Ministerieel Besluit van 23 mei 2019
gepubliceerd op 11 juli 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde beroepsopleidingen op het gebied van werkgelegenheid waarvan de duur gelijk te stellen is met de duur van inschrijving bij de Dienst voor arbeidsbemiddeling

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2019203003
pub.
11/07/2019
prom.
23/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203003

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


23 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde beroepsopleidingen op het gebied van werkgelegenheid waarvan de duur gelijk te stellen is met de duur van inschrijving bij de Dienst voor arbeidsbemiddeling


De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, Gelet op het decreet van 28 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/05/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018203147 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, artikel 3, tweede lid, 2°;

Gelet op het besluit van de Regering van 28 september 2018 tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/05/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018203147 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, artikel 3, eerste lid, 9°, en artikel 3, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 30 juni 2014 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 30 juni 2014 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers;

Overwegende het besluit van de Regering van 18 januari 2002 betreffende de oriëntatiestage;

Overwegende het besluit van de Regering van 13 december 2018 betreffende beroepsopleidingen voor werkzoekenden;

Overwegende het ministerieel besluit van 10 januari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019040491 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1, 2, 4 en 6 en bijlage 1 en 4 van het ministerieel besluit van 23 december 2016 houdende de programmatie van de centra voor algemeen welzijnswerk type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040673 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010697 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld sluiten tot vaststelling van de lijst met bepaalde maatregelen voor socio-professionele integratie op het gebied van werkgelegenheid;

Besluit :

Artikel 1.De beroepsopleidingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 9°, van het besluit van 28 september 2018 tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/05/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018203147 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid zijn: 1° de instapstage bepaald in hoofdstuk 5, afdeling 2, van het besluit van 13 december 2018 betreffende beroepsopleidingen voor werkzoekenden;2° de jobkennismakingsstage in het kader van een beroepsopleidingsovereenkomst met de Dienst voor arbeidsbemiddeling;3° de beroepsoriënteringsstage in het kader van een beroepsopleidingsovereenkomst met de Dienst voor arbeidsbemiddeling;4° de oriëntatie in een bedrijf vermeld in het besluit van de Regering van 18 januari 2002 betreffende de oriëntatiestage;5° de voorbereidende maatregelen en integratiemaatregelen bepaald in het ministerieel besluit van 10 januari 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019040491 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1, 2, 4 en 6 en bijlage 1 en 4 van het ministerieel besluit van 23 december 2016 houdende de programmatie van de centra voor algemeen welzijnswerk type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040673 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010697 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld sluiten tot vaststelling van de lijst met bepaalde maatregelen voor socio-professionele integratie op het gebied van werkgelegenheid. Voor de beroepsopleiding vermeld in het eerste lid, 2°, wordt de gelijk te stellen duur beperkt tot drie maanden.

Voor de beroepsopleiding vermeld in het eerste lid, 3°, wordt de gelijk te stellen duur beperkt tot dertig dagen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Eupen, 23 mei 2019.

De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, I. WEYKMANS


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^