerspellen

58290

Overige uitgeverijen van software

59111

Productie van bioscoopfilms

59112

Productie van televisiefilms

59113

Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms

59114

Productie van televisieprogramma's

59120

Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie

59130

Distributie van films en video- en televisieprogramma's

59140

Vertoning van films

59201

Maken van geluidsopnamen

59202

Geluidsopnamestudio's

59203

Uitgeverijen van muziekopnamen

59209

Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen

60100

Uitzenden van radioprogramma's

60200

Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's

61100

Draadgebonden telecommunicatie

61200

Draadloze telecommunicatie

61300

Telecommunicatie via satelliet

61900

Overige telecommunicatie

62010

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's

62020

Computerconsultancy-activiteiten

62030

Beheer van computerfaciliteiten

62090

Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer

63110

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

63120

Webportalen

63910

Persagentschappen

63990

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.

64190

Overige geldscheppende financiële instellingen

64200

Holdings

64300

Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen

64910

Financiële lease

64921

Verstrekken van verbruikskrediet

64922

Verstrekken van hypothecair krediet

64929

Overige kredietvertsrekking, n.e.g.

64991

Factoring

64992

Activiteiten van beursvennootschappen

64999

Overige financiële dienstverlening

65111

Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven

65112

Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven

65121

Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven

65122

Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven

65200

Herverzekeringen

65300

Pensioenfondsen

66110

Beheer van financiële markten

66120

Effecten- en goederenhandel

66191

Agenten en makelaars in bankdiensten

66199

Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.

66210

Risicoanalisten en schadetaxateurs

66220

Verzekeringsagenten en -makelaars

66290

Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen

66300

Vermogensbeheer

68100

Handel in eigen onroerend goed

68201

Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen

68202

Verhuur en exploitatie van sociale woningen

68203

Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen

68204

Verhuur en exploitatie van terreinen

68311

Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

68312

Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

68321

Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

68322

Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

69101

Activiteiten van advocaten

69102

Activiteiten van notarissen

69103

Activiteiten van deurwaarders

69109

Overige rechtskundige dienstverlening

69201

Accountants en belastingconsulenten

69202

Boekhouders en boekhouders-fiscalisten

69203

Bedrijfsrevisoren

70100

Activiteiten van hoofdkantoren (met uitzondering van coördinatiecentra)

70210

Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie

70220

Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

71111

Bouwarchitecten

71112

Interieurarchitecten

71113

Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten

71121

Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters

71122

Landmeters

71201

Technische controle van motorvoertuigen

71209

Overige technische testen en toetsen

72110

Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied

72190

Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied

72200

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

73110

Reclamebureaus

73120

Mediarepresentatie

73200

Markt- en opinieonderzoekbureaus

74101

Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen

74102

Activiteiten van industriële designers

74103

Activiteiten van grafische designers

74104

Activiteiten van interieurdecorateurs

74105

Activiteiten van decorateur-etalagisten

74109

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers

74201

Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

74202

Activiteiten van persfotografen

74209

Overige fotografische activiteiten

74300

Vertalers en tolken

74901

Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende pesonaliteiten

74909

Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten

75000

Veterinaire diensten

77110

Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)

77120

Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)

77210

Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen

77220

Verhuur van videobanden, dvd's en cd's

77291

Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers

77292

Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur

77293

Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden

77294

Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel

77295

Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel

77296

Verhuur en lease van bloemen en planten

77299

Verhuur en lease van andere consulentenartikelen, n.e.g.

77310

Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen

77320

Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw

77330

Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers

77340

Verhuur en lease van schepen

77350

Verhuur en lease van luchtvaartuigen

77391

Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten

77392

Verhuur en lease van tenten

77393

Verhuur en lease van caravans en motorhomes

77394

Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie

77399

Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen

77400

Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht

78100

Arbeidsbemiddeling

78200

Uitzendbureaus

78300

Andere vormen van arbeidsbemiddeling

79110

Reisbureaus

79120

Reisorganisatoren

79901

Toeristische informatiediensten

79909

Overige reserveringsactiviteiten

80100

Particuliere beveiliging

80200

Diensten in verband met beveiligingssystemen

80300

Opsporingsdiensten

81100

Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen

81210

Algemene reiniging van gebouwen

81220

Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging

81290

Andere reinigingsactiviteiten

81300

Landschapsverzorging

82110

Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren

82190

Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren

82200

Callcenters

82300

Organisatie van congressen en beurzen

82910

Incasso- en kredietbureaus

82920

Verpakkingsbedrijven

82990

Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

85510

Sport- en recreatieonderwijs

85520

Cultureel onderwijs

85531

Autorijscholen

85532

Vlieg- en vaaronderricht

85599

Overige vormen van onderwijs

85601

Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.)

85609

Overige onderwijsondersteunende dienstverlening

86210

Huisartspraktijken

86220

Praktijken van specialisten

86230

Tandartspraktijken

86901

Activiteiten van medische laboratoria

86903

Ziekenvervoer

86904

Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen

86905

Ambulante revalidatieactiviteiten

86906

Verpleegkundige activiteiten

86907

Activiteiten van vroedvrouwen

86909

Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.

87101

Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)

87301

Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)

87302

Serviceflats voor ouderen

87309

Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g.

88911

Kinderdagverblijven en crèches

88912

Kinderopvang door onthaalmoeders

88919

Overige kinderopvang

90022

Ontwerp en bouw van podia

90023

Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

90041

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90042

Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

92000

Loterijen en kansspelen

93110

Exploitatie van sportaccommodaties

93130

Fitnesscentra

93211

Exploitatie van kermisattracties

93212

Exploitatie van pret- en themaparken

93291

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93292

Exploitatie van recreatiedomeinen

93299

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.

95110

Reparatie van computers en randapparatuur

95120

Reparatie van communicatieapparatuur

95210

Reparatie van consumentenelektronica

95220

Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin

95230

Reparatie van schoeisel en lederwaren

95240

Reparatie van meubelen en stoffering

95250

Reparatie van uurwerken en sieraden

95290

Reparatie van andere consumentenartikelen

96011

Activiteiten van industriële wasserijen

96012

Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren

96021

Haarverzorging

96022

Schoonheidsverzorging

96031

Uitvaartverzorging

96032

Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria

96040

Sauna's, solaria, baden enz.

96091

Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke

96092

Plaatsen van tatouages en piercings

96093

Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten

96094

Africhten van huisdieren

96095

Pensions voor huisdieren

96099

Overige persoonlijke diensten


(*) De codes gemerkt met een (*) zijn uitgesloten in het geval van regionale investeringssteun voor grote ondernemingen. (**) De codes gemerkt met (**) komen alleen in aanmerking voor regionale investeringssteun voor grote ondernemingen als de activiteit van de onderneming niet bestaat uit het vervaardigen van ijzer- en staalproducten, zoals gedefinieerd in bijlage I van de Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 (Publicatieblad van 4 maart 2006, C 54). De verdere verwerking en commercialisatie van ijzer- en staalproducten is wel toegestaan.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 23 december 2015 houdende de uitvoering van artikel 16 en de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest en de aanpassing van de ministeriële besluiten ecologiepremie en strategische ecologiesteun aan de algemene groepsvrijstellingsverordening.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^