Ministerieel Besluit van 24 juli 1998
gepubliceerd op 02 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, paragraaf 5, eerste lid, en van artikel 4, paragraaf 6 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998012691
pub.
02/09/1998
prom.
24/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 JULI 1998. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, paragraaf 5, eerste lid, en van artikel 4, paragraaf 6 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (1)


De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, De Minister van Sociale Zaken, De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid inzonderheid op artikel 35, § 5, tweede en derde lid, vervangen door de wet van 26 juli 1996 en gewijzigd door de wet van 6 december 1996 en de wet van 13 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 mei 1997, het koninklijk besluit van 6 juli 1997 en het koninklijk besluit van 16 april 1998;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997012490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent sluiten werd uitgevaardigd gezien de afwezigheid van akkoord gesloten voor 1 april 1997 in de sector van de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen; dat, betreffende minstens de periode van 1 juli 1998 tot 30 juni 1999, een collectieve arbeidsovereenkomst in de schoot van het paritair sub-comité voor de privé-ziekenhuizen werd gesloten en een raamakkoord in de schoot van het Onderhandelingscomité bevoegd voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen behorend tot de publieke sector werd getekend en dat bijgevolg het ministerieel besluit van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997012490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent sluiten moet ophouden van kracht te zijn vanaf 1 juli 1998; dat uitvoeringsmaatregelen van artikel 3, paragraaf 5 en van artikel 4, paragraaf 6 van voornoemd koninklijk besluit moeten worden uitgevaardigd en dat de betrokken werkgever en dat de betrokken werkgevers onverwijld ervan in kennis moeten gesteld worden, Besluiten :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder : - koninklijk besluit : het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewersktelling in de non-profit sector; - instellingen : de ziekenhuizen bedoeld in artikel 2 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en de psychiatrische verzorgingstehuizen erkend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 juni 1990 houdende de vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van de psychiatrische verzorgingstehuizen.

Art. 2.Om de opbrengst van de schijf van de forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdrage bepaald door artikel 3, paragraaf 5, eerste lid van het koninklijk besluit te kunnen ontvangen moet de toetredingsakte ingediend door de instelling of de groepering van instellingen de verbintenis vermelden logistiek assistenten zoals omschreven in uitvoering van artikel 3, paragraaf 5, tweede lid van hetzelfde beluit aan te werven.

Art. 3.De logistiek assistenten werken minstens halftijds.

Art. 4.Het aantal aan te werven logistiek assistenten wordt berekend per instelling overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, paragraaf 1 van het koninklijk besluit a rato van de opbrengst van de schijf van de forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen bepaald door artikel 3, paragraaf 5, eerste lid van het koninklijk besluit.

Voor de berekening van de netto-aangroei van het aantal logistiek assistenten wordt het bedrag bedoeld in artikel 4, paragraaf 1, derde lid van het koninklijk besluit bepaald op : - 225 000 frank (waarde 1 juni 1997) per kwartaal voor een aanwerving voor minstens 4/5de tijds; - voor een kortere arbeidsduur wordt dit bedrag pro rata verminderd, tot 140 625 frank (waarde 1 juni 1997) voor een halftijdse tewerkstelling.

De voormelde bedragen worden geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel van koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 december 1989.

Art. 5.Naast de inlichtingen met betrekking tot het geheel van de forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit moet de toetredingsakte ingediend door de instelling alsook het semestrieel verslag bedoeld in artikel 3, paragraaf 6 van het koninklijk besluit de inlichtingen met betrekking tot de schijf bepaald door artikel 3, paragraaf 5, eerste lid van het koninklijk besluit apart vermelden.

In bijlage van het verslag bedoeld in artikel 3, paragraaf 6 van het koninklijk besluit moet de instelling een afschrift toevoegen van de door de bevoegde regionale dienst afgeleverde attesten van de gevolgde opleiding bedoeld in artikel 2 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997012490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent sluiten tot vaststelling van de functie van logistiek assistent.

Art. 6.De sector van de ziekenhuizen en van de psychiatrische verzorgingstehuizen wordt erkend als zijnde in herstructurering in de zin van artikel 4, paragraaf 6, eerste streep van het koninklijk besluit.

De instellingen behorend tot deze sector mogen, volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 4, paragraaf 6 van het koninklijk besluit, een verzoek tot afwijking indienen tengevolge onder meer van fusie, van herstructurering of van vermindering van het aantal bedden.

Art. 7.Het ministerieel besluit van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997012490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent sluiten tot uitvoering van artikel 3, paragraaf 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector wordt opgeheven.

Art. 8.Artikel 3 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 1998. De andere bepalingen van dit besluit hebben uitwerking met ingang van 1 juli 1998.

Brussel, 24 juli 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN. De Minister van Volksgezondheid, M. COLLA _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 29 juni 1981, Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981. Wet van 26 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996.

Wet van 6 december 1996, Belgisch Staatsblad van 24 december 1996.

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998.

Koninklijk besluit van 5 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 27 februari 1997.

Koninklijk besluit van 5 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 23 mei 1997.

Koninklijk besluit van 6 juli 1997, Belgisch Staatsblad van 12 juli 1997.

Koninklijk besluit van 16 april 1998, Belgisch Staatsblad van 24 april 1998.

Ministerieel besluit van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997012490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 juni 1997.

Ministerieel besluit van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997012490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent sluiten, Belgisch Staatsblad van 1 juli 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^