Ministerieel Besluit van 24 augustus 2011
gepubliceerd op 01 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003306
pub.
01/09/2011
prom.
24/08/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (2) en de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak in bijlage bij dit besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 juni 2011 (3);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (4), artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (5) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (6);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat de fiscale ontvangsten dit jaar door de toepassing van het nieuwe systeem van inning sedert 1 januari 2011 ingevolge een gemotiveerd advies van de Europese Commissie heel laag uitvallen; dat, naast de reeds genomen uitvoeringsmaatregelen inzake zekerheidsstelling, bijkomende uitvoeringsmaatregelen noodzakelijk zijn om de nodige fiscale ontvangsten te bekomen, dat deze bijkomende uitvoeringsmaatregelen het voorwerp hebben uitgemaakt van een positief advies van de Raad van State met referte 49.856/1 van 5 juli 2011, dat dit besluit bijgevolg zonder uitstel moet worden genomen om deze nieuwe maatregelen snel te kunnen uitvoeren, Besluit :

Artikel 1.Artikel 27/2 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, ingevoegd bij artikel 15 van het ministerieel besluit van 30 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010003683 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen, wordt vervangen als volgt : «

Art. 27/2.Het indienen van een aangifte ten verbruik is vereist indien het accijnstarief nul bedraagt alsook bij de inverbruikstelling met vrijstelling van accijnzen. In geval van wijziging van de fiscaliteit, van de minimumfiscaliteit, van de kleinhandelsprijs of in geval van opheffing van een soort van verpakking moet binnen een periode van drie maand na de datum van de wijziging of van de opheffing een aangifte ten verbruik worden ingediend teneinde de verkregen fiscale kentekens voor deze datum een toegelaten bestemming te geven. Bij gebrek hieraan, zullen de fiscale kentekens moeten worden vernietigd onder ambtelijk toezicht.

Ter zake zijn de bepalingen van artikel 27/1 van toepassing. »

Art. 2.Artikel 35 van hetzelfde ministerieel besluit, vervangen door artikel 19 van het ministerieel besluit van 30 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010003683 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen, wordt vervangen als volgt : «

Art. 35.Om fiscale kentekens te bekomen richt de marktdeelnemer aan het hulpkantoor een aanvraag volgens het model nr. 501 van bijlage V. Deze aanvraag moet worden ingediend ten minste tien werkdagen voor de door de marktdeelnemer gewenste datum van levering van de fiscale kentekens.

In zijn aanvraag duidt de marktdeelnemer ten minste de soort en het aantal gewenste fiscale kentekens aan.

Het totaal van de maandelijks te bestellen hoeveelheid fiscale kentekens voor een welbepaalde prijsklasse mag niet meer bedragen dan het maandelijks rekenkundig gemiddelde van de tabaksfabricaten van diezelfde klasse die door de marktdeelnemer werden uitgeslagen tot verbruik gedurende de twaalf voorgaande maanden, vermeerderd met vijftien percent.

Deze marktdeelnemer kan bij de administrateur-generaal een voldoende gemotiveerde aanvraag indienen teneinde, ten uitzonderlijken titel, een grotere hoeveelheid fiscale kentekens te verkrijgen. De administrateur-generaal beslist over deze aanvraag.

Voor de kentekens waarvoor geen gemiddelde kan worden berekend, voegt de marktdeelnemer aan zijn verzoek tot inlassen een verklarende nota toe waarin hij de gewenste hoeveelheid kentekens rechtvaardigt. »

Art. 3.In de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, gevoegd in bijlage VIII bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Artikel 2 van dit ministerieel besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Art. 5.De artikelen 1 en 3 van dit ministerieel besluit treden in werking op 1 september 2011.

Brussel, 24 augustus 2011.

D. REYNDERS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997.(2) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994.(3) Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011.(4) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.(5) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989. (6) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^