Ministerieel Besluit van 24 december 2013
gepubliceerd op 05 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014202790
pub.
05/05/2014
prom.
24/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013


De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het decreet van 10 juli 2013 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het decreet van 11 december 2013 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 november 2013;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 11.03, programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, om de kredieten nodig voor de bezoldiging van het personeel over te dragen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 757 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 757 duizend BEF overgedragen van programma 04 van organisatieafdeling 18 naar programma 01 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt: (duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na 2e aanpassing en overdrachtsbesluit

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 18 11.03.01

25.112

25.112

+ 757

+ 757

25.869

25.869

OA 18 51.03.04

50

200

- 44

- 10

6

190

OA 18 51.05.04

25.910

17.628

- 713

- 747

25.197

16.881


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 december 2013.

J.-M. NOLLET A. ANTOINE J.-Cl. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^