Ministerieel Besluit van 23 november 2001
gepubliceerd op 26 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2002027068
pub.
26/01/2002
prom.
23/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2001. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 14 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het decreet van 18 juli 2001 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 november 2001;

Overwegende dat, enerzijds, ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.03 van programma 01 van organisatieafdeling 52 en, anderzijds, dat niet gesplitste kredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.02 van hetzelfde programma van dezelfde organisatieafdeling, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 24,0 miljoen BEF overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 52 naar programma 01 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.Er worden niet gesplitste kredieten ten belope van 0,7 miljoen BEF overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 52 naar programma 01 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 3.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 wordt gewijzigd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 5.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 november 2001.

M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^