Ministerieel Besluit van 24 april 2014
gepubliceerd op 15 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, de griffier van een arbeidsgerecht, de magistraat van een arbeidsgerecht, de schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol, de schuldbe

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009239
pub.
15/05/2014
prom.
24/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, de griffier van een arbeidsgerecht, de magistraat van een arbeidsgerecht, de schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol, de schuldbemiddelaar van de Franse taalrol, de jurist en de informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigen, en hun plaatsvervangers, die deel uitmaken van het beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1389bis/8, ingevoegd bij de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en gewijzigd bij de wet van 14 januari 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2010 houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op het Ministerieel besluit van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010010004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg, de jurist en de informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigen, en hun plaatsvervangers, die deel uitmaken van het beheers- en toezichtcomi sluiten tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg, de jurist en de informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigen, en hun plaatsvervangers, die deel uitmaken van het beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling;

Gelet op de brieven van 7 februari 2014 aan de verscheidene stakeholders betreffende de samenstelling van het beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor de leden van beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand, bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2014;

Gelet op de antwoorden van de verscheidene stakeholders en de kandidaturen die vervolgens zijn ontvangen;

Gelet op de deskundigheid en de ervaring van de hierna vermelde personen op het gebied van de materies die verband houden met het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, alsook hun professionele vaardigheden, vereist om de taak van voorzitter of lid van het Beheers- en toezichtcomité, of plaatsvervanger van deze, uit te oefenen, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden voor een termijn van vier jaar benoemd tot : - Voorzitter van het Beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest : de heer Baudouin Franck; - Plaatsvervangend voorzitter van het Beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest : de heer Dirk Huygebaert; - Jurist die de Minister van Justitie vertegenwoordigt : de heer Dries Storme; - Plaatsvervangend jurist die de Minister van Justitie vertegenwoordigt : Mevr. Veerle Van Crombrugge; - Informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigt : de heer Rudi Cleymans; - Plaatsvervangend informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigt : de heer Ortwin Van Leuven; - Griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, afdeling beslag : Mevr. Marleen Devillé; - Plaatsvervangend griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, afdeling beslag : de heer Mark Jespers; - Griffier van een arbeidsgerecht : de heer Jean-Marie Michiels; - Plaatsvervangend griffier van een arbeidsgerecht : Mevr. Anne Deventer; - Magistraat van een arbeidsgerecht : de heer Bernard Schretter; - Plaatsvervangend magistraat van een arbeidsgerecht : de heer Michel Palumbo; - Lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : Mevr. Mireille Salmon - Plaatsvervangend lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : Mevr. Anne Junion; - Vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België : de heer Peter Neefs; - Plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België : de heer Patrick Bissot; - Advocaat, die wordt aangewezen door de Orde van Vlaamse Balies : de heer Koen Maenhout; - Plaatsvervangend advocaat, die wordt aangewezen door de Orde van Vlaamse Balies : Mevr. Veerle Tollenaere; - Advocaat, die wordt aangewezen door de Ordre des barreaux francophones et germanophone : Mevr. Marie-Françoise Dubuffet; - Plaatsvervangend advocaat, die wordt aangewezen door de Ordre des barreaux francophones et germanophone : de heer Daniel Fesler; - Notaris, die wordt aangewezen door de Nationale Kamer van notarissen : de heer Hugo Meersman; - Plaatsvervangend notaris, die wordt aangewezen door de Nationale Kamer van notarissen : de heer Gabriël Rasson; - Notaris aangewezen door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat : de heer François Herinckx; - Plaatsvervangend notaris aangewezen door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat : de heer Michaël Pieters; - Gerechtsdeurwaarder, die wordt aangewezen door de Nationale Kamer : de heer Peter van Noten; - Plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder, die wordt aangewezen door de Nationale Kamer : de heer Quentin Debray; - Gerechtsdeurwaarder-secretaris, die wordt aangewezen door het directiecomité van de Nationale Kamer : de heer Pierre Demey; - Plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder-secretaris, die wordt aangewezen door het directiecomité van de Nationale Kamer : de heer Jan Demeuter; - Vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën : de heer Adil Soussi Nachit; - Plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën : Mevr. Veronique Triquet; - Schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol : de heer Jeroen Leaerts; - Schuldbemiddelaar van de Franse taalrol : de heer Jean-Luc Denis; - Bedrijfsrevisor : de heer Dirk Smets; - Plaatsvervangend bedrijfsrevisor : de heer Hugues Fronville;

Art. 2.Het Ministerieel besluit van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010010004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg, de jurist en de informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigen, en hun plaatsvervangers, die deel uitmaken van het beheers- en toezichtcomi sluiten tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg, de jurist en de informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigen, en hun plaatsvervangers, die deel uitmaken van het beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch staatsblad.

Brussel, 24 april 2014.

Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^