Ministerieel Besluit van 23 maart 2018
gepubliceerd op 09 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen, alsook het model van attest afgegeven door de burgemeester krachtens artikel 42bis, § 1 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018011772
pub.
09/05/2018
prom.
23/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011772

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


23 MAART 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen, alsook het model van attest afgegeven door de burgemeester krachtens artikel 42bis, § 1 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Gelet op het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, vastgesteld bij ordonnantie van 16 februari 2006 tot wijziging van de gemeentekieswet, artikel 42bis, gewijzigd bij de ordonnantie van 15 december 2017;

Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 juni 2012 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen en de modellen van het attest en van de verklaring op erewoord, voorzien in artikel 42bis, § 1, 7° van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2017, Besluit :

Artikel 1.. Het te gebruiken volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vastgesteld volgens het als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde model.

Art. 2.Het attest afgegeven door de burgemeester krachtens artikel 42bis, § 1, 7°, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, wordt vastgesteld volgens het als bijlage 2 bij dit besluit gevoegde model.

Art. 3.Het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 juni 2012 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen en de modellen van het attest en van de verklaring op erewoord, voorzien in artikel 42bis, § 1, 7° van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek wordt opgegeven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 23 maart 2018.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministeriel besluit van 23 maart 2018 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen, alsook de modellen van attesten afgegeven door de burgemeester krachtens artikel 42bis, § 1, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, R. VERVOORT


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^