Ministerieel Besluit van 24 januari 2002
gepubliceerd op 31 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012078
pub.
31/01/2002
prom.
24/01/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (1)


De Minister van Werkgelegenheid, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1951, 14 februari 1961, 16 april 1963, 11 januari 1967, 10 oktober 1967, de koninklijke besluiten nr. 13 van 11 oktober 1978 en nr. 28 van 24 maart 1982, de wetten van 22 januari 1985, 30 december 1988, 26 juni 1992 en 30 maart 1994, het koninklijk besluit van 14 november 1996 en de wetten van 13 maart 1997, 13 februari 1998, 22 december 1998, 26 maart 1999, 12 augustus 2000, 22 mei 2001, 19 juli 2001, 10 augustus 2001 en 30 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op de artikelen 110, § 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 1996, en 119;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op de artikelen 60, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 december 1996, 22 december 1997 en 27 april 2001 en 69;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, gegeven op 6 december 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financïen, gegeven op 14 december 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 januari 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, ingevoegd bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat dit besluit tot doel heeft de steeds groter wordende ongelijkheid te verminderen die bestaat tussen de hoogte van het bestaansminimum en van de werkloosheidsuitkeringen, dat de Regering in het kader van de sociale bijsturingen het nodige budget voorzien heeft om aan deze situatie te verhelpen vanaf 1 januari 2002; dat bijgevolg alle instanties bevoegd voor de uitbetaling van de uitkeringen voorzien in dit besluit hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht moeten worden, zodat dat zij alle maatregelen kunnen nemen om de desbetreffende uitkeringen tijdig te kunnen uitbetalen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 60 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 december 1996, 22 december 1997 en 27 april 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : A) het tweede lid, 3°, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 3° het netto-bedrag van dit inkomen bedraagt per maand niet meer dan zesentwintig maal 10,18 EUR en de echtgeno(o)t(e) geniet voor de beschouwde maand geen vervangingsinkomen, behalve indien dit toegekend wordt ingevolge arbeidsongeschiktheid in de tewerkstelling met een inkomen dat in toepassing van deze bepaling niet als een beroepsinkomen wordt beschouwd en voor zover het netto-bedrag van dit vervangingsinkomen de voormelde grens niet overschrijdt. »;

B) het derde lid wordt vervangen door de volgende bepaling : « In afwijking van het eerste lid wordt het inkomen van een kind voor de toepassing van artikel 110, § 1, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit evenwel niet als een beroepsinkomen beschouwd : 1° indien het bedrag van dit inkomen per kind normaal gemiddeld niet meer dan 304,77 EUR per maand bedraagt;2° ongeacht het bedrag van het inkomen, gedurende de periode van 12 maanden, gerekend van datum tot datum, vanaf het tijdstip waarop het kind na het einde van de studies voor het eerst een beroepsinkomen ontvangt.»

Art. 2.Artikel 69 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepalingen : «

Art. 69.Voor de berekening van de uitkering op basis van het gemiddeld dagloon worden loonschijven opgesteld. De hoogste loonschijf bevat de lonen die ten minste gelijk zijn aan het grensbedrag bedoeld in artikel 111, derde lid, van het koninklijk besluit, verminderd met 0,4316 EUR. De uitkering wordt desgevallend berekend op het grensbedrag.

De twee daaronder gelegen loonschijven bevatten elk 0,8631 EUR. De uitkering wordt desgevallend berekend op het bedrag dat het midden vormt van deze loonschijf.

De twee daaronder gelegen loonschijven bevatten elk 0,43155 EUR. De uitkering wordt desgevallend berekend op het bedrag dat overeenstemt met de ondergrens van deze loonschijf.

De daaronder gelegen loonschijven bevatten elk 0,8631 EUR. De uitkering wordt desgevallend berekend op het bedrag dat het midden vormt van deze loonschijf.

Het gemiddeld dagloon en de in de vorige leden vermelde bedragen worden gekoppeld aan de spilindex 103,14, geldend op 1 juni 1999 (basis 1996 = 100), volgens de regels bepaald in artikel 113 van het koninklijk besluit. Het vijfde cijfer na de komma wordt weggelaten en leidt tot een verhoging met één eenheid van het vorige cijfer indien het minstens 5 bereikt. ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Gegeven te Brussel, 24 januari 2002.

Mevr. L. ONKELINX _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944. Wet van 14 juli 1951, Belgisch Staatsblad van 16 december 1951.

Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961.

Wet van 16 april 1963, Belgisch Staatsblad van 23 april 1963.

Wet van 11 januari 1967, Belgisch Staatsblad van 14 januari 1967.

Wet van 10 oktober 1967, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967.

Koninklijk besluit nr. 13 van 11 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1978.

Koninklijk besluit nr. 28 van 24 maart 1982, Belgisch Staatsblad van 26 maart 1982.

Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985.

Wet van 30 december 1988, Belgisch Staatsblad van 5 januari 1989.

Wet van 26 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992.

Wet van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994.

Koninklijk besluit van 14 november 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996.

Wet van 13 maart 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997.

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998.

Wet van 22 december 1998, Belgisch Staatsblad van 10 april 1999.

Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999.

Wet van 12 augustus 2000, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000.

Wet van 22 mei 2001, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2001.

Wet van 19 juli 2001, Belgisch Staatsblad van 28 juli 2001.

Wet van 10 augustus 2001, Belgisch Staatsblad van 15 september 2001.

Wet van 30 december 2001, Belgisch Staatsblad van 31 december 2001.

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991.

Koninklijk besluit van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1996.

Ministerieel besluit van 26 november 1991, Belgisch Staatsblad van 25 januari 1992.

Ministerieel besluit van 13 december 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996.

Ministerieel besluit van 22 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997012921 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 44, 60 en 94 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 januari 1998.

Ministerieel besluit van 27 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001012368 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de begrotingsbeslissingen 2001 sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 april 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^