Ministerieel Besluit van 24 augustus 2011
gepubliceerd op 02 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn v

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011022289
pub.
02/09/2011
prom.
24/08/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Gelet op van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, inzonderheid op artikel 35novies § 1, 2° en 4°;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikelen 2, § 1 en 5, § 1;

Gelet op het advies van de Examencommissie voor kinesitherapie gegeven op 23 augustus 2011, Besluit :

Artikel 1.De datum van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt vastgelegd op 29 oktober 2011.

Art. 2.De organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen zijn de volgende : § 1. De selectie bestaat uit één schriftelijke test. § 2. Overeenkomstig het artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, kan elke kandidaat zich geldig inschrijven wanneer die : - ofwel houder is van een diploma kinesitherapie, behaald na 1 juni 2005, afgeleverd door een universiteit of instelling van hoger onderwijs; - ofwel het bewijs levert van de inschrijving voor het laatste studiejaar (academiejaar 2010-2011) voor het diploma van kinesitherapie, dat samenvalt met het jaar van het vergelijkend examen (2011). In geval van slagen voor het vergelijkend examen, wordt de kandidaat ingeschreven onder voorbehoud van het bekomen van het diploma tijdens het jaar van de deelname aan het examen; - ofwel een gelijkstelling van zijn diploma van kinesitherapeut, behaald in het buitenland na 1 juni 2005, kan voorleggen; - ofwel het bewijs levert van inschrijving voor het laatste studiejaar (academiejaar 2010-2011) voor het diploma kinesitherapie, te behalen in het buitenland, dat samenvalt met het jaar van het vergelijkend examen (2011). In geval van slagen voor het vergelijkend examen, wordt de kandidaat ingeschreven onder voorbehoud van het bekomen van het diploma en een gelijkstelling van het diploma tijdens het jaar van de deelname aan het examen; § 3. De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief, uiterlijk eenentwintig dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, worden gestuurd aan SELOR (Bisschoffsheimlaan 15, 1000 Brussel). § 4.De kandidaturen moeten vergezeld zijn van een kopie van de gevraagde documenten zoals besproken onder § 2. Zoniet zal er met de kandidatuur geen rekening worden gehouden. § 5. De kandidaturen zullen volgende elementen vermelden: naam, voornaam, volledig adres, nationaliteit, geboortedatum, rijksregisternummer en selectienummer.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 24 augustus 2011 De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^