Ministerieel Besluit van 23 mei 1997
gepubliceerd op 13 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding v

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1997027348
pub.
13/08/1997
prom.
23/05/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 MEI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


De Minister van Sociale Actie, Gelet op het decreet II van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op artikel 3, 7°;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 87, zoals gewijzigd bij het decreet van 22 december 1994 betreffende de inwerkingtreding van de nieuwe gemeenteboekhouding voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, inzonderheid op artikel 44;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 mei 1997 betreffende de boekhouding van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 2;

Overwegende dat de nieuwe gemeenteboekhouding voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig bovenvermeld decreet van 22 december 1994 uiterlijk 1 januari 1998 in werking moet treden;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 2 van bovenvermeld besluit van de Waalse Regering van 22 mei 1997, de Minister van Sociale Actie beslist over de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen en de op deze classificeringen en rekeningen gebaseerde boekhoudplannen, alsook over de bij te houden boekingsstukken, Besluit

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128, 1, van de Grondwet.

Art. 2.Bij het opmaken van hun begrotingen volgens de functioneel-economische classificering van de ontvangsten en uitgaven, dienen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn zich te houden aan de genormaliseerde classificering, zoals vastgesteld in bijlage 1 bij dit besluit.

De classificering van de algemene en individuele rekeningen wordt vastgesteld overeenkomstig de teksten van bijlage 2 bij dit besluit.

De bij te houden boekingsstukken worden vastgesteld overeenkomstig de modellen van bijlage 3 bij dit besluit.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 12 juli 1983 houdende de genormaliseerde functionele en economische classificering van de ontvangsten en de uitgaven in de begroting en de rekeningen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals later gewijzigd, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1998.

Namen, 23 mei 1997.

De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid, W. TAMINIAUX BIJLAGE 1 FUNCTIONELE EN ECONOMISCHE CLASSIFICERING Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Relatie tussen de individuele en de algemene rekeningen De nummering van de individuele rekeningen moet toelaten een vergelijking te maken tussen elke algemene rekening of, voor de klassen 1 en 2, elke samenhorende groep van algemene rekeningen en het geheel van de individuele rekeningen waaruit zij is samengesteld.

Het totaal van de saldi van de individuele rekeningen moet gelijk zijn aan het saldo van de algemene rekening of van de groep van algemene rekeningen.

De informaticafirma's zullen zich ervan vergewissen dat ze het Rijksregisternummer zullen kunnen gebruiken om hergroeperingen te kunnen uitvoeren..

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^