Ministerieel Besluit van 24 juli 1998
gepubliceerd op 05 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 januari 1998 in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, paragraaf 8 van het koninklijk besluit van 5 febru

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998012684
pub.
05/09/1998
prom.
24/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 1998. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 10/02/1998 numac 1998012044 bron ministerie van tewerwerkstelling en arbeid Ministerieel besluit in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tew sluiten in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, paragraaf 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (1)


De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, De Minister van Sociale Zaken, De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid inzonderheid op artikel 35, § 5, tweede en derde lid, vervangen door de wet van 26 juli 1996 en gewijzigd door de wet van 6 december 1996 en de wet van 13 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 mei 1997, het koninklijk besluit van 6 juli 1997 en het koninklijk besluit van 16 april 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 10/02/1998 numac 1998012044 bron ministerie van tewerwerkstelling en arbeid Ministerieel besluit in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tew sluiten werd uitgevaardigd gezien het feit dat geen collectieve arbeidsovereenkomst ter uitvoering van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector werd gesloten binnen het paritair sub-comité bevoegd voor de rusthuizen en voor de rust- en verzorgingstehuizen; dat in uitvoering van artikel 3, paragraaf 8, tweede lid van voornoemd koninklijk besluit een collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten minstens voor de periode van 1 juli 1998 tot 30 juni 1999; dat bijgevolg het ministerieel besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 10/02/1998 numac 1998012044 bron ministerie van tewerwerkstelling en arbeid Ministerieel besluit in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tew sluiten moet worden opgeheven met ingang van 1 juli 1998 en dat de betrokken werkgevers onverwijld ervan in kennis moeten worden gesteld, Besluiten :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 10/02/1998 numac 1998012044 bron ministerie van tewerwerkstelling en arbeid Ministerieel besluit in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tew sluiten in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, paragraaf 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector wordt opgeheven.

In afwijking op de bepalingen van het eerste lid van dit artikel moet : - het verslag bedoeld in artikel 8 van voornoemd ministerieel besluit dat betrekking heeft op de periode beëindigend op 30 juni 1998 moet aan het Sectoraal fonds uiterlijk op 30 september 1998 overgemaakt worden; - het verslag bedoeld in artikel 9 van hetzelfde besluit dat op dezelfde periode betrekking heeft uiterlijk op 30 november 1998 aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, aan de Minister van Sociale Zaken en aan de Minister van Volksgezondheid overgemaakt worden.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1998.

Brussel, 24 juli 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN De Minister van Volksgezondheid, M. COLLA _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 29 juni 1981, Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981. Wet van 26 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996.

Wet van 6 december 1996, Belgisch Staatsblad van 24 december 1996.

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998.

Koninklijk besluit van 5 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 27 februari 1997.

Koninklijk besluit van 5 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 23 mei 1997.

Koninklijk besluit van 6 juli 1997, Belgisch Staatsblad van 12 juli 1997.

Koninklijk besluit van 16 april 1998, Belgisch Staatsblad van 24 april 1998.

Ministerieel besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 10/02/1998 numac 1998012044 bron ministerie van tewerwerkstelling en arbeid Ministerieel besluit in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tew sluiten, Belgisch Staatsblad van 10 februari 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^