Ministerieel Besluit van 23 februari 2015
gepubliceerd op 20 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Kapper » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029107
pub.
20/03/2015
prom.
23/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Kapper » (code 831600S20D1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1


De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het advies van 21 mei 2014 van de Raadplegingcel, bijeengekomen bij toepassing van artikel 75 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het gelijkwaardigheidsadvies, gegeven op 12 december 2014 door de Overleg- en erkenningskamer van de "Service Francophone des Métiers et Qualifications" (Franstalige Dienst voor beroepen en kwalificaties);

Gelet op het eensluidend advies van de Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie van 29 januari 2015, Besluit :

Artikel 1.Het refertedossier van de afdeling « Kapper » (code 831600S20D1) alsmede de refertedossiers van de vormingseenheden waaruit die afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

Die afdeling ressorteert onder het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie.

Acht vormingseenheden waaruit de afdeling bestaat, worden gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs, drie vormingseenheden worden gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs en één vormingseenheid wordt gerangschikt op het niveau van het hoger secundair kwalificatieonderwijs.

Art. 2.De progressieve omvorming van de betrokken bestaande structuren begint ten laatste op 1 januari 2017.

De afdeling bedoeld in dit besluit vervangt de afdeling van « Kapper » (code 831300S20D2).

Art. 3.Het bekwaamheidsbewijs dat uitgereikt wordt op het einde van de afdeling « Kapper » (code 831600S20D1) is het kwalificatiegetuigschrift van kapper dat overeenstemt met het kwalificatiegetuigschrift van kapper uitgereikt door het hoger secundair onderwijs met volledig leerplan.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2015.

Brussel, 23 februari 2015.

Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke kansen Isabelle SIMONIS,

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^