Ministerieel Besluit van 24 februari 2015
gepubliceerd op 26 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2015035206
pub.
26/02/2015
prom.
24/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


24 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036931 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036931 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 januari 2015;

Gelet op verordening (EU) nr. 2015/104 van de Raad van 19 januari 2015 tot vaststelling voor 2015, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 43/2014 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 779/2014;

Gelet op verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een lange termijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999;

Gelet op verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor het jaar 2015 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de Europese Unie toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat hierbij rekening gehouden wordt met het advies dat de quotacommissie op haar zitting van 10 februari 2015 heeft geformuleerd;

Overwegende dat vangstbeperkingen per zeereis voor de visserij op rog in de ICES-gebieden II, IV en voor de visserij op schol in de ICES-gebieden VIIde moeten worden verstrengd, teneinde een maximale vangstspreiding over het gehele visseizoen te bewerkstelligen, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 23, § 1, van het ministerieel besluit van 18 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036931 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "31 december" wordt vervangen door de zinsnede "28 februari";2° een derde, vierde en vijfde lid worden toegevoegd, die luiden als volgt: "In de periode van 1 maart 2015 tot en met 31 december 2015 is het in de ICES-gebieden VIId, e voor een vissersvaartuig verboden bij de scholvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden. In de periode van 1 maart 2015 tot en met 31 december 2015 is het voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, dat gemengde zeereizen in de ICES-gebieden VIId, e en II, IV maakt, verboden bij de scholvangst in de ICES-gebieden II, IV per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 800 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de ICES-gebieden II, IV. In de periode van 1 maart 2015 tot en met 31 december 2015 is het voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, dat gemengde zeereizen in de ICES-gebieden VIId, e en II, IV maakt, verboden bij de scholvangst in de ICES-gebieden II, IV per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 400 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de ICES-gebieden II, IV."

Art. 2.Aan artikel 26, § 1, van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "31 december" wordt vervangen door de zinsnede "28 februari";2° de woorden "het eerste en tweede lid" worden vervangen door de woorden "de vorige leden" 3° tussen het tweede en het derde lid worden twee leden ingevoegd, die luiden als volgt: "In de periode van 1 maart 2015 tot en met 31 december 2015 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 75 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden. In de periode van 1 maart 2015 tot en met 31 december 2015 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 150 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende ICES-gebieden."

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2015 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2016.

Brussel, 24 februari 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^