Ministerieel Besluit van 23 maart 1999
gepubliceerd op 02 juni 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal, de gebiedsomschrijving en de administratieve zetel van de keurkringen van het Instituut voor veterinaire keuring

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022283
pub.
02/06/1999
prom.
23/03/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 MAART 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal, de gebiedsomschrijving en de administratieve zetel van de keurkringen van het Instituut voor veterinaire keuring


De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Gelet op de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut voor veterinaire keuring, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 1985 houdende organisatie en werking van het Instituut voor veterinaire keuring, inzonderheid op de artikelen 3, § 3, en 5, §§ 3 en 4, gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 juli 1986;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 8 februari 1999 van het bevoegde Basisoverlegcomité van Sector XII - Sociale Zaken, Besluit :

Artikel 1.De inspectiediensten van het Instituut voor veterinaire keuring zijn onderverdeeld in zes regionale keurkringen en twee nationale keurkringen die specifieke materies behandelen.

Art. 2.De gebiedsomschrijving van de in artikel 1 bedoelde keurkringen is vastgesteld als volgt : A. De regionale keurkringen : 1° de keurkring Antwerpen omvat het grondgebied van de provincie Antwerpen;2° de keurkring West-Vlaanderen omvat het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;3° de keurkring Oost-Vlaanderen omvat het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;4° de keurkring Limburg en Vlaams-Brabant omvat het grondgebied van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant, alsmede van het Brusselse Gewest;5° de keurkring Luik en Luxemburg omvat het grondgebied van de provincies Luik en Luxemburg;6° de keurkring Namen, Henegouwen en Waals-Brabant omvat het grondgebied van de provincies Henegouwen, Namen en Waals-Brabant, alsmede van het Brusselse Gewest. B. De nationale keurkringen : 1° De eerste nationale keurkring omvat het grondgebied bedoeld in A 1°, 2°, 3° en 4°;2° De tweede nationale keurkring omvat het grondgebied bedoeld in A 5° en 6°.

Art. 3.De administratieve zetel van de keurkringen bedoeld in artikel 2 is vastgesteld als volgt : de keurkring Antwerpen : Bourlastraat 3, te 2000 Antwerpen; de keurkring West-Vlaanderen : Lieven Bauwensstraat 10/1, te 8200 Brugge; de keurkring Oost-Vlaanderen : St. Lievenslaan 23a, te 9000 Gent; de keurkring Limburg en Vlaams-Brabant : Gouverneur Verwilgensingel 75, te 3500 Hasselt; de keurkring Luik en Luxemburg : boulevard Frère Orban 25, te 4000 Luik; de keurkring Namen, Henegouwen en Waals-Brabant : avenue Gouverneur Bovesse 39, te 5100 Jambes. de nationale keurkringen : Steenweg op Bergen 251, te 1070 Brussel.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 1 juli 1986 tot vaststelling van het aantal, de gebiedsomschrijving en de administratieve zetel van de keurkringen van het Instituut voor veterinaire keuring, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de derde maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 23 maart 1999 M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^