Ministerieel Besluit van 23 oktober 2001
gepubliceerd op 29 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027055
pub.
29/01/2002
prom.
23/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001


De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 14 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het decreet van 18 juli 2001 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 21;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 oktober 2001;

Overwegende dat gesplitste kredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.03 van programma 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, "Investeringspremies krachtens de wet tot economische heroriëntering van 4 augustus 1978, zoals gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, met inbegrip van de sociale economie, commerciële sector" genoemd, om het tekort aan vastleggingskredieten op de betrokken basisallocatie op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 300 miljoen BEF overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 11 naar programma 06 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 wordt gewijzigd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 oktober 2001.

S. KUBLA M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^