Ministerieel Besluit van 23 september 2014
gepubliceerd op 26 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de bezoldiging van de beheerder van de Raad van State en van de adjunct-mandaten van stafdirecteur budget en beheer en stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State bedoeld in artikel 102

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000753
pub.
26/09/2014
prom.
23/09/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBER 2014. - Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de bezoldiging van de beheerder van de Raad van State en van de adjunct-mandaten van stafdirecteur budget en beheer en stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State bedoeld in artikel 102ter van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op de artikelen 102bis, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1996 en gewijzigd bij de wetten van 15 september 2006 en 20 januari 2014, en 102ter ingevoegd bij wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het geldelijk statuut van de beheerder en de houders van de adjunct-mandaten van de Raad van State, bedoeld in artikelen 102bis en 102ter van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 maart 2004, inzonderheid op de artikelen 1 tot 3;

Gelet op het voorstel van de Eerste Voorzitter van de Raad van State, gedaan in toepassing van artikel 2 van het voormeld koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het geldelijk statuut van de beheerder en de houders van de adjunct-mandaten van de Raad van State, bedoeld in artikelen 102bis en 102ter van de voormelde gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat het voormelde voorstel van de Eerste Voorzitter van de Raad van State steunt op een omstandig gemotiveerde weging doorgevoerd met toepassing van de wegingscriteria zoals opgenomen in de bijlage bij het voormeld koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde;

Overwegende dat in het voormelde voorstel van de Eerste Voorzitter van de Raad van State de bezoldiging van de beheerder van de Raad van State wordt vastgesteld in de klasse 4 zoals vastgesteld in het voormeld koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde en de bezoldiging van de adjunct-mandaten van stafdirecteur budget en beheer en stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State bedoeld in artikel 102ter van de wetten op de Raad van State, in de klasse 3 zoals vastgesteld in het voormelde koninklijk besluit, Besluit :

Artikel 1.De bezoldiging van de beheerder van de Raad van State wordt vastgesteld in klasse 4 zoals vastgesteld in het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 maart 2004.

Art. 2.De bezoldiging van de adjunct-mandaten van stafdirecteur budget en beheer en stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State bedoeld in artikel 102ter van de wetten op de Raad van State, wordt vastgesteld in klasse 3 zoals vastgesteld in het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 maart 2004.

Brussel, 23 september 2014.

M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^