Ministerieel Besluit van 24 december 2012
gepubliceerd op 22 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029131
pub.
22/02/2013
prom.
24/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 DECEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector


De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en voor Gelijke Kansen, Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;

Gelet op het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, inzonderheid op de artikelen 3 en 8;

Gelet op het decreet van 11 januari 2008 houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, inzonderheid op artikel 68quater;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, inzonderheid op de artikelen 2 tot 5;

Gelet op de oproepen tot kandidaten aan de erkende verenigingen die de gebruikers vertegenwoordigen van 15 september en 23 november 2012;

Overwegende dat de leden de benoemingsvoorwaarden vervullen bepaald in de decreets- en reglementsbepalingen, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de adviescommissie bedoeld bij artikel 68quater van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector : 1° als administrateur van de Franse Gemeenschap tot wiens bevoegdheid de Audiovisuele Sector behoort, of diens afgevaardigde : de heer Frédéric Delcor als werkend lid en Mevr.Jeanne Brunfaut als plaatsvervangend lid; 2° als vertegenwoordigers van erkende verenigingen van gebruikers die essentieel actief zijn voor auteurs, scenaristen, regisseurs en acteurs : Mevr.Soon Mi-Peeten, de heer François Stassens, de heer Philippe Reypens de heer Laurent Denis, de heer Luc Jabon als werkende leden en Mevr. Eva Houdova, Mevr. Karine de Villers, de heer Tanguy Roosen, de heer Laurent Brandenbourger en de heer Raphaël Balboni als plaatsvervangende leden; 3° als vertegenwoordigers van erkende verenigingen van gebruikers die essentieel actief zijn voor producers van audiovisuele werken en filmateliers : de heer Patrick Quinet, Mevr.Delphine Mougenot, Mevr. Isabelle Truc, Mevr. Martine Barbé, de heer Renaud Bellen als werkende leden en de heer Joseph Rouschop, de heer Arnauld de Battice, de heer Eric Van Beuren, de heer Sergio Ghizzardi en de heer Pierre Duculot als plaatsvervangende leden; 4° als vertegenwoordigers van erkende verenigingen van gebruikers die essentieel actief zijn voor verdelers van audiovisuele werken en uitbaters van bioscopen : Mevr.Maud Van de Velde, de heer Jérôme de Béthune, de heer Jean-Marie Hermand, de heer Bruno Plantin-Carrenard als werkende leden en de heer Julien de Bremme, de heer Johan Bouserie en de heer Thierry Laermans als plaatsvervangende leden; 5° als vertegenwoordiger van de adviesinstanties : Voor de Filmselectiecommissie : Mevr.Joëlle Levie als werkend lid en Mevr. Françoise Wolff als plaatsvervangend lid;

Voor de Commisie voor hulpverlening aan audiovisuele operators : de heer Dan Cukier als werkend lid en de heer Stefan Fefer als plaatsvervangend lid; 6° als vertegenwoordiger van « RTBF » : Mevr.Arlette Zylberberg als werkend lid en Mevr. Nathalie Musch als plaatsvervangend lid; 7° als vertegenwoordiger van de plaatselijke televisies : Mevr.Suzy Collard als werkend lid en de heer Urbain Ortmans als plaatsvervangend lid; 8° als vertegenwoordigers van de verdelers van televisiediensten : Voor Belgacom : de heer Jean-Charles De Keyser als werkend lid en Mevr.Stéphanie Rockmann als plaatsvervangend lid;

Voor Tecteo : Mevr. Michèle Legros als werkend lid en de heer Christian Loiseau als plaatsvervangend lid; 9° als vertegenwoordigers van uitgevers van private televisiediensten : Voor Be TV : de heer Philippe Logie als werkend ld en Mevr.Marie de Coster als plaatsvervangend lid;

Voor Mobistar : de heer Steve Dive als werkend lid; 10° als deskundige of beroepsman die een ervaring of een bevoegdheid heeft op het gebied van de audiovisuele investering om economische doeleinden : Mevr.Stéphanie Hugé als werkend lid en de heer Philippe Reynaert als plaatsvervangend lid; 11° als deskundige of beroepsman die een ervaring of een bevoegdheid heeft op het gebied van de organisatie van filmfestivals : Mevr.Nicole Gillet als werkend lid en Mevr. Céline Masset als plaatsvervangend lid; 12 ° als deskundige of beroepsman die een ervaring of een bevoegdheid heeft op het gebied van de technische beroepen van de audiovisuele sector : de heer Thierry Dubois als werkend lid en Mevr. Carole Godfroid als plaatsvervangend lid; 13 ° als deskundige of beroepsman die een ervaring of een bevoegdheid heeft op het gebied van de multimedia : de heer Yves Bernard als werkend lid en de heer Philippe Franck als plaatsvervangend lid.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 24 december 2012.

Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^