Ministerieel Besluit van 24 augustus 2009
gepubliceerd op 31 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2008 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2009035759
pub.
31/08/2009
prom.
24/08/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


24 AUGUSTUS 2009. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036465 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Economie, buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971, 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990, 5 februari 1999, 22 april 1999 en 1 maart 2007 en bij de koninklijke besluiten van 25 oktober 1995 en 22 februari 2001;

Gelet op de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser, inzonderheid op artikel 30, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036465 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij ministerieel besluit van 28 januari 2009, 23 april 2009 en 23 juni 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009203018 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de uitvoering van artikel 72 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit sluiten tot toekenning van een beëindigingspremie voor de definitieve onttrekking van vissersvaartuigen aan de zeevisserijactiviteit in het kader van een vlootaanpassingsregeling;

Gelet op de verordening (EG) nr. 43/2009 van 16 januari 2009 van de Raad van december 2008 tot vaststelling voor 2009, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften, inzonderheid op de bijlagen IIa en IIc;

Gelet op verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad van 23 februari 2006 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje;

Gelet op verordening (EG) nr. 509/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in het westelijk Kanaal;

Gelet op verordening (EG) nr. 676/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot vaststelling van een beheersplan voor de bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee;

Gelet op verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor het jaar 2009 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EG toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van tong in de Golf van Gascogne kan worden bewerkstelligd door het instellen van maximale vangsten per vaartuig vanaf 1 augustus 2009 om 00.00 uur;

Overwegende dat met het oog op de visserij-inspanningsbeperkingen, vermeld in hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje, alleen de vaartuigen die op de lijst « Visvergunningen Golf van Gascogne 2009 » voorkomen, tot 31 augustus 2009 aanwezig mogen zijn in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van tong VIId, heek II, IV en wijting VII behalve VIIa bewerkstelligd kan worden door het aanpassen van maximale vangsten per zeereis, gerekend per vaartdag aanwezigheid in het gebied in kwestie, Besluit :

Artikel 1.In het artikel 7 van het ministerieel besluit van 17 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036465 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij ministerieel besluit van 28 januari 2009, wordt vanaf 1 september 2009 volgende zinsnede ingevoegd : « steenbolk : 20 cm aanvoerlengte. »

Art. 2.In het artikel 12 van hetzelfde besluit wordt het getal « 240 » vervangen door het getal « 250 ».

Art. 3.In het artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009035560 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2008 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3 wordt het getal « 100 » vervangen door het getal « 105 », 2° In § 4 lid 2 wordt het getal « 45 » vervangen door het getal « 52 ».

Art. 4.In het artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 23 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009035560 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2008 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 3 wordt het getal « 18 » vervangen door het getal « 21 », 2° In § 4 lid 2 wordt het getal « 10 » vervangen door het getal « 13 ».

Art. 5.Aan het artikel 19 § 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 januari 2009 en 23 april 2009 wordt volgend lid toegevoegd : « In afwijking van vorig lid is het in de i.c.e.s.-gebieden VIIb-k, VIII voor een vissersvaartuig, dat volgens de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2008 enkel is uitgerust met de planken, vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 oktober 2009 verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 8 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. Van die toegekende hoeveelheid mag er per vaartuig maximaal een hoeveelheid van 1,5 kg per kW in het i.c.e.s.-gebied VIId worden opgevist. »

Art. 6.In het artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 23 april 2009 en 23 juni 2009, worden met ingang vanaf 1 augustus 2009 volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 worden de woorden « vanaf 8 juni 2009 om 00.00 uur » vervangen door « vanaf 8 juni 2009 om 00.00 uur tot en met 31 augustus 2009 om 24.00 uur », 2° § 3 wordt aangevuld met een derde lid : « Vanaf 1 augustus 2009 tot en met 31 augustus 2009 is het verboden dat in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b de tongvangst van een vissersvaartuig, dat voorkomt op de lijst vermeld in § 2 een hoeveelheid overschrijdt, die gelijk is aan 8 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW, als uitgangspunt wordt de situatie op 1 mei 2009 genomen. »

Art. 7.In het artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 23 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009035560 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2008 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden de volgende wijzigingen vanaf 16 oktober 2009, aangebracht : 1° in § 3 en § 4 worden de woorden « 31 december » vervangen door de woorden « 15 oktober 2009 », 2° aan § 3 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In de periode van 16 oktober 2009 tot en met 31 december 2009 is het in het i.c.e.s.-gebied VIId, voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, verboden bij de tongvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen die tijdens die zeereis in het desbetreffend i.c.e.s.-gebied worden gerealiseerd ». 3° aan § 4 wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt : « In de periode van 16 oktober 2009 tot en met 31 december 2009 is het in het i.c.e.s.-gebied VIId voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de tongvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 600 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen die tijdens die zeereis in het desbetreffende i.c.e.s.-gebied worden gerealiseerd. »

Art. 8.In artikel 26 van hetzelfde besluit gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 januari 2009, 23 april 2009 en 23 juni 2009 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan § 3 wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt : « In afwijking van vorig lid is het voor een vissersvaartuig in de periode van 16 augustus 2009 tot en met 31 december 2009, verboden bij de heekvangsten per zeereis in de Noordzee een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 200 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen in de Noordzee gerealiseerd tijdens die zeereis.» 2° de §§ 14, 15 en 16 worden toegevoegd : « § 14.In de periode van 1 september 2009 tot en met 31 december 2009 is het in de i.c.e.s.-gebieden VII behalve VIIa voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, verboden bij de vangsten van wijting per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden. § 15. In de periode van 1 september 2009 tot en met 31 december 2009 is het in de i.c.e.s.-gebieden VII behalve VIIa voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de vangsten van wijting per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden. § 16. Vanaf het ogenblik dat via quotaruil, het effectief Belgisch quotum voor zwarte koolvis in de Noordzee niet langer volledig is benut tot en met 31 december 2009 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig, verboden bij de vangsten van zwarte koolvis per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 20 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden. »

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009, met uitzondering van de artikelen 6 en 8 die in werking treden op 1 augustus 2009, en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2010.

Brussel, 24 augustus 2009.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^