Ministerieel Besluit van 24 februari 2014
gepubliceerd op 25 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Saint-Ghislain, ter hoogte van de kilometerpaal 55.810

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014140
pub.
25/03/2014
prom.
24/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Saint-Ghislain, ter hoogte van de kilometerpaal 55.810


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/484/78 van 11 april 2002;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheidsinrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Saint-Ghislain, ter hoogte van de kilometerpaal 55.810;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg, Besluit :

Artikel 1.De overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Saint-Ghislain, ter hoogte van de kilometerpaal 55.810, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen voorzien in artikel 3, 1°, het verkeersbord A47 en 2° a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2.Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit : 1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;3) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3.Het ministerieel besluit nr. A/484/78 van 11 april 2002 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 9.

Brussel, 24 februari 2014.

M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^