Ministerieel Besluit van 23 februari 2004
gepubliceerd op 11 mei 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot invoering van het geïntegreerde formulier dat alle gegevens bevat waarmee de exploitant van een individueel zuiveringssysteem in één stap kan verzoeken om het voordeel van de vrijstelling van de belasting op het lozen van indus

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004201129
pub.
11/05/2004
prom.
23/02/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


23 FEBRUARI 2004. - Ministerieel besluit tot invoering van het geïntegreerde formulier dat alle gegevens bevat waarmee de exploitant van een individueel zuiveringssysteem in één stap kan verzoeken om het voordeel van de vrijstelling van de belasting op het lozen van industrieel water en om de toekenning van de premie voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem


De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, Gelet op het decreet van 7 oktober 1985 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen vervuiling;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 tot invoering van een premie voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem, gewijzigd bij de besluiten van 24 juli 2003 en 9 oktober 2003, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 2003 tot organisatie van de controle op de individuele zuiveringssystemen en tot bepaling van de voorwaarden voor de vrijstelling van de belasting op het lozen van ander afvalwater dan industrieel afvalwater, inzonderheid op artikel 8, Besluit : Enig artikel. Het formulier waarmee de exploitant van een individueel zuiveringssysteem in één enkele stap kan verzoeken om het voordeel van de vrijstelling van de belasting op het lozen van industrieel water en om de toekenning van de premie voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem gaat bij dit besluit.

Namen, 23 februari 2004.

M. FORET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Praktische gids Aanhef : De aanvrager moet twee administratieve handelingen uitvoeren voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem, ongeacht de omvang ervan.

Eerste handeling : Deze stap betreft de aspecten i.v.m. de regelgeving over de milieuvergunning, waarbij de aanvrager verplicht is ofwel een aangifte ofwel een aanvraag om milieuvergunning voor de installatie of het bezit van een individueel zuiveringssysteem bij de gemeente in te dienen.

Deze stap is absoluut noodzakelijk daar een individueel zuiveringssysteem beschouwd wordt als een inrichting die ingedeeld is bij de uitvoeringsbesluiten van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning.

Deze stap is overbodig als u reeds beschikt over een vergunning van het college van burgemeester en schepenen die op grond van een vroegere wetgeving is opgemaakt. Opgelet : een vroegere vergunning voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem moet de referenties vermelden van het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 1998 houdende reglementering van de opvang van stedelijk afvalwater of van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 1994 betreffende hetzelfde voorwerp.

Als de omvang van het geïnstalleerde systeem kleiner is dan 100 inwoner-equivalenten, volstaat een gewone aangifte d.m.v. het gepaste formulier.

Als het systeem, ongeacht de omvang ervan, geïnstalleerd wordt in afwijking van de verplichting tot aansluiting op de riolering of als de omvang van het individuele zuiveringssysteem gelijk is aan 100 i.e. of meer, moet een milieuvergunning aangevraagd worden.

Tweede handeling : Om aanspraak te kunnen maken op een premie voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem of op de vrijstelling van de belasting op het lozen van huishoudelijk afvalwater en van de sanering-component van de reële kostprijs van het water, of op beide voordelen in voorkomend geval, wordt u verzocht bijgaand formulier in te vullen en samen met de verschillende vereiste bijlagen over te maken aan de diensten van het Waalse Gewest : Ministère de la Région wallonne Direction Taxe et Redevance Division de l'Eau Avenue Prince de Liège 15 5100 JAMBES Tel : 081-33 63 54 Zodoende worden uw rechten gevrijwaard zolang het individuele zuiveringssysteem in werking wordt gehouden.

Alle formulieren zijn verkrijgkbaar op het gemeentekantoor of downloadbaar op : http ://environnement.wallonie.be (klik op rubriek "eau", système d'épuration individuelle, point 9 formulaire) Kortom : Ongeacht of het gaat om een al dan niet bestaand individueel zuiveringssysteem, u bent verplicht een aangifte of een aanvraag om milieuvergunning bij de gemeente in te dienen, behalve als u reeds over een vergunning beschikt.

Na uitvoering van die administratieve handeling sturen de diensten van de gemeente u een exemplaar van het formulier toe zodat u uw rechten op de premie en op de vrijstelling van de belasting kunt doen gelden.

Deze praktische gids geeft de nodige uitleg voor de invulling van het formulier en de desbetreffende bijlagen.

Het geïntegreerde formulier voor individuele zuiveringssytemen bestaat uit drie luiken : - een luik voorbehouden aan het gemeentebestuur; - een door de aanvrager in te vullen luik betreffende de bedoelde woning; - een door de aanvrager in te vullen luik betreffende het individuele zuiveringssysteem.

Al naar gelang de specifieke situaties worden per geval vier bijkomende luiken toegevoegd.

Hulp Om het invullen van het geïntegreerde formulier te vergemakkelijken kunt u een beroep doen op de operateurs van de controlestructuren belast zowel met de controle op de installatie van het individuele zuiveringssysteem als met de werkingscontrole. Zij zullen u advies of hulp verlenen bij het invullen van uw document.

Geïntegreerd formulier Algemeen geval : Ik laat een erkend individueel zuiveringssysteem installeren om het water van mijn woning te zuiveren. Wat moet ik invullen ? Op grond van de gegevens die met de aangifte of de aanvraag om milieuvergunning verstrekt worden, maken de gemeentelijke diensten het luik op dat aan hen voorbehouden is.

De drie luiken van het formulier worden vervolgens overgemaakt aan de aanvrager, die het luik betreffende de bedoelde woning en het luik betreffende het te installeren erkende systeem moet invullen.

In het algemeen geval dat hier bedoeld wordt, wordt geen bijkomend formulier vereist.

Opgelet : vergeet niet uw ingevuld formulier vergezeld te laten gaan van : het attest inzake controle op de installatie en aansluiting van het individuele zuiveringssyteem, afgegeven door de controledienst of de daartoe door het Waalse Gewest gemachtigde controleur; het afschrift van de facturen m.b.t. de studies en werken betreffende de installatie van het indivividuele zuiveringssysteem, betreffende de uitvoering van de verschillende aansluitingen van de opvangnetten of van het net voor de verspreiding van het gezuiverde water, met uitzondering van de werken voor het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat; het afschrift van het laatste betalingsbericht of van de laatste factuur van de openbare drinkwaterverdeler.

Wat moet ik doen als ik een niet-erkend systeem installeer ? Als het te installeren individuele zuiveringssyteem niet erkend is, moet de aanvrager naast bovenbedoelde documenten die voor erkende systemen vereist worden, de volgende stukken bijvoegen : een conformiteitsattest opgelegd bij de integrale of sectorale voorwaarden betreffende de individuele zuiveringssytemen (vergeet niet het aan de leverancier te vragen); een dossier overgelegd door de fabrikant van het individuele zuiveringssyteem met een uitvoerige technische beschrijving en met de concrete referenties inzake het vermogen, die in situ op het grondgebied van het Waalse Gewest verifieerbaar zijn.

Bijzondere gevallen : In de bijzondere gevallen waarvan sprake hieronder moet(en) één of meer bijkomende luiken ingevuld en bij het formulier gevoegd worden.

In alle gevallen moeten de drie basisluiken (het gemeentelijk luik, het luik betreffende de woning, het luik betreffende het systeem) ingevuld worden Bijzondere bepalingen : Als het individuele zuiveringssysteem op verschillende woningen of gebouwen aangesloten is, vult de aanvrager het aanvullende luik nr. 1 in. Hij legt het ter ondertekening voor aan de verschillende eigenaars en laat het formulier vergezeld gaan van evenveel exemplaren van het luik betreffende de woning als er aangesloten gebouwen zijn.

Als het individuele zuiveringssysteem afvalwater opvangt dat niet uit huishoudelijke activiteiten voortkomt, met name water uit een handelsactiviteit, uit een activiteit van een verblijf, een camping of van elke andere activiteit, vult de aanvrager het aanvullende luik nr. 2 in.

Als het individuele zuiveringssysteem het voorwerp uitmaakt van een insijpeling van het behandelde water in de bodem bij gebrek aan kunstmatige wegen voor waterafvloeiing of aan oppervlaktewater in de buurt, vult de aanvrager het aanvullende luik nr. 3 in.

In het geval van een regularisatieprocedure betreffende een bestaand individueel zuiveringssysteem vult de aanvrager het aanvullende luik nr. 4 in.

De aanvrager kan ertoe gebracht worden verschillende aanvullende luiken in te vullen al naar gelang de specifieke aard van zijn toestand inzake de te behandelen lozingen. In dit (deze) bijzondere geval(len) voegt de aanvrager evenveel aanvullende luiken bij als nodig.

De benoeming "aanvrager" betreft voornamelijk de eigenaar van het uit te rusten gebouw. In het geval van een bestaand invidueel zuiveringssysteem waarvoor de aanvraag enkel betrekking heeft op de vrijstelling van de belasting ten gunste van de huurder die het systeem exploiteert, kan het begrip "aanvrager" evenwel gelijkgesteld worden met dat van "huurder".

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld II. REFERENTIES BETREFFENDE HET "PASH" OF HET "PCGE" a) Datum van goedkeuring van het - "PASH" - (Saneringsplan per hydrografisch onderbekken) : .. . . . . . . . . - of bij gebreke daarvan van het "PCGE" - (Algemeen gemeentelijk afwateringsplan) : . . . . . . . . . .

Vermeld in voorkomend geval hieronder de data van de reglementaire goedkeuring van de eventuele wijzigingen van het "PASH" of van het "PCGE" die betrekking hebben op het gebied waarin de woning(en) waarvan het afvalwater door het individuele zuiveringssysteem behandeld wordt, gebouwd is (zijn) : . . . . . . . . . . . . . . .

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld III. DATA EN HANDTEKENINGEN Gedaan te ..................................................., op ..................................................

De gemeentesecretaris, Gemeentezegel, De burgemeester,

LUIK BETEFFENDE DE WONING OF HET GEBOUW DAT OP HET INDIVIDUELE ZUIVERINGSSYSTEEM AANGESLOTEN IS N.B. : Ter herinnering : als het individuele zuiveringssysteem op meer woningen aangesloten is, moet het formulier evenveel luiken betreffende de woningen bevatten als er aangesloten woningen zijn en moet het aanvullende luik nr. 1 ingevuld worden.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3. DATUM VAN HET EINDE VAN DE BOUW VAN HET GEBOUW OF VAN DE WONING : ..................... 4. WATERVOORZIENING Naam van de instelling die voor de watervoorziening instaat (gemeente of vennootschap) : .. . . .

N.B. : in geval van een gebouw met appartementen die op hetzelfde individuele zuiveringssysteem aangesloten zijn, moet de naamlijst van alle abonnee's die de vrijstelling van de belasting kunnen genieten toegevoegd worden, samen met hun abonnee- of meternummer.

Gedaan te ....................................., op ..........................

Handtekening van de aanvrager :

LUIK BETREFFENDE HET INDIVIDUELE ZUIVERINGSSYSTEEM Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gedaan te ............................, op ....................

Handtekening van de aanvrager :

AANVULLEND LUIK NR. 1 GEBOUWEN AANGESLOTEN OP HET INDIVIDUELE ZUIVERINGSSYSTEEM (alleen invullen als het individuele zuiveringssysteem verschillende gebouwen of woningen bedient buiten een gemeentelijk project inzake autonome sanering).

N.B. : Ter herinnering : als het individuele zuiveringssysteem verschillende woningen bedient, moet het formulier evenveel luiken betreffende de woningen bevatten als er aangesloten woningen zijn.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gedaan te ......................................., op ............ ......

Handtekening van de eigenaar van het perceel waarop het individuele zuiveringssysteem geïnstalleerd is : . . . . .

AANVULLEND LUIK NR. 2 Indien het individuele zuiveringssysteem ander afvalwater dan huishoudelijk afvalwater opvangt, wordt u verzocht al naar gelang het geval onderstaande tabel in te vullen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De omvang van het geïnstalleerde individuele zuiveringssysteem kan bepaald worden op grond van de gegevens van bijgaande tabel (bl. 11).

Gedaan te ............................., op .............

Handtekening van de aanvrager :

BIJLAGE BIJ HET AANVULLENDE LUIK NR.2.

Begrip inwonerequivalent De nuttige capaciteit van de individuele zuiveringssystemen voor huishoudelijk afvalwater wordt bepaald op grond van het aantal inwonerequivalenten (i.e.) van de op het individuele zuiveringssysteem aangesloten woning of wooncomplexen.

De minimale capaciteit bedraagt 5 i.e.

Er wordt vanuit gegaan dat de dagelijks voortgebrachte vuilvracht voor eengezinswoningen die slechts huishoudelijke afvalstoffen voortbrengen, gelijk is aan een aantal inwonerequivalenten dat overeenstemt met het aantal bewoners.

Als verschillende woningen op hetzelfde zuiveringssysteem aangesloten zijn, wordt uitgegaan van minimum 4 i.e. per woning voor de berekening van de vuilvracht.

Voor de andere gebouwen wordt het aantal inwonerequivalenten dat met de vuilvracht van het huishoudelijk afvalwater overeenstemt, berekend als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de met een * aangeduide gebouwen of complexen moet het op grond van de tabel berekend aantal i.e. verhoogd worden met 1/2 i.e. per personeelslid dat in de instelling tewerkgesteld is.

Voor de bepaling van de vereiste nuttige capaciteit moet rekening worden gehouden met een eventuele vermeerdering van het aantal gebruikers van het aangesloten gebouw of complex.

AANVULLEND LUIK NR. 3 Als het water door insijpeling in de bodem wordt afgevoerd, moeten al naar gelang de gebruikte techniek de volgende gegevens aangekruist worden : Draineerbuizen : (aankruisen wat past) Type bodem : zandig (percolatiesnelheid : tussen 50 en 500 mm/u) Zandig en slijkerig (percolatiesnelheid tussen 20 en 50 mm/u) slijkerig (percolatiesnelheid tussen 10 en 20 mm/u) Diepte van de waterlaag : tussen 1 meter en 1,5 meter ;

Boven 1,5 meter ;

Geplande lengte van de geulen : ............... meter (snede van de geulen 0,6 x 0,6 minimum) of insijpelingsoppervlakte : .................... m2 N.B. De berekeningsnota betreffende de doorlatenheid en de dimensionering van het geulennet bijvoegen. 2. Zandfilter (hoogte : 0,85 tot 1 m) : - Lengte van de geulen : ..................... meter - Oppervlakte van de filter : ............................ m2 3. Filterbed (hoogte : min.1 m) : - lengte van de geulen : ............... meter - Oppervlakte van het filterbed : ......................... m2 Gedaan te ...................................... ....., op.................

Handtekening van de aanvrager :

AANVULLEND LUIK NR. 4 In geval van regularisering van een geïnstalleerd systeem en als het bestaande individuele zuiveringssysteem niet erkend is, wordt u verzocht een beschrijving van het geïnstalleerde systeem te verstrekken.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Handtekening van de aanvrager : Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit tot invoering van het geïntegreerde formulier dat alle gegevens bevat waarmee de exploitant van een individueel zuiveringssysteem in één stap kan verzoeken om het voordeel van de vrijstelling van de belasting op het lozen van industrieel water en om de toekenning van de premie voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem.

Namen, 23 februari 2004.

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^