Ministerieel Besluit van 23 januari 2004
gepubliceerd op 26 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011039
pub.
26/01/2004
prom.
23/01/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2004. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wet van 23 december 1969;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001011309 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden sluiten houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden;

Gelet op het advies van de Commissie tot Regeling der Prijzen, gegeven op 18 december 2003;

Gelet op het advies nr. 36.322/1 van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2004,met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "huishoudbrood", "brood" en "speciaal brood", het brood vervaardigd uit : 1° alleen gebuild tarwemeel;2° een mengsel van minimum 50 % gebuild tarwemeel en maximum 50 % tarwevolgraanmeel.

Art. 2.De verkoopprijzen aan verbruiker, belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, van de volgende categorieën van broden, niet gesneden en niet verpakt, mogen niet meer bedragen dan : 1° huishoudbrood : 1.000 g : 1,54 euro 500 g : 1,02 euro 2° boulot-, galet-, plaat- en carré-brood : 900 g : 1,54 euro 450 g : 1,02 euro 3° speciaal brood : 900 g : 1,54 euro 450 g : 1,02 euro 4° speciaal boulot-, galet-, plaat- en carré-brood : 800 g : 1,54 euro 600 g : 1,24 euro 400 g : 1,02 euro Het supplement voor snijden en verpakken mag niet meer bedragen dan 0,07 euro, belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen. Het supplement voor levering aan huis van de verbruiker mag niet meer bedragen dan 0,05 euro, belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie kan, na advies van de Commissie tot Regeling der Prijzen, binnen de 30 dagen afwijkingen op de maximumprijzen toestaan om rekening te houden met de specifieke toestand van de ondernemingen. De vragen tot afwijking moeten worden gericht aan de Afdeling Prijzen en Mededinging van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel. Ze moeten minstens volgende gegevens bevatten : 1° de naam en het adres van de aanvrager;2° de actuele en de gevraagde prijzen van de betrokken broden;3° de redenen voor de indiening van de vraag tot afwijking evenals de becijferde rechtvaardiging ervan;4° de jaarrekeningen van de onderneming voor de laatste drie boekjaren en, in voorkomend geval, de uitbatingrekeningen van de betrokken afdeling.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001011309 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden sluiten houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op 1 juli 2004.

Brussel, 23 januari 2004.

Mevr. F. MOERMAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^