Ministerieel Besluit van 24 augustus 2011
gepubliceerd op 14 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de bestaande huisvestingssector

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011027168
pub.
14/09/2011
prom.
24/08/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de bestaande huisvestingssector


De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, Gelet op het programmadecreet van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 18/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004200252 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken sluiten houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 36bis ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201885 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van het Comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere regeringscommissarissen, ingevoerd overeenkomstig artikel 174bis van de Waalse Huisvestingscode sluiten tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010202197 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 24 september 2008 betreffende aanvullende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden type ministerieel besluit prom. 22/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010018166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2008 betreffende de vaccinatie tegen blauwtong sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik, inzonderheid op de artikelen 35 en 69 betreffende de energie-audit van een eengezinswoning;

Overwegende dat de audits die in Wallonië uitgevoerd worden kwaliteitsvol moeten zijn;

Overwegende dat de erkenning geëist wordt om toegang te krijgen tot de databank van de audits EAP ten einde de formulieren te drukken door middel waarvan de premie voor de uitvoering van energieaudits in bestaande woningen, alsook de overige verwante premies aangevraagd kunnen worden;

Overwegende dat de aanvragers geslaagd zijn voor de schriftelijke en mondelingen proeven;

Overwegende dat de aanvragers voldoen aan de voorwaarden gesteld krachtens artikel 3 van voornoemd besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201885 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van het Comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere regeringscommissarissen, ingevoerd overeenkomstig artikel 174bis van de Waalse Huisvestingscode sluiten, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 4, § 5, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 1, is de databank waar de resultaten van de audits naartoe gestuurd moeten worden toegankelijk via de module « communication » van de software PAE, door « Région wallonne » te selecteren.

Art. 2.De erkenning als auditeur wordt verleend aan :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Overeenkomstig artikel 4, § 6, van het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006201958 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren type besluit van de waalse regering prom. 01/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006201885 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van het Comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere regeringscommissarissen, ingevoerd overeenkomstig artikel 174bis van de Waalse Huisvestingscode sluiten wordt de erkenning verleend voor vijf jaar, te rekenen van de datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 24 augustus 2011.

J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^