Ministerieel Besluit van 23 januari 2009
gepubliceerd op 05 maart 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende de erkenning van de fokkersvereniging Vlaamse Rundveeteeltvereniging VZW

bron
vlaamse overheid
numac
2009200806
pub.
05/03/2009
prom.
23/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


23 JANUARI 2009. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van de fokkersvereniging Vlaamse Rundveeteeltvereniging VZW


De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 426 van 5 augustus 1986 en bij de wetten van 24 maart 1987 en 23 maart 1998;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007 betreffende de organisatie van de rundveefokkerij, artikelen 2, 3, 4 en 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007, 14 november 2007, 5 september 2008 en 22 september 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 december 2008;

Overwegende dat de Vlaamse Rundveeteeltvereniging vzw erkend is bij artikel 6 van het ministerieel besluit van 27 februari 1991 betreffende de verbetering van het rundveeras, dat werd opgeheven door het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007 betreffende de organisatie van de rundveefokkerij;

Overwegende dat door de opheffing van dat ministerieel besluit de erkenning van de Vlaamse Rundveeteeltvereniging VZW vervalt op 1 januari 2009;

Overwegende dat de Vlaamse Rundveeteeltvereniging VZW de erkenning heeft aangevraagd op 14 oktober 2008 voor het bijhouden van een stamboek voor de rundveerassen Holstein, Belgisch Witblauw, Rood en Witrood en op 20 oktober 2008 voor het bijhouden van een stamboek voor het rundveeras Vlaams Blonde d'Aquitaine;

Overwegende dat de vereniging voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007, Besluit : Enig artikel. Aan de Vlaamse Rundveeteeltvereniging VZW, met zetel in Van Thorenburghlaan 14, 9860 Scheldewindeke, wordt een erkenning verleend voor het bijhouden van een stamboek van de volgende rundveerassen : 1° Holstein;2° Belgisch Witblauw;3° Rood;4° Witrood;5° Vlaams Blonde d'Aquitaine. Brussel, 23 januari 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^