Ministerieel Besluit van 24 februari 2015
gepubliceerd op 09 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007060
pub.
09/03/2015
prom.
24/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, artikel 5, gewijzigd bij de wet van 16 januari 2003, en artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1978 tot vaststelling van de taak en tot regeling van de organisatie en de werkwijze van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap, artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 1998;

Overwegende het ministerieel besluit van 8 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012007010 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 september 2012, 7 augustus 2013, 27 januari 2014, 8 augustus 2014 en 29 augustus 2014;

Overwegende de voordrachten van de aan te duiden vertegenwoordigers opgesteld door de representatieve vakorganisaties;

Overwegende het voorstel van de Minister van Defensie van 3 februari 2015;

Overwegende het aflopen van de mandaten van de huidige leden van het Beheerscomité op 31 januari 2015 en de noodzaak nieuwe leden te benoemen, Besluit :

Artikel 1.De personen waarvan de namen volgen, worden benoemd als leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging voor een periode van vier jaar. § 1. Vertegenwoordigers van de syndicale organisaties in uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging : - Voor de Algemene Centrale van het Militair Personeel : de heer Yves HUWART. - Voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : de heer Dirk DEBOODT. - Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare Diensten : de heer Marc VERHELST. - Voor het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : de heer Jan KERKHOFS. § 2. Vertegenwoordigers van de syndicale organisaties in uitvoering van artikel 5, § 1, 3° van voornoemde wet van 10 april 1973 : - Voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : de heer Luc MAES. - Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond - Openbare Diensten : Mevrouw Hilde DE LEEUW. - Voor het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt : de heer Erwin DE STAELEN. § 3. Leden van het Ministerie van Landsverdediging en van de instellingen van openbaar nut die onder dat Ministerie ressorteren in uitvoering van artikel 5, § 1, 4° van voornoemde wet van 10 april 1973 : - Kolonel Militair administrateur Leon SYMOENS. - Majoor van het Vliegwezen Militair administrateur Jan NELISSEN. - Luitenant-kolonel Militair administrateur Luc SIMOEN. - Luitenant-kolonel Militair administrateur Lieven LAGAEYSSE. - Mevrouw Chantal OCHELEN, Adviseur. - Majoor Guy BECKERS.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 8 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012007010 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2015.

Brussel, 24 februari 2015.

De Minister van Defensie, S. VANDEPUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^