Ministerieel Besluit van 24 januari 2011
gepubliceerd op 31 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,250 % - 28 september 2021 »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003042
pub.
31/01/2011
prom.
24/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,250 % - 28 september 2021 »


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 2 januari 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 4 april 1995, 15 juli 1998, 28 februari 2002, 15 december 2004, 14 december 2005 en 2 juni 2010;

Gelet op de Financie wet van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010007308 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2011 sluiten voor het begrotingsjaar 2011, artikel 29, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 1991, 10 februari 1993, 26 november 1998, 11 juni 2001, 5 maart 2006, 26 april 2007 en 31 mei 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997003587 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de lineaire obligaties sluiten betreffende de lineaire obligaties, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 2000, 19 maart 2002, 26 maart 2004, 18 juli 2008 en 31 oktober 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2010206214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011200374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot wijziging van artikelen 8bis en 31bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening va type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 04/02/2011 numac 2011022018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, me type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2010022530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2010206477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011003053 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming, door de Regie der Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Staat, van de percelen nodig voor de bouw van een gevangenis met parking en ontsluitingswegenis, te Beveren, gelegen op het gr type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2010012343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, tot opheffing van de collectieve arbeidsoveree sluiten dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2011, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons », alsook van « Euro Medium Term Notes », artikel 1,1°;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003721 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003720 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten sluiten betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 maart 2002 en 26 maart 2004, Besluit :

Artikel 1.In 2011 wordt een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,250 % - 28 september 2021 » uitgegeven;

De uitgiftedatum is 18 januari 2011;

De uitgifteprijs is vastgesteld op 98,971 % van de nominale waarde;

De eerste uitgifte van de lening gebeurt via syndicatie met vaste overname overeenkomstig de gebruiken van de markt;

De betaal- en leveringsdatum is 25 januari 2011.

Art. 2.Het uitgegeven kapitaal rent tegen 4,250 % per jaar vanaf 25 januari 2011.

De intrest is betaalbaar op 28 september van de jaren 2011 tot 2021.

Art. 3.De lening is volledig terugbetaalbaar tegen pari op 28 september 2021.

Art. 4.De verhandeling van het recht op het kapitaal en het recht op iedere intrestbetaling van de « Lineaire obligaties 4,250 % - 28 september 2021 » als zelfstandige gedematerialiseerde effecten kan later gemachtigd worden.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 januari 2011.

Brussel, 24 januari 2011.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^