Ministerieel Besluit van 24 december 1999
gepubliceerd op 31 december 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011474
pub.
31/12/1999
prom.
24/12/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen


De Minister van Economie, Gelet op de programmawet van 22 december 1989, inzonderheid op de artikelen 314 en 317, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 februari 1990, 27 mei 1992, 24 mei 1993, 25 april 1995, 29 november 1995, 11 januari 1996, 23 december 1996, 23 december 1997, 18 februari 1998, 9 december 1998 en 29 april 1999;

Gelet op het advies van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten, gegeven op 17 november 1999;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, meer bepaald gemotiveerd door het feit dat : - het besluit deel uitmaakt van de maatregelen die door de Ministerraad zijn getroffen met het oog op het vastleggen van de begroting van het jaar 2000; dat het te dien titel moet van kracht zijn ten laatste op 31 december 1999; - de besparing verwezenlijkt door dit besluit onontbeerlijk is om een evenwichtige begroting te bereiken voor de sector van de gezondheidszorg; - de economische operatoren ten spoedigste dienen verwittigd te worden van deze maatregel;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 9 december 1999, met de toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet van 4 augustus 1996, Besluit :

Artikel 1.Een artikel 5sexies, luidend als volgt, wordt ingevoegd in het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen : «

Artikel 5sexies.§ 1. Gedurende de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 mogen de prijzen van de in artikel 1 bedoelde geneesmiddelen en implantaten niet worden verhoogd. § 2. Voor de prijsverhogingaanvragen ingediend tussen 1 januari 1996 en 31 december 2000 neemt de in artikel 5, § 2, bedoelde termijn een aanvang op 1 januari 2001. § 3. Op vraag van de houder van de vergunning tot commercialisatie kan de Minister in uitzonderingsgevallen, en voor zover dit door bijzondere redenen wordt gerechtvaardigd, een afwijking van de prijsblokkering toestaan. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

Brussel, 24 december 1999.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^