Ministerieel Besluit van 23 mei 2001
gepubliceerd op 20 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2001002065
pub.
20/06/2001
prom.
23/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002070 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen sluiten tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2000 houdende diverse bepalingen betreffende de reorganisatie van het Federaal Aankoopbureau;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002070 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen sluiten tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen;

Gelet op het advies van de Directieraad van 29 juni 2000;

Gelet op het protocol nr. 100/2 van 7 februari 2001 van het Sectorcomité I - Algemeen bestuur;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voornoemd koninklijk besluit van 22 mei 2000 de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies afgeschaft heeft;

Overwegende dat het, ingevolge deze reorganisatie, noodzakelijk is dat bij hoogdringendheid de continuïteit verzekerd wordt van de bijzondere bepalingen van administratieve aard die van toepassing zijn op het personeel van de afgeschafte dienst, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002070 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen sluiten tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen, worden de artikelen 3, 5, 6 en 7 opgeheven en de vermeldingen « Hoofdstuk I - Algemene bepalingen », « Hoofdstuk II - Kennisgeving van vacatures en van voorstellen tot bevordering en tot verandering van graad », « Hoofdstuk III - Onderzoek naar de beroepsgeschiktheid » en « Hoofdstuk IV - Voorstellen van beoordeling en van tuchtstraf, Toekenning van de ongunstige vermelding - Bevoegdheid » geschrapt.

Art. 2.In de tabel van bijlage I van hetzelfde besluit, worden de vermeldingen met betrekking tot de graden van hoofdcommissaris (rang 15), afdelingscommissaris (rang 13), commissaris (rang 10), afdelingsenquêteur (rang 28), enquêteur (rang 26), hoofdoperateur mechanograaf (rang 32) en operateur mechanograaf (rang 30); opgenomen in de kolommen 2 tot 7, geschrapt.

Art. 3.De tabel van bijlage III van hetzelfde besluit wordt geschrapt.

Art. 4.In de tabel van bijlage IV van hetzelfde besluit, die bijlage III wordt : - wordt de vermelding « (afgeschafte graad) » ingevoegd in de kolom 2 en in de kolom 4 na de benaming van de graden van adviseur-generaal voor overheidsopdrachten en adjunct-adviseur voor overheidsopdrachten; - worden de vermeldingen met betrekking tot de toegang tot de graden van adviseur-generaal voor overheidsopdrachten (afgeschafte graad) en van adjunct-adviseur voor overheidsopdrachten (afgeschafte graad), opgenomen in de kolommen 3 to 7, afgeschaft; - worden in de vermelding van kolom 7 met betrekking tot de toegang tot de graad van adviseur voor overheidsopdrachten de woorden tussen haakjes geschrapt.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2000.

Brussel, 23 mei 2001.

L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^