Ministerieel Besluit van 23 november 2000
gepubliceerd op 30 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 1 en 31 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, ten gunste van de artiesten

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012911
pub.
30/11/2000
prom.
23/11/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 1 en 31 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, ten gunste van de artiesten (1)


De Minister van Werkgelegenheid, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1951, 14 februari 1961, 16 april 1963, 11 januari 1967, 10 oktober 1967, de koninklijke besluiten nr. 13 van 11 oktober 1978 en nr. 28 van 24 maart 1982, de wetten van 22 januari 1985, 30 december 1988, 26 juni 1992 en 30 maart 1994, het koninklijk besluit van 14 november 1996 en de wetten van 13 maart 1997 en 13 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op de artikelen 37, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 april 1999, en 51, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op de artikelen 1, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 december 1992, 27 mei 1993, 15 juli 1993, 30 november 1995 en 30 april 1999, en 31;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, gegeven op 6 januari 2000;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 mei 2000;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 10 juli 2000;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 28 september 2000, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 december 1992, 27 mei 1993, 15 juli 1993, 30 november 1995 en 30 april 1999 wordt aangevuld als volgt : « 18° artistieke activiteit: de creatie en vertolking van artistieke werken, inzonderheid op het vlak van de audiovisuele en beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakelbedrijf, het decorontwerp en de choreografie. »

Art. 2.Artikel 31 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 31.Een aangeboden dienstbetrekking in een ander beroep dan dat van kunstenaar wordt als niet passend beschouwd voor de werknemer die tijdens de 18 maanden die het aanbod voorafgaan, ten minste 156 arbeidsdagen in de zin van artikel 37 van het koninklijk besluit ingevolge artistieke activiteiten aantoont.

Voor de beoordeling van het passend karakter van een dienstbetrekking in een ander beroep dan dat van kunstenaar wordt rekening gehouden met de intellectuele ontwikkeling en met de lichaamsgeschiktheid van de kunstenaar, alsmede met het risico dat de vaardigheid vereist voor het uitoefenen van zijn beroep van kunstenaar, zou kunnen afnemen.

In afwijking van het eerste lid wordt een dienstbetrekking in een ander beroep dan dat van kunstenaar als passend beschouwd voor de werknemer wiens beroep van kunstenaar slechts een bijberoep is in vergelijking met een ander beroep. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2001.

Brussel, 23 november 2000.

Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944; Wet van 14 juli 1951, Belgisch Staatsblad van 16 december 1951;

Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961;

Wet van 16 april 1963, Belgisch Staatsblad van 23 april 1963;

Wet van 11 januari 1967, Belgisch Staatsblad van 14 januari 1967;

Wet van 10 oktober 1967, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967;

Koninklijk besluit nr. 13 van 11 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1978;

Koninklijk besluit nr. 28 van 24 maart 1982, Belgisch Staatsblad van 26 maart 1982;

Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985;

Wet van 30 december 1988, Belgisch Staatsblad van 5 januari 1989;

Wet van 26 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992;

Wet van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994;

Koninklijk besluit van 14 november 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996;

Wet van 13 maart 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997;

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998;

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991;

Koninklijk besluit van 30 april 1999, Belgisch Staatsblad van 29 mei 1999;

Ministerieel besluit van 26 november 1991, Belgisch Staatsblad van 25 januari 1992;

Ministerieel besluit van 22 december 1992, Belgisch Staatsblad van 30 december 1992;

Ministerieel besluit van 27 mei 1993, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1993;

Ministerieel besluit van 15 juli 1993, Belgisch Staatsblad van 24 juli 1993;

Ministerieel besluit van 30 november 1995, Belgisch Staatsblad van 20 december 1995;

Ministerieel besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015138 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking sluiten, Belgisch Staatsblad van 1 juni 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^