Ministerieel Besluit van 24 februari 2015
gepubliceerd op 13 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanpassing van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de integratie van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij

bron
vlaamse overheid
numac
2015035284
pub.
13/03/2015
prom.
24/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


24 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit houdende aanpassing van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de integratie van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, artikel 12, § 6, vervangen bij het decreet van 28 juni 2013;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 39, 40, 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 1955 houdende opdracht, aan de Minister van Landbouw, van de bevoegdheid om het bedrag en de voorwaarden van de bijdragen van het Landbouwfonds te bepalen, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 1995 betreffende het in de handel brengen van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, van siergewassen, van groentegewassen en van teeltmateriaal van deze gewassen met uitzondering van groentezaad, artikel 6, § 2, artikel 6, § 4 en artikel 22, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen, artikel 2, 3 en 4, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, en artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003 tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, artikel 2, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal, artikel 30, § 1, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 23 en artikel 26, § 1, 2° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit en van de producenten die volgens deze methode telen, artikel 2 en 4, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, artikel 2, § 5, artikel 4, tweede lid, artikel 17, artikel 21, vierde lid, artikel 29, 30, derde lid, en artikel 35, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, artikel 4, 9 en 11, artikel 12, § 2, artikel 12, § 4, artikel 22, tweede lid, en artikel 25, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, artikel 15, 26 en artikel 29, § 1, 2° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, artikel 12, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 betreffende de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen, artikel 24 en artikel 27, § 1, 2° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, artikel 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 26 en artikel 29, § 1, 2° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, artikel 21, § 2, artikel 22, artikel 23, eerste lid, en artikel 25, § 1, 2° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers, artikel 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen, artikel 8, 10, tweede lid, artikel 13, § 2, artikel 15, 21 en artikel 25, § 1, 2° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij intern verzelfstandigde agentschappen, artikel 9 en 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk, artikel 4, § 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012, artikel 6, § 1, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 en 7 december 2012 en artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen, artikel 1, 1°, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen, artikel 5, tweede lid, artikel 6, § 5, en artikel 9, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten, artikel 9, § 2, eerste lid, 10, 11, § 3, en artikel 48;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorganisaties, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële steun, artikel 2 en 50;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, artikel 4, artikel 5, § 3, artikel 6, § 4, artikel 13, § 3, en artikel 14, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende contractuele betrekkingen en samenwerking in de sector melk en zuivelproducten, artikel 2, tweede lid, en artikel 20, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw, artikel 23;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten, artikel 12, 15 en 16;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot wijziging van de organieke regelgeving naar aanleiding van de fusie van het departement Landbouw en Visserij met het Agentschap voor Landbouw en Visserij, artikel 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende aanpassing van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de fusie van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij, artikel 103, 110, 114 en 156;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 september 1996 betreffende de toekenning van toelagen aan de land- of tuinbouwbedrijfshoofden die beroep doen op een bedrijfsleidingsdienst;

Gelet op het ministerieel besluit 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen;

Gelet op het ministerieel besluit 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van rassen van bovenvermelde gewassen;

Gelet op het ministerieel besluit 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten3 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten4 betreffende de federale structurele bijstandsverlening in België in de visserijsector buiten doelstelling 1 in de periode 2000-2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten2 tot vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode van pitfruit;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten2 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden tot erkenning van controleorganen inzake geïntegreerde productie van pitfruit;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten1 tot vaststelling van een technisch controlereglement betreffende het bosbouwkundig teeltmateriaal;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten6 betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 oktober 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten7 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten8 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden met betrekking tot het kustvisserssegment, alsook tot de opheffing van drie ministeriële besluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten6 betreffende het autonome beheer van land- en tuinbouwbedrijven en het kunstmatig creëren van betalingsvoorwaarden;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 betreffende bepalingen en minimumstandaard voor de bedrijfseconomische boekhouding in de landbouw dienstig als basis voor de door de Vlaamse overheid gesteunde adviseringssystemen;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten3 betreffende de tijdelijke overdracht van de instandhoudingsplicht van blijvend grasland zonder overdracht van gronden;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten2 betreffende de instelling van de adviesmodules en de bepaling van de adviesinhoud in het kader van het bedrijfsadviessysteem;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten1 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten4 tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

Gelet op het ministerieel besluit van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten9 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten0 betreffende de samenstelling, de ledenaanwijzing en de werking van het raadgevend comité bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten9 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009203018 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de uitvoering van artikel 72 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit sluiten tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en rassen;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten0 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035175 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010035981 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groen sluiten tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 10/01/2011 numac 2010206601 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikelen 2 en 50 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorgani sluiten houdende uitvoering van artikelen 2 en 50 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorganisaties, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële steun;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten0 betreffende de teelt van hennep;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten1 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor het in de handel brengen van zaaizaadmengsels van groenvoedergewassen die bestemd zijn voor gebruik bij het behoud van de natuurlijke omgeving;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten8 tot bepaling van de bevoegde entiteit, de samenstelling van de adviescommissie en het behoud van de bestaande erkenningen, vermeld in artikelen 12 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten4 houdende uitvoering van artikel 2, tweede lid, en artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende contractuele betrekkingen en samenwerking in de sector melk en zuivelproducten;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten6 betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten5 tot uitvoering van artikel 11, 12, 15, 16, 17 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juli 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014036533 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ingevolge d sluiten tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) ingevolge de zesde staatshervorming;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 november 2014;

Gelet op advies 56.849/3 van de Raad van State, gegeven op 5 januari 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen

Artikel 1.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : "Er wordt een Comité opgericht, samengesteld uit : 1° de voorzitter : Het hoofd van de bevoegde entiteit of een door hem aangewezen personeelslid van de bevoegde entiteit;2° twee vertegenwoordigers van de bevoegde entiteit;3° de administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek of een door hem aangewezen personeelslid van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek;4° twee deskundigen van de universiteit, hogeschool of van associaties; 5° een niet-stemgerechtigde secretaris, aangewezen door de voorzitter van het comité.". Afdeling 2. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 5 september

1996 betreffende de toekenning van toelagen aan de land- of tuinbouwbedrijfshoofden die beroep doen op een bedrijfsleidingsdienst

Art. 2.In het ministerieel besluit van 5 september 1996 betreffende de toekenning van toelagen aan de land- of tuinbouwbedrijfshoofden die beroep doen op een bedrijfsleidingsdienst, gewijzigd bij de besluiten van 28 maart 2001 en 19 mei 2006, wordt voor artikel 1, dat artikel 1bis wordt, een nieuw artikel 1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij.".

Art. 3.In artikel 2, eerste lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5, worden de woorden "van het Agentschap voor Landbouw en Visserij" opgeheven.

Art. 4.In artikel 3, vijfde en zevende lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5, worden telkens de woorden "van het Agentschap voor Landbouw en Visserij" opgeheven. Afdeling 3. - Wijzigingen van het ministerieel besluit 19 februari

2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen

Art. 5.In artikel 1, b), van het ministerieel besluit 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van aanvullende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van bovenvermelde gewassen, vervangen bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5, worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 6.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 april 2000 en 19 mei 2006 wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 1/1.Het hoofd van het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij kan de aangelegenheden die conform dit besluit onder de bevoegdheid van het voormelde departement vallen, subdelegeren aan personeelsleden van het voormelde departement die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 4. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 19 februari

2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van rassen van bovenvermelde gewassen

Art. 7.In artikel 1, b), van het ministerieel besluit van 19 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten5 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, van de erkenning van de laboratoria en van uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers bij te houden lijsten van rassen van bovenvermelde gewassen, vervangen bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5 worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 8.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5 wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 1/1.Het hoofd van het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij kan de aangelegenheden die conform dit besluit onder de bevoegdheid van het voormelde departement vallen, subdelegeren aan personeelsleden van het voormelde departement die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 5. - Wijzigingen van het ministerieel besluit 19 februari

2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria

Art. 9.In artikel 1, b), van het ministerieel besluit 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5, worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 10.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5 wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 1/1.Het hoofd van het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij kan de aangelegenheden die conform dit besluit onder de bevoegdheid van het voormelde departement vallen, subdelegeren aan personeelsleden van het voormelde departement die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.". Afdeling 6. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 13 februari

2003 tot vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode van pitfruit

Art. 11.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten2 tot vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode van pitfruit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5, worden de woorden "van het Departement Landbouw en Visserij" opgeheven.

Art. 12.In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5, wordt punt 1° vervangen door wat volgt : "1° drie vertegenwoordigers van het Vlaams Ministerie voor Landbouw en Visserij aangewezen door de bevoegde entiteit;".

Art. 13.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 september 2004, 19 mei 2006, 12 december 2006 en 15 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "ambtenaren" wordt telkens vervangen door het woord "entiteit";2° het woord "ambtenaar" wordt telkens vervangen door het woord "entiteit".

Art. 14.In bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt het woord "ambtenaren" vervangen door het woord "entiteit". Afdeling 7. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 13 februari

2003 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden tot erkenning van controleorganen inzake geïntegreerde productie van pitfruit

Art. 15.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 13 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten2 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden tot erkenning van controleorganen inzake geïntegreerde productie van pitfruit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5, worden de woorden "van het Departement voor Landbouw en Visserij" telkens opgeheven.

Art. 16.In artikel 2, eerste lid, 1° en 3°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5, worden de woorden "van het Agentschap voor Landbouw en Visserij" opgeheven. Afdeling 8. - Wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten1

tot vaststelling van een technisch controlereglement betreffende het bosbouwkundig teeltmateriaal

Art. 17.In hoofdstuk I van de bijlage bij het ministerieel besluit van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten1 tot vaststelling van een technisch controlereglement betreffende het bosbouwkundig teeltmateriaal, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5 wordt punt 1.2.16 vervangen door wat volgt : "1.2.16 Entiteit : Het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij is de bevoegde entiteit voor het toezicht op het in de handel brengen en de kwaliteit van bosbouwkundig teeltmateriaal.". Afdeling 9. - Wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten6

betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven

Art. 18.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten6 betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5, wordt punt 1° vervangen door wat volgt : "1° bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij". Afdeling 10. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 25 oktober

2005 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen

Art. 19.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 25 oktober 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten7 houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, wordt de zinsnede "de bevoegde entiteit van het Departement Landbouw en Visserij, hierna de bevoegde entiteit te noemen," vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° in het derde lid, worden de woorden "de dienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 11. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 9 februari

2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden met betrekking tot het kustvisserssegment, alsook tot de opheffing van drie ministeriële besluiten

Art. 20.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten8 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden met betrekking tot het kustvisserssegment, alsook tot de opheffing van drie ministeriële besluiten wordt punt 4° vervangen door wat volgt : "4° bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 21.In artikel 2, 3, § 1, artikel 4, 5, 6, eerste en derde lid, en artikel 7, van hetzelfde besluit, worden de woorden "de dienst" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 12. - Wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart

2006 betreffende het autonome beheer van land- en tuinbouwbedrijven en het kunstmatig creëren van betalingsvoorwaarden

Art. 22.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 maart 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten6 betreffende het autonome beheer van land- en tuinbouwbedrijven en het kunstmatig creëren van betalingsvoorwaarden, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten9, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° bevoegde instantie : de bevoegde instantie, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid;". Afdeling 13. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 1 oktober

2007 betreffende bepalingen en minimumstandaard voor de bedrijfseconomische boekhouding in de landbouw dienstig als basis voor de door de Vlaamse overheid gesteunde adviseringssystemen

Art. 23.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 betreffende bepalingen en minimumstandaard voor de bedrijfseconomische boekhouding in de landbouw dienstig als basis voor de door de Vlaamse overheid gesteunde adviseringssystemen wordt vervangen door wat volgt : "

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° boekhoudbureaus : btw-plichtige zelfstandigen of rechtspersonen die dienstverlenende activiteiten inzake het bijhouden van een boekhouding verrichten voor land- en tuinbouwers; 2° bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij.".

Art. 24.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Structuur en Investeringen" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° in het tweede lid worden de woorden "Voormelde afdeling" vervangen door de woorden "De bevoegde entiteit". Afdeling 14. - Wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober

2007 betreffende de tijdelijke overdracht van de instandhoudingsplicht van blijvend grasland zonder overdracht van gronden

Art. 25.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 5 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten3 betreffende de tijdelijke overdracht van de instandhoudingsplicht van blijvend grasland zonder overdracht van gronden worden de woorden "de bevoegde buitendienst van de afdeling Markt- en Inkomensbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 15. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 16

november 2007 betreffende de instelling van de adviesmodules en de bepaling van de adviesinhoud in het kader van het bedrijfsadviessysteem

Art. 26.In artikel 1, 3° van het ministerieel besluit van 16 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten2 betreffende de instelling van de adviesmodules en de bepaling van de adviesinhoud in het kader van het bedrijfsadviessysteem, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : "3° de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;".

Art. 27.In artikel 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 28.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "de beheersdienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 29.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/05/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010203302 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 november 2007 betreffende de instelling van de adviesmodules en de bepaling van de adviesinhoud in het kader van het bedrijfsadviessysteem sluiten, worden de woorden "de beheersdienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 30.In artikel 9 van hetzelfde besluit, toegevoegd bij het ministerieel besluit van 20 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/05/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010203302 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 november 2007 betreffende de instelling van de adviesmodules en de bepaling van de adviesinhoud in het kader van het bedrijfsadviessysteem sluiten, worden de woorden "de beheersdienst" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 16. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 26

november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

Art. 31.In artikel 2, eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 november 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten1 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 januari 2014 en 7 november 2014, worden de woorden "het agentschap" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 32.In artikel 4/1, derde en vierde lid, en artikel 4/2, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 7 november 2014, worden de woorden "het departement" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 33.In artikel 11, 14, eerste lid, artikel 15, derde lid, artikel 19, tweede lid, en artikel 20, eerste en vierde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten2, worden de woorden "het agentschap" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 34.In artikel 15, zevende lid, van hetzelfde besluit, toegevoegd bij het ministerieel besluit van 14 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten2, worden de woorden "het agentschap" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 35.In artikel 20, eerste en vierde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 14 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten2, worden de woorden "het agentschap" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 36.In artikel 21, eerste lid, artikel 10, tweede lid, en artikel 13, zevende lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 14 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten2, worden de woorden "het agentschap" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 37.In bijlage IX bij hetzelfde besluit, toegevoegd bij het ministerieel besluit van 28 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten2, worden de woorden "het agentschap" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 17. - Wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari

2008 tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Art. 38.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten4 tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV)" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij". Afdeling 18. - Wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten9

tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen

Art. 39.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten9 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen, vervangen bij het ministerieel besluit van 8 juni 2012, wordt opgeheven. Afdeling 19. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 25

februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten

Art. 40.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten9 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 oktober 2012, 28 oktober 2013 en 10 juli 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 4° wordt vervangen door wat volgt : "4° bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;"; 2° punt 5° wordt opgeheven.

Art. 41.In artikel 4, 3°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 oktober 2012 en 28 oktober 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de departement" worden vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° de woorden "Ambtenaren van de departement of van het agentschap" worden vervangen door de woorden "Personeelsleden van de bevoegde entiteit".

Art. 42.In artikel 7, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 oktober 2012 en 10 juli 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de departement" worden vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° de woorden "het departement" worden vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 43.In artikel 13, 1° van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministeriële besluit van 28 oktober 2013, worden de woorden "het agentschap" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 44.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "departement of van het agentschap" worden vervangen door de woorden "bevoegde entiteit";2° het woord "hun" wordt vervangen door het woord "haar";3° de woorden "departement of het agentschap" worden vervangen door de woorden "bevoegde entiteit". Afdeling 20. - Wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009203018 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de uitvoering van artikel 72 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit sluiten

tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en rassen

Art. 45.In artikel 2, 10° van het ministerieel besluit van 2 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009203018 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de uitvoering van artikel 72 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit sluiten tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en rassen worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij". Afdeling 21. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 22 juni

2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten

Art. 46.In artikel 16, eerste lid, artikel 18, § 2, en artikel 19, § 2, tweede lid, van het ministerieel besluit van 22 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten0 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten worden de woorden "de afdeling DLO" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 47.In bijlage I bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "DLO" wordt vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit";2° de woorden "de afdeling MIB" worden vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 48.In bijlage V bij hetzelfde besluit worden de woorden "de afdeling MIB" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 22. - Wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari

2010 tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen

Art. 49.In artikel 1, 4° van het ministerieel besluit van 20 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010035175 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij". Afdeling 23. - Wijziging van het ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen sluiten

tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen

Art. 50.In bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 mei 2012, wordt het punt 1.1.2. vervangen door wat volgt : "1.1.2. de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, bevoegd voor de controle op het keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouwgewassen.". Afdeling 24. - Wijziging van het ministerieel besluit van 2 december

2010 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen

Art. 51.In artikel 2, 12° van het ministerieel besluit van 2 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010035981 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groen sluiten tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij". Afdeling 25. - Wijziging van het ministerieel besluit van 16 december

2010 houdende uitvoering van artikelen 2 en 50 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorganisaties, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële steun

Art. 52.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 10/01/2011 numac 2010206601 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikelen 2 en 50 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorgani sluiten houdende uitvoering van artikelen 2 en 50 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorganisaties, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële steun, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 18 december 2013, wordt opgeheven. Afdeling 26. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 27 mei

2011 tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie

Art. 53.In artikel 2, 3, eerste lid, artikel 5, tweede en derde lid, artikel 9, tweede tot en met vierde lid, artikel 12, tweede en derde lid, artikel 13, 14, tweede en derde lid, artikel 15, tweede en derde lid, artikel 16, 19, § 1, tweede en derde lid en § 2, tweede en derde lid, en artikel 21, tweede en derde lid, van het ministerieel besluit van 27 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie worden de woorden "de afdeling DLO" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit".

Art. 54.In artikel 8, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten3, worden de woorden "de afdeling DLO" vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 27. - Wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten

tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen

Art. 55.In de bijlage bij het ministerieel besluit van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen wordt punt 1.1.1. vervangen door wat volgt : "1.1.1 de bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, bevoegd voor de controle op het keurings- en certificeringsreglement van aardappelpootgoed.". Afdeling 28. - Wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober

2011 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor het in de handel brengen van zaaizaadmengsels van groenvoedergewassen die bestemd zijn voor gebruik bij het behoud van de natuurlijke omgeving

Art. 56.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten1 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor het in de handel brengen van zaaizaadmengsels van groenvoedergewassen die bestemd zijn voor gebruik bij het behoud van de natuurlijke omgeving worden punt 10° vervangen door wat volgt : "10° bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij.". Afdeling 29. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 4 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten8

tot bepaling van de bevoegde entiteit, de samenstelling van de adviescommissie en het behoud van de bestaande erkenningen, vermeld in artikelen 12 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

Art. 57.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten8 tot bepaling van de bevoegde entiteit, de samenstelling van de adviescommissie en het behoud van de bestaande erkenningen, vermeld in artikelen 12 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Departement Landbouw en Visserij" worden vervangen door de woorden "Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij"; 2° de zin "Het hoofd van het Departement Landbouw en Visserij kan een afdeling aanwijzen als bevoegde entiteit." wordt opgeheven. Afdeling 30. - Wijziging van het ministerieel besluit van 14 december

2012 houdende uitvoering van artikel 2, tweede lid, en artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende contractuele betrekkingen en samenwerking in de sector melk en zuivelproducten

Art. 58.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 14 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten4 houdende uitvoering van artikel 2, tweede lid, en artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende contractuele betrekkingen en samenwerking in de sector melk en zuivelproducten wordt opgeheven. Afdeling 31. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 22

november 2013 betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

Art. 59.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten6 betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 2.De bevoegde entiteit wordt gemachtigd om de beslissingen te nemen over de toekenning van de subsidies voor bedrijfsadvisering in de biologische landbouw.". Afdeling 32. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 20

december 2013 tot uitvoering van artikel 11, 12, 15, 16, 17 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten

Art. 60.In artikel 6, 7, tweede lid, artikel 8, 9 en 11 van het ministerieel besluit van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten5 tot uitvoering van artikel 11, 12, 15, 16, 17 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten worden de woorden "het agentschap" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde entiteit". Afdeling 33. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 23 juli

2014 tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) ingevolge de zesde staatshervorming

Art. 61.In artikel 1, eerste lid, van het ministerieel besluit van 23 juli 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014036533 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ingevolge d sluiten tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) ingevolge de zesde staatshervorming worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij".

Art. 62.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "het Agentschap voor Landbouw en Visserij" vervangen door de woorden "het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij". HOOFDSTUK 2. - Slotbepalingen

Art. 63.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het ministerieel besluit van 1 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie sluiten4 betreffende de federale structurele bijstandsverlening in België in de visserijsector buiten doelstelling 1 in de periode 2000-2006, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten5;2° het ministerieel besluit van 19 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 28/04/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2010 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikel 59, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 sluiten0 betreffende de samenstelling, de ledenaanwijzing en de werking van het raadgevend comité bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 september 2012.

Art. 64.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 65.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 februari 2015 De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^