Ministerieel Besluit van 23 juli 2007
gepubliceerd op 27 augustus 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2007007223
pub.
27/08/2007
prom.
23/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 JULI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten betreffende het varend personeel van de krijgsmacht


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 23 december 1955 betreffende de hulpofficieren van de luchtmacht, piloten en navigatoren, inzonderheid op artikel 4bis, ingevoegd bij de wet van 20 mei 1994 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 2005;

Gelet op de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut van de beroepsofficieren van de krijgsmacht, inzonderheid op artikel 48bis, ingevoegd bij de wet van 20 mei 1994 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 2005;

Gelet op de wet van 27 december 1961 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht, inzonderheid op artikel 47bis, ingevoegd bij de wet van 20 mei 1994 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 2005;

Gelet op de wet van 12 juli 1973 betreffende het statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de krijgsmacht, inzonderheid op artikel 22ter, ingevoegd bij de wet van 20 mei 1994 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 mei 2004 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht, inzonderheid op artikel 17;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten betreffende het varend personeel van de krijgsmacht, inzonderheid op de artikelen 1, 2, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003007089 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten, 3, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 september 2000 en 24 maart 2003, 4, vervangen bij het ministerieel besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003007089 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten, en 8;

Gelet op het protocol van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, afgesloten op 26 april 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 april 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 27 april 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 14 mei 2007;

Gelet op het advies 43.211/4 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Overal in de tekst van het ministerieel besluit van 16 april 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1998 pub. 30/09/1998 numac 1998007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten betreffende het varend personeel van de krijgsmacht, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 september 2000 en 24 maart 2003, worden de woorden "tijdelijk varend personeel" vervangen door de woorden "gecertificeerd varend personeel".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003007089 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 3°, wordt het woord "loadmaster" vervangen door de woorden "loadmaster-steward";2° in de bepaling onder 9°, vervallen de woorden "in de deelstand "in operationele inzet"";3° het artikel wordt aangevuld als volgt : « 10° "technicus Airbus" of "kandidaat-technicus Airbus".»

Art. 3.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Artikel 8.De militaire overheid bedoeld in artikel 4bis van de wet van 23 december 1955 betreffende de hulpofficieren van de luchtmacht, piloten en navigatoren, is de commandant van de luchtcomponent. »

Art. 4.In hetzelfde besluit worden opgeheven : 1° artikel 1;2° artikel 3, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 september 2000 en 24 maart 2003;3° artikel 4, vervangen bij het ministerieel besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003007089 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van het kalenderkwartaal na dit waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 23 juli 2007.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^