Ministerieel Besluit van 24 december 2002
gepubliceerd op 31 december 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van maximumprijzen voor het gebruik van de aardgasdistributienetten door in aanmerking komende klanten met een verbruik hoger dan 1 miljoen m3 per jaar

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2002003562
pub.
31/12/2002
prom.
24/12/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van maximumprijzen voor het gebruik van de aardgasdistributienetten door in aanmerking komende klanten met een verbruik hoger dan 1 miljoen m3 per jaar


De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, de Minister van Economie en de Staatssecretaris voor Energie, Gelet op de wet van 22 januari 1945 op de economische reglementering en de prijzen, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wet van 23 december 1969;

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, inzonderheid op artikel 15/10, § 2, ingevoegd bij de wet van 29 april 1999;

Gelet op de aanbeveling van 12 december 2002 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat geplafonneerde prijzen voor het gebruik van de aardgasdistributienetten gerechtvaardigd zijn, weliswaar voor een beperkte periode met aanvang op 1 januari 2003, omdat de opening van de aardgasmarkt zeer binnenkort zal gerealiseerd worden en de tarieven voor het gebruik van de aardgasdistributienetten nog niet konden goedgekeurd worden door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas; dat de opening van de markt niet tot gevolg mag hebben dat de prijzen voor het gebruik van de distributienetten op een ongeoorloofde wijze stijgen ten nadele van de Belgische verbruikers die meer dan 1 miljoen m3 per jaar verbruiken; dat dit besluit dus bijgevolg zo spoedig mogelijk moet worden genomen, Besluiten :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : 1° « Igd » : de variatieparameter Igd zoals gedefinieerd in artikel 3 van het ministerieel besluit van 12 december houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas;2° « Cne » : de niet-uitwissingscoëfficiënt waarvan de waarde is inbegrepen tussen 0 en 1 volgens de graad van uitwisbaarheid van de leveringen.

Art. 2.De prijzen voor het gebruik van de aardgasdistributienetten, van toepassing op de in aanmerking komende eindafnemers, met een verbruik hoger dan 1 miljoen m3 per jaar, mogen niet hoger liggen dan de maximumprijzen (buiten taksen, bijzondere belastingen en ristorno's aan kwaliteitswarmtekrachteenheden) vastgesteld volgens de volgende gedetailleerde berekening : 1. Tarief NH3 - vaste rechten : per jaar 0,80.1257,61.Igd (EUR/jaar) voor maximum dagelijkse afname van het jaar 0,80.0,39061.Igd (EUR/kWh dag max.) - abonnementsvergoeding : capaciteit kleiner of gelijk aan 350 m3/u. 0,900.capaciteit.Igd (EUR/maand) capaciteit groter dan 350 m3/u. [31,51 + 0,0293 (capaciteit - 350 m3/u.].Igd (EUR/maand.) - proportionele term : 1e schijf van 2.930.556 kWh/jaar 0,80.[0,101575.Igd - 0,5.0,04583] (c/kWh) 2e schijf (rest) 0,80.[0,101575.Igd - 0,07139 - 0,5.0,04583] (c/kWh). 2. Nationaal tarief industrie De termen van tarief NH3 vermenigvuldigen, behalve de abonnementsvergoedingen, met de coëfficiënt 0,6 + 0,4 Cne.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003 en houdt op te bestaan op 1 juli 2003.

Brussel, 24 december 2002.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^