Ministerieel Besluit van 23 juli 2014
gepubliceerd op 02 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ingevolge d

bron
vlaamse overheid
numac
2014036533
pub.
02/10/2014
prom.
23/07/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


23 JULI 2014. - Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) ingevolge de zesde staatshervorming


DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Gelet op verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2006 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad, gewijzigd bij verordening (EU) nr. 1310/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013;

Gelet op verordening (EG) nr. 885/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de erkenning van de betaalorganen en andere instanties en de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het ELFPO;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, V, vervangen bij de bijzondere wet van 13 juli 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003 tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, artikel 2, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 2, § 2, 1° ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juni 2014;

Overwegende de beheersovereenkomst van 3 maart 2011 tussen de Vlaamse Regering en het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Landbouw en Visserij voor de periode 2011 tot en met 2015, inzonderheid kerntaak 4: het Agentschap voor Landbouw en Visserij behoudt de erkenning als betaalorgaan voor het beheer en de correcte uitbetaling en inning van alle subsidies en heffingen van het ELGF en het ELFPO;

Overwegende dat de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, optreedt als bevoegde autoriteit voor het verlenen van een erkenning als betaalorgaan voor uitgaven uit hoofde van de Europese landbouwfondsen;

Overwegende dat het Vlaams betaalorgaan bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij een organisatiestructuur en een intern controlesysteem heeft uitgebouwd die voldoende garanties bieden dat de betalingen conform de EU-bepalingen ter zake verlopen;

Overwegende dat het Vlaams betaalorgaan bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij altijd gevolg gegeven heeft aan de aanbevelingen van de certificerende instantie en andere auditinstanties en dat het beheers- en controlesysteem door de jaren heen daardoor op een gestructureerde manier is georganiseerd;

Overwegende de toewijzing van de bevoegdheden van het BIRB aan de gewestelijke overheden met ingang van 1 juli 2014;

Overwegende dat het noodzakelijk is de continuïteit van de opdrachten als overheidsdienst te verzekeren, met inachtneming van de verplichtingen die door de Europese regelgeving op het gebied van de landbouw zijn opgelegd, Besluit :

Artikel 1.Conform artikel 7, tweede lid, van verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad wordt het Vlaams betaalorgaan dat deel uitmaakt van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, dat ingevolge het ministerieel besluit van 15 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2008 pub. 30/01/2008 numac 2007012342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 65 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) definitief erkend is voor de uitgaven uit hoofde van de Europese Landbouwfondsen ELGF en ELFPO, voorlopig erkend voor de bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, afgekort BIRB, vermeld in artikel 2, 1°, van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, die overgeheveld worden naar het Vlaamse Gewest.

De voorlopige erkenning, vermeld in het eerste lid, heeft onder meer betrekking op de erkenning voor de uitgaven uit hoofde van het ELGF voor bepaalde steunmaatregelen, openbare opslag en restituties in de volgende sectoren: 1° granen;2° verwerkte landbouwproducten die niet zijn opgenomen in bijlage I van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;3° melk en zuivelproducten;4° rundsvlees;5° varkensvlees;6° eieren;7° pluimvee;8° bijenteelt;9° eventuele andere dierlijke producten.

Art. 2.Met het oog op het verkrijgen van een definitieve erkenning voor de overgehevelde geregionaliseerde bevoegdheden van het BIRB wordt aan het betaalorgaan binnen het Agentschap voor Landbouw en Visserij opgelegd om de aanbevelingen van de accreditatieaudit door een instantie die onafhankelijk is van de Vlaamse overheid, tijdens het begrotingsjaar 2015 volledig ter uitvoering te brengen en op die manier in de nodige beheersinstrumenten te voorzien opdat de uitgaven voor die geregionaliseerde bevoegdheden van het BIRB volgens de door de EU bepaalde modaliteiten gedaan kunnen worden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 16 oktober 2014.

Brussel, 23 juli 2014.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^